สภานักเรียน

นวัตกรรมสภานักเรียน

Posted on Updated on

นวัตกรรมสภานักเรียนที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้คิดค้นขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีอยู่หลาย ๆ ผลงานด้วยกัน ผลงานนวัตกรรมบางผลงานก็ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ต่อยังสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ กันอย่างแพร่หลาย ผลงานบางผลงานเป็นการคิดใหม่ทำใหม่ถึงแม้นไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ในอนาคตเชื่อแน่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบให้กับสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ได้ประยุกต์ใช้เช่นกัน

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้ความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสภานักเรียนให้กับสังคม เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เจริญขึ้นต่อไป โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นแนวหน้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาและเป็นการสร้างรากฐานในการเป็นนักสร้างนวัตกรรมให้กับแกนนำสภานักเรียน

เรามาทำความรู้จักนวัตกรรมบางส่วนของทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกันนะครับ

  1. ผังโครงสร้างสภานักเรียน

แผนผัง

2. เพจเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

13-7-2561 9-45-47

เป็นเพจที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เซ็นบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน มีการแชร์ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้กับสภานักเรียนของโรงเรียนตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้กดถูกใจแล้ว 882 คน โดยสภานักเรียนอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเพจเครือข่ายสภานักเรียนของโรงเรียนตนเองได้นะครับ

3. การสร้างเว็บไซต์เก็บรวบรวมผลงานของสภานักเรียน
โดยเป้าหมายหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์เก็บรวมรวมผลงานของสภานักเรียนคือเก็บผลงานให้กับนักเรียนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละปี ให้สามารถหาข้อมูลในการทำกิจกรรมได้สะดวก นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาภาพถ่ายเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมงาน ผลทางอ้อมคือ สภานักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรมในแต่ละปีได้อย่างง่ายดาย

หน้าเว็บกิจกรรม

4. SAPL Model
สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

11-12-2560 14-51-29

 

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมขับเคลื่อนทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 3R x 8C ซึ่งประกอบด้วย
3R ได้แก่
Reading – อ่านออก
Writing – เขียนได้
Arithenmatics – คิดเลขเป็น
8C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
Collaboration teamwork and leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
Communications information and media literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Computing and ICT literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
Career and learning skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion ความมีเมตตากรุณา

329177

QR Code เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ภาพ QR Code เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ในปีการศึกษา 2561 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมากขึ้น โดยการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ในจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่าง แผ่นพับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561แผ่นพับสภานักเรียน_Page_1

แผ่นพับสภานักเรียน_Page_2

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในฐานะรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
2. นางสาวศิวพร สมพงษ์ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
3. นายธนยศ อุ่นศรี รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
4. นางสาวปาณิสรา เกิดนาค รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
5. นายศุภวัทน์ เมืองรมย์ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
6. นางสาวประภากร ศรีบาล หัวหน้างานกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
7. นางสาววริศรา เย็นใจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
8. นายธีรพันธ์ เถื่อนสาด หัวหน้างานสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2560
9. นายรวินท์ สุขแก้ว กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
10. นายเศรษฐโสภณ บางนาค กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
26219117_1995550797136790_5224891292270246837_n

26166004_1474877592624772_8582553276894596463_n

2-2-2561 21-54-05

2-2-2561 21-55-41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นคนมีคุณภาพได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาภายในจังหวัดมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์
2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
6. โรงเรียนปายวิทยาคาร
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
8. โรงเรียนขุนยวมวิทยา
9. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
11. โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
12. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

27067142_1496581427121055_2442758545687325152_n

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 “Samutprakan School Open House“ สมุทรปราการก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ) ได้มีการจัดบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

27332675_1503351923110672_1416741615733039185_n

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม TSC ทำดีเพื่อพ่อ

Posted on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับสภานักเรียนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม TSCทำดีเพื่อพ่อ โดยของเชิญชวนชาวสภานักเรียนทั่วไปประเทศ ร่วมทำความดีเพื่อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และเป็นการน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22491953_1397987070313825_1255775050175618746_n

โรงเรียนสมุทรปราการยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

Posted on Updated on

S__33095686

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ และสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเราพร้อมและยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง