Samut Prakan School

สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีความยินดี ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษาดูงานดังนี้

21-5-2560 22-54-44

21-5-2560 22-50-1821-5-2560 22-50-46

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม
1. สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น
2. สภานักเรียนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการกลับไปจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระหว่างกัน
4. เป็นการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน และจากการคุยกันระหว่างคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการสร้างเครือข่าย จึงมีมติในการให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน แชร์กิจกรรมที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงในเพจสภานักเรียนของตนเอง
5. ได้แนวทางในการประชุมสภานักเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ

21-5-2560 23-10-0021-5-2560 23-06-2621-5-2560 23-06-5721-5-2560 23-07-4621-5-2560 23-05-42

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img389

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ส.ป. กับ บ.ส.

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img388

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ด้วยเทคนิค STAR STEMS

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n16-5-2560 23-16-51

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ด้วยเทคนิค STAR STEMS

         บทบาทหน้าที่สำคัญของกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนคือ การสร้างคนไทยให้เป็น พลเมืองดี มีวินัย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ตอนหนึ่งที่ว่า

“การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน และสร้างจิตสำนึกที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้นำแนวคิด STAR STEMS มาใช้เป็นหลักคิดในการดำเนินกิจกรรมของผู้นำนักเรียนในโรงเรียน

ความหมายของ STAR STEMS
กระบวนการเรียนรู้แบบ STAR STEMS และ SBL นั้น เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิสังคมของประเทศไทย กล่าวคือ กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking), การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย (Thai – Technology), ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English – Engineering), ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่คุณธรรม มุ่งสู่ความดี (Moral – Mathematics) และเข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย (Socio – Geology) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาสถานการณ์ (Situation – Based Learning: SBL) เป็นเครื่องมือบูรณาการ หลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย สภาพภูมิสังคม ออกแบบแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ ยืนยันด้วยตรรกะ เหตุผล และคุณธรรม นำเสนอด้วยภาษาไทย – อังกฤษ

STAR : Student Teacher Academics Revolution
STEMS : Scientific Thinking/ Thai – Technology/ English – Engineering/ Moral – Mathematics/ Socio – Geology

STAR

S (Student) = นักเรียน
T (Teacher) = ครู
A (Academic) = การศึกษา วิชาการ
R (Revolution) = การปฏิวัติ

STEMS

S (Scientific Thinking) = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์
T (Thai – Technology) = การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย
E (English – Engineering) = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
M (Moral – Mathematics) = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี
S (Socio – Geology) = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

มุมมองในแง่ของการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียน เกี่ยวกับแนวคิด STAR STEMS

S (Student) = คณะกรรมการสภานักเรียน/นักเรียนที่ส่วนเกี่ยวข้อง
T (Teacher) = ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
A (Academic) = การศึกษา วิชาการที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน/การทำกิจกรรม
R (Revolution) = การปฏิวัติ

โดยในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งของคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องยึดหลัก

S (Scientific Thinking) = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ คือ สภานักเรียนจะต้องรับฟังเหตุและผลของผู้อื่น ไม่ยึดตนเองเป็นหลัก รับฟังเสียงข้างน้อย ยึดหลักความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นประชาธิปไตย
T (Thai – Technology) = การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย คือ ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจะต้องนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีแบบไทย มาใช้ในการทำกิจกรรม เช่น เรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
E (English – Engineering) = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คือ สภานักเรียนจะต้องนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้รับทราบ และนำวิธีการ/เครื่องมือ/ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
M (Moral – Mathematics) = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี คือ สภานักเรียนจะต้องยึดหลักของคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม และบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล
S (Socio – Geology) = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย คือ สภานักเรียนจะต้องทำงานร่วมกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสภานักเรียนจะต้องเข้าใจในความหลากหลายของสังคม แนวคิด วัฒนธรรม และสภาพของภูมิศาสตร์ ของสังคมที่ตนเองอยู่หรือไปร่วมทำกิจกรรม

แหล่งข้อมูล: เอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ “STAR STEMS” และ “SBL” ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนสมุทรปราการในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม โดยทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง จัดซุ้มธงฟ้าเหลือง จัดสถานที่และขบวนบายศรีสู่ขวัญ นำสันทนาการ และช่วยแจกคูปองอาหารเที่ยง น้ำดื่ม และไอศกรีมหลังเสร็จกิจกรรม

16-5-2560 21-29-0416-5-2560 21-28-1516-5-2560 21-29-3716-5-2560 21-30-2516-5-2560 21-31-26

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

Posted on Updated on

กิจกรรมย้อนหลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้แก่ งานสภานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระดับชั้น งานคณะสี งาน TO BE NUMBER ONE และงานส่งเสริมคุณธรรม โดยงานนี้ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเปิดวิดีโอการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ให้คณะศึกษาดูงานได้รับชม

9-4-2560 11-27-359-4-2560 11-28-229-4-2560 11-28-4217098433_1186164924829375_6887222225838265839_n17103262_1186166208162580_6703183663051927273_n

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ