นางสาวรสริน ดีเรือง

ที่ปรึกษาสภานักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คณะกรรมการอำนวยการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%ad

นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%871

นายวิสูตร       ยอดสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มบริหารทั่วไป

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%872

นายนิวัตรชัย  วรรณชาลี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%873

นายทำนอง    รุ่งระวี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

%e0%b8%9c%e0%b8%8a1

นายปริวรรต    มโนรมชัชวาล
เลขานุการ/ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%871

นายวิสูตร       ยอดสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มบริหารทั่วไป

%e0%b8%9c%e0%b8%8a1

นายปริวรรต    มโนรมชัชวาล
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3

นางสาวสมพร  สังข์พูล
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2

นายสิทธิชัย     บุญนาค
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด/โรคเอดส์/ TO BE NUMBER ONE

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1

นายธรรศกร     ดิษฐสุวรรณ
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานห้องสมุด

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa

นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%99

นางสาวรสริน ดีเรือง
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%ad

นางทรรศนีย์    อติศักดิ์กุล
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/เจ้าหน้าที่แผนงานและระบบควบคุมภายใน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a8

นายนเรศ         บุญพริ้ง
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

21-9-2559-19-58-22

จ่าสิบตรีณัฐวุฒิ  เภาสูตร
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87

นายวรัญญู       อติศักดิ์กุล
เลขานุการที่ปรึกษา/หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน