คุณลักษณะของคนดี

คุณลักษณะคนดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค์และกรอบตัวชี้วัด

Posted on Updated on

 images14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการถือเป็นองค์กรหนึ่งภายในจังหวัดสมุทรปราการในการผลักดันเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นคนดีและมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ต้องการสังคมและประเทศชาติ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ทุกๆปี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร “คนดีศรีสมุทรปราการ” เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเป็นทุกคนเป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคม
สำหรับคุณลักษณะคนดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพึงประสงค์และกรอบตัวชี้วัดเป็นดังนี้

คุณลักษณะ 9 ประการ

กรอบตัวชี้้วัดคุณลักษณะคนดีที่พึงประสงค์ 38 ตัวชี้วัด

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม

1. ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน
2. มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน
3. พูดจาสุภาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ
4. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. มีความเอื้ออาทรระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคม
6. มีความกตัญญูกตเวที
7. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและหน้าที่การงาน

2. มีระเบียบวินัย

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาของสังคม
2. ปฏิบัติตนตรงต่อเวลา
3. รู้จักการเข้าแถวตามลำดับในการเข้ารับบริการต่างๆ
4. รู้จักมีการวางแผนและปฏิบัติามแผนได้สำเร็จ
5. รู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในระบบ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด

3. มีจิตสำนึกที่ดี

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
2. มีจิตสาธารณะ
3. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. มีความขยัน มานะอุตสาหะและอดทน
6. มีการประหยัดและอดออม

4. รักการเรียน

1. เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
2. มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่สม่ำเสมอ
3. สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม

5. มีความรักผูกพันอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ เอื้ออาทร ห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว

1. มีการปรึกษาหารือพูดคุยกับพ่อแม่ หรือสมาชิกในครอบครัว
2. มีความรักความสามัคคี ความปรองดองกับสมาชิกในครอบครัว
3. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลและเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวเป็นประจำ

6. รักความเป็นไทยและวัฒนธรรม

1. สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
2. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3. วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
4. มีจิตใจรักความเป็นชาติไทย (ชาติ ศาสน์ กษัตริย์)

7. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

1. มีลักษณะนิสัยดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดแข็งแรง
2. มีจิตใจร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี
3. มีความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม
4. รู้จักหาความสุขให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

8. มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

1. รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
2. เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

9. ไม่มั่วสุมอบายมุข

1. ไม่ติดการพนัน
2. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา
3. ไม่เที่ยวเตร่ยามวิการ
4. ไม่มั่วสุมทางเพศ