สภานักเรียน

กิจกรรม TSC ทำดีเพื่อพ่อ

Posted on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับสภานักเรียนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม TSCทำดีเพื่อพ่อ โดยของเชิญชวนชาวสภานักเรียนทั่วไปประเทศ ร่วมทำความดีเพื่อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และเป็นการน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22491953_1397987070313825_1255775050175618746_n

Advertisements

โรงเรียนสมุทรปราการยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

Posted on Updated on

S__33095686

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ และสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเราพร้อมและยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัด สพม. 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสภานักรเียนตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีความเข้มแข็ง

สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-3870308 หรือ E-mail: samutprakan-sp@hotmail.com

Update 22/6/2560 โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
1. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
3. สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
4. สภานักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ
5. สภานักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
6. สภานักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
7. สภานักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาชัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
8. สภานักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
9. สภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
10. สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ
11. สภานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
12. สภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
13. สภานักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
14. สภานักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปาน คลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
15. สภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
16. สภานักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
17. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
18. สภานักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
19. สภานักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
20. สภานักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ
21. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
22. สภานักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
23. สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
24. สภานักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
26. สภานักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
27. สภานักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
28. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
29. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
30. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
31. สภานักเรียนโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
32. สภานักเรียนโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
33. สภานักเรียนโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
34. สภานักเรียนโรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
35. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
36. สภานักเรียนโรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
37. สภานักเรียนโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
38. สภานักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

S__31244309

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ด้วยเทคนิค STAR STEMS

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n16-5-2560 23-16-51

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ด้วยเทคนิค STAR STEMS

         บทบาทหน้าที่สำคัญของกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนคือ การสร้างคนไทยให้เป็น พลเมืองดี มีวินัย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ตอนหนึ่งที่ว่า

“การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน และสร้างจิตสำนึกที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้นำแนวคิด STAR STEMS มาใช้เป็นหลักคิดในการดำเนินกิจกรรมของผู้นำนักเรียนในโรงเรียน

ความหมายของ STAR STEMS
กระบวนการเรียนรู้แบบ STAR STEMS และ SBL นั้น เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิสังคมของประเทศไทย กล่าวคือ กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking), การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย (Thai – Technology), ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English – Engineering), ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่คุณธรรม มุ่งสู่ความดี (Moral – Mathematics) และเข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย (Socio – Geology) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาสถานการณ์ (Situation – Based Learning: SBL) เป็นเครื่องมือบูรณาการ หลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย สภาพภูมิสังคม ออกแบบแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ ยืนยันด้วยตรรกะ เหตุผล และคุณธรรม นำเสนอด้วยภาษาไทย – อังกฤษ

STAR : Student Teacher Academics Revolution
STEMS : Scientific Thinking/ Thai – Technology/ English – Engineering/ Moral – Mathematics/ Socio – Geology

STAR

S (Student) = นักเรียน
T (Teacher) = ครู
A (Academic) = การศึกษา วิชาการ
R (Revolution) = การปฏิวัติ

STEMS

S (Scientific Thinking) = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์
T (Thai – Technology) = การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย
E (English – Engineering) = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
M (Moral – Mathematics) = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี
S (Socio – Geology) = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

มุมมองในแง่ของการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียน เกี่ยวกับแนวคิด STAR STEMS

S (Student) = คณะกรรมการสภานักเรียน/นักเรียนที่ส่วนเกี่ยวข้อง
T (Teacher) = ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
A (Academic) = การศึกษา วิชาการที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน/การทำกิจกรรม
R (Revolution) = การปฏิวัติ

โดยในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งของคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องยึดหลัก

S (Scientific Thinking) = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ คือ สภานักเรียนจะต้องรับฟังเหตุและผลของผู้อื่น ไม่ยึดตนเองเป็นหลัก รับฟังเสียงข้างน้อย ยึดหลักความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นประชาธิปไตย
T (Thai – Technology) = การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย คือ ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจะต้องนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีแบบไทย มาใช้ในการทำกิจกรรม เช่น เรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
E (English – Engineering) = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คือ สภานักเรียนจะต้องนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้รับทราบ และนำวิธีการ/เครื่องมือ/ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
M (Moral – Mathematics) = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี คือ สภานักเรียนจะต้องยึดหลักของคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม และบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล
S (Socio – Geology) = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย คือ สภานักเรียนจะต้องทำงานร่วมกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสภานักเรียนจะต้องเข้าใจในความหลากหลายของสังคม แนวคิด วัฒนธรรม และสภาพของภูมิศาสตร์ ของสังคมที่ตนเองอยู่หรือไปร่วมทำกิจกรรม

แหล่งข้อมูล: เอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ “STAR STEMS” และ “SBL” ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนสมุทรปราการในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม โดยทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง จัดซุ้มธงฟ้าเหลือง จัดสถานที่และขบวนบายศรีสู่ขวัญ นำสันทนาการ และช่วยแจกคูปองอาหารเที่ยง น้ำดื่ม และไอศกรีมหลังเสร็จกิจกรรม

16-5-2560 21-29-0416-5-2560 21-28-1516-5-2560 21-29-3716-5-2560 21-30-2516-5-2560 21-31-26

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม