Student Council

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัด สพม. 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสภานักรเียนตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีความเข้มแข็ง

สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-3870308 หรือ E-mail: samutprakan-sp@hotmail.com

Update 22/6/2560 โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
1. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
3. สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
4. สภานักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ
5. สภานักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
6. สภานักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
7. สภานักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาชัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
8. สภานักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
9. สภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
10. สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ
11. สภานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
12. สภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
13. สภานักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
14. สภานักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปาน คลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
15. สภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
16. สภานักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
17. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
18. สภานักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
19. สภานักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
20. สภานักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ
21. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
22. สภานักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
23. สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
24. สภานักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
26. สภานักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
27. สภานักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
28. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
29. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
30. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
31. สภานักเรียนโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
32. สภานักเรียนโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
33. สภานักเรียนโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
34. สภานักเรียนโรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
35. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
36. สภานักเรียนโรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
37. สภานักเรียนโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
38. สภานักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

S__31244309

Advertisements

สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีความยินดี ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษาดูงานดังนี้

21-5-2560 22-54-44

21-5-2560 22-50-1821-5-2560 22-50-46

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม
1. สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น
2. สภานักเรียนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการกลับไปจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระหว่างกัน
4. เป็นการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน และจากการคุยกันระหว่างคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการสร้างเครือข่าย จึงมีมติในการให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน แชร์กิจกรรมที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงในเพจสภานักเรียนของตนเอง
5. ได้แนวทางในการประชุมสภานักเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ

21-5-2560 23-10-0021-5-2560 23-06-2621-5-2560 23-06-5721-5-2560 23-07-4621-5-2560 23-05-42

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img389

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ส.ป. กับ บ.ส.

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img388

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนสมุทรปราการในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม โดยทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง จัดซุ้มธงฟ้าเหลือง จัดสถานที่และขบวนบายศรีสู่ขวัญ นำสันทนาการ และช่วยแจกคูปองอาหารเที่ยง น้ำดื่ม และไอศกรีมหลังเสร็จกิจกรรม

16-5-2560 21-29-0416-5-2560 21-28-1516-5-2560 21-29-3716-5-2560 21-30-2516-5-2560 21-31-26

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

Posted on Updated on

กิจกรรมย้อนหลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้แก่ งานสภานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระดับชั้น งานคณะสี งาน TO BE NUMBER ONE และงานส่งเสริมคุณธรรม โดยงานนี้ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเปิดวิดีโอการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ให้คณะศึกษาดูงานได้รับชม

9-4-2560 11-27-359-4-2560 11-28-229-4-2560 11-28-4217098433_1186164924829375_6887222225838265839_n17103262_1186166208162580_6703183663051927273_n

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ