นายกันนที ใจแก้ว

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้าเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

Posted on

ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ในฐานะตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้คว้าเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองมาได้ และเป็นเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองเหรียญแรก ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติของโรงเรียนสมุทรปราการซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของชาวสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นอย่างยิ่ง 26-2-2560-23-26-29

ภาพ ผลการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

26-2-2560-23-28-08

ภาพ ตัวแทนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้ง 10 คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นำโดยนายกันนที ใจแก้วประธานสภานักเรียน

8-2-2560-17-04-02

ภาพ เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ
จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นครั้งแรก

ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ คุณครูที่ปรึกษาทุกๆ ท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนๆ สภานักเรียนและพี่น้องชาวฟ้าเหลืองทุกคนที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันในการพัฒนาโรงเรียนสมุทรปราการไปด้วยกัน

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการที่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร “คนดีศรีสมุทรปราการ”

Posted on Updated on

1.

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-1

นายกันนที ใจแก้ว
ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. ดำรงตำแหน่งประธานสีชมพู (ปราการ) ประจำปีการศึกษา 2558
5. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

2.

%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-1
นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
3. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการในการร่างธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
5. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภานักเรียนตามที่ประธานสภานักเรียนมอบหมายเป็นอย่างดี ด้วยความทุ่มเท
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

3.

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-1

นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งฝ่ายประสานงานเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งเลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. เป็นนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนสมุทรปราการและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับทางชมรมนาฏศิลป์มาโดยตลอด
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

4.

27-12-2559-20-09-54

นายธรรมรัตน์ สุขหร่อง
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน งานกิจกรรม
3. เป็นยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559
4. เป็นพิธีกรในงานสำคัญๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทุกๆ กิจกรรม
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

5.

%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931

นางสาวกนกวรรณ เริงเกษตรกิจ
หัวหน้างานกิจกรรม สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมลองดีลองดู ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

6.

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b21

นางสาวพุฒิดา สมศรี
หัวหน้างานประเมินผล สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประเมินผล สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นรองประธานในการดำเนินกิจกรรมลองดีลองดู ประจำปีการศึกษา 2559
3. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

7.

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a31

นางสาวสุดาพร มั่นการไถ
หัวหน้างานวิชาการ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม 133 ปี เทิดศรีพระคุณครู
3. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาทุนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. มีผลการเรียนติดอันดับ 1 ใน 10 ของนักเรียนที่เรียนดีที่สุดในระดับชั้น (สายศิลป์)
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

8.

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

นายกันทรากร บางแสง
หัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมหุ่นดีมีค่าเทอม
3. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสอดส่องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

9.

%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b21

นางสาวปนัดดา แสงสิงห์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งประธานประธานฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

10.

27-12-2559-20-46-33

นางสาวไพลิน กล่อมเนียม
กรรมการงานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งกรรมการงานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดีเจจัดรายการ SP Radio ในช่วงเช้าของทุกๆ วัน
3. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4. ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความและบทร้อยกรองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

11.

27-12-2559-21-02-05

นายจิรายุ วงษ์ดวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. หัวหน้าพรรคการเรียน ในการลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
3. เป็นอดีตนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา และช่วยเหลืองานโรงเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาตอนต้น
4. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

12.

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a51

นายณัฏฐพล เพ็ชร์แก้วหนู
ประธานสีน้ำเงิน (นารายณ์ปราบศึก) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีน้ำเงิน (นารายณ์ปราบศึก) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
3. หัวหน้าพรรคดี ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
4. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

13.

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a51

นายธนาดล สุ่ยวงษ์
ประธานสีแสด (จักรกรด) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีแสด (จักรกรด) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

14.

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a32

นายธีรภัทร บุญสุวรรณ์
ประธานสีเขียว (กายสิทธิ์) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีเขียว (กายสิทธิ์) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

15.

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c1

นายอิทธินันท์ ธัญนารา
ประธานสีแดง (เสือซ่อนเล็บ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีแดง (เสือซ่อนเล็บ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นสมาชิกพรรคดี ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
3. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

16.

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c1

นายอานนท์ แสนสุข
ประธานสีชมพู (ปราการ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีชมพู (ปราการ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

17.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c1

นายภาณุวัฒน์ แสงสว่าง
ประธานสีม่วง (ตรีเพชร) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีม่วง (ตรีเพชร) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นสมาชิกพรรคดี ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
3. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวันชัย ทัศนิยม

Posted on Updated on

24-12-2559-23-00-52

ภาพนายกันนที ใจแก้ว ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ
ผู้อำนวยการวันชัย ทัศนิยม ในขณะที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวันชัย ทัศนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่กำลังจะมาถึง

 

ภาพ บรรยากาศโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ทางคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดทำโบว์ไว้อาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยจะแจกให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนได้ติดเพื่อร่วมไว้อาลัย

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้โทรศัพท์มาปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ได้แก่ คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ และคุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล และประสานงานต่อไปยังรองผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุขเกี่ยวกับแนวคิดที่จะจัดทำโบว์สีดำ เพื่อไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยจะแจกให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ร่วมกันแสดงความไว้อาลัยกันทั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนได้นัดรวมตัวกันจัดทำโบว์ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2559 โดยจัดทำทั้งสิ้นจำนวน 3,300 ชิ้น งบประมาณที่นำมาใช้ เป็นเงินเก็บของคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้มาจากการขายริสแบนด์ และงบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ช่วงงานราตรีฟ้าเหลืองที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%9b ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปี 2559

15935604_1343645852346829_2049364312_n

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-1

 นายกันนที ใจแก้ว
ประธานสภานักเรียน

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-1  นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-1  นายชัยวัฒน์  อุณหนันทน์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b21

 นางสาวพิมพ์รดา สกุลไทย
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานงบประมาณ

%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b21   นางสาวปนัดดา แสงสิงห์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
/หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81-1 นางสาวธัญชนก โครตมั่นคง
เลขานุการ
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a31  นางสาวสุดาพร มั่นการไถ
หัวหน้างานวิชาการ
 %e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b21 นางสาวพุฒิดา สมศรี
หัวหน้างานประเมินผล
%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931  นางสาวกนกวรรณ เริงเกษตรกิจ
หัวหน้างานกิจกรรม
%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31 นายกันทรากร บางแสง
หัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a51 นางสาวพรพิมล ทองเหมือน
หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์
%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c1 นางสาวนุสรินทร์ ปานนอก
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931  นางสาวศศิวรรณ คุณโคตร
หัวหน้างานสวัสดิการ
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a31  นายนิติกร บุญเกิด
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์