พ.ศ. 2478

ที่มาของคำว่า “ฟ้าเหลือง” โรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

16-12-2560 16-17-16

หลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถือได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชนชาติไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ฉะนั้นรัฐจึงจัดงานฉลองเป็นประเพณีสืบต่อมา งานฉลองรัฐธรรมนูญที่ว่านี้จัดเป็น 3 วัน มีจัดพิธีสงฆ์ มหรสพนานาชนิดเป็นการสมโภช นอกจากนั้นเวลากลางวันจัดให้ลูกเสือ นักเรียนเดินสวนสนาม แข่งขันกีฬา เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพื่อให้พึงตระหนักว่าเป็นกฎหมายแม่บทคุมกฎหมายอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง งานฉลองรัฐธรรมนูญดังกล่าว โรงเรียนสมุทรปราการจำต้องมีบทบาทให้เด่น เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด รุ่นพี่เขา บังเอิญในต้น พ.ศ. 2477 นั้นเอง โรงเรียนจัดครู และนักเรียนชาย – หญิง แสดงละคร 3 คืน ขายตั๋วและรับบริจาคได้เงิน 3,000 บาทเศษ อาจารย์สว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ได้จัดซื้อแตรวงครบเครื่องจ้างครูมาฝึกสอน จนสามารถบรรเลงเพลงเดินได้หลายเพลง นำลูกเสือและนักเรียนของโรงเรียนไปทำพิธีฉลองรัฐธรรมนูญและแสดงกีฬา เป็นที่สรรเสริญและเพิ่มความปรีดาปราโมทแก่ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านอย่างมากมาย

คณะครูของโรงเรียนในครั้งนั้นมีความคิดเห็นพร้องต้องกันว่า การเดินแถวของกองลูกเสือและนักเรียนไปทำพิธีใด ๆ ก็ตาม หากจะมีเฉพาะแตรนำแถวเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ ควรจะได้จัดให้มีธงประจำโรงเรียนสำหรับให้กองลูกเสือและนักเรียน เมื่อแตรวงได้บรรเลงเพลงเดินนำหน้าจะสง่างามไม่น้อย คณะครูอันมีคุณครูสว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ร่วมคิดสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้น โดยตกลงกันให้มีสองสี คือ สีฟ้ากับสีเหลือง กล่าวคือ สีฟ้านั้นมีสัญลักษณ์มาจากน้ำทะเล โดยมีชื่อของเมืองว่า “สมุทร” ส่วนสีเหลืองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ “พระ” ในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยองค์พระสมุทรเจดีย์ บรรจุเด่นอยู่ตอนกลางสำหรับใช้เป็นธงประจำโรงเรียนสมุทรปราการตั้งแต่ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา

ใน พ.ศ. 2482 สมัยท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ “รัฐนิยม” (State convention) ให้ข้าราชการ ประชาชน เคารพธงชาติ และให้ทุกจังหวัดจัดทำธงประจำจังหวัด สำหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการของเรา จัดสร้างธงสีน้ำทะเล คือสีฟ้าสีเดียว และมีรูปองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์อยู่ตอนกลาง และมีอักษรว่าจังหวัดสมุทรปราการ

ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มมากที่ได้คิดค้นการสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 นับว่าได้นำหน้าโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียน ขอให้ธงฟ้าเหลืองของโรงเรียนสมุทรปราการจงอยู่ยั่งยืนสืบต่อ ๆ ไปชั่วกาลนาน

16-12-2560 16-15-20

วิเชียร โรจนุตมะ เขียน
ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

16-12-2560 15-57-51

ภาพ ปัจจุบัน (15 ธันวาคม 2560) ประธานสภานักเรียน นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ถือธงโรงเรียนสมุทรปราการนำขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานกีฬาสีภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44