กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ปี 56-58

Posted on Updated on

กรรมการนักเรียน ปี 56

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2556

กรรมการนักเรียน ปี 57

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2557

กรรมภารนักเรียน ปี 58 (1)

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558

โฆษณา

กกต. กำหนดวันออกเสียงประชามติวันที่ 7 ส.ค. 59

Posted on Updated on

ประชาสัมพันธ์จากงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ
เรื่อง กกต.กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 7 ส.ค. 59 มีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… ทั้งฉบับ
2.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

7F9D4A3CA4C4479C8208940344D5E8E7

ประวัติการส่งผลงานสภานักเรียน

Posted on Updated on

คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล เริ่มบรรจุครั้งแรก ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง โดยได้รับภาระงานพิเศษคือเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน ก่อนที่จะย้ายมาสอนที่โรงเรียนสมุทรปราการ ทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้มอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้น คือ ผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา และรองผู้อำนวยการดำรง วรรณแรก ให้คุณครูวรัญญู ดำเนินการส่งผลงานคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่าได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ สพม. เขต 13 จังหวัดตรัง เข้าร่วมการคัดเลือกต่อในระดับภาค ซึ่งวันที่รู้ผลระดับจังหวัดเป็นวันที่มีงานเลี้ยงส่งย้ายมาโรงเรียนสมุทรปราการ โดยรองดำรง ได้บอกว่าโรงเรียนเราได้เป็นตัวแทนของจังหวัด โดยคู่แข่งที่สำคัญในขณะนั้นคือโรงเรียนสภาราชินี ตรัง และไม่คิดเลยว่า ผลงานที่ส่งต่อไปนั้น ทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์และเพื่อนครูทุกคนได้ดำเนินการต่อจนทางโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เมื่อย้ายมาโรงเรียนสมุทรปราการ ทางโรงเรียนสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ จึงได้มอบหมายให้คุณครูวรัญญู มาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน และเริ่มที่จะมีการเขียนโครงการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยด้วยสภานักเรียนขึ้นมาครั้งแรก ในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การบริหารงานของสภานักเรียนมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น และมีคุณครูดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งผู้บริหารที่ดูแลอยู่ในขณะนั้น คือ รองผู้อำนวยการอภิญญา สุขเกษม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล โดยในอดีตงานกิจกรรมสภานักเรียนถึงแม้นจะมีมานานแต่ไปแฝงอยู่ในโครงการเสริมสร้างพัฒนานักเรียนรวมพลังต้านภัยสารเสพติดและโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้นงานสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการจึงได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากทีมที่ปรึกษา ได้แก่ คุณครูนิพนธ์ โตโฉม คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูสิทธิชัย บุญนาค และอีกหลาย ๆ ท่าน และจุดเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การมีธรรมนูญคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้อำนวยการชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติของสภานักเรียนปฏิบัติใช้เรื่อยมา ซึ่งปัจจุบัน ปี 2559 ทางรองผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้แนวนโยบายในการส่งสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทางคุณครูวรัญญู คุณครูธรรศกร คุณครูสมพร คุณครูสิทธิชัย คุณครูพิชัย คุณครูพุทธิพงษ์ นายธาราธร กรรมการนักเรียน ปี 2558 และนายกันนที ประธานนักเรียน ปี 2559 ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรวบรวมผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตั้งแต่ปี 2556 – 2559 โดยผลงานที่ทำได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับจังหวัด

Posted on Updated on

เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญของสภานักเรียนในการสร้างชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ และเป็นการการันตีถึงผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนหลาย ๆ รุ่นที่ผ่านมาว่าได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณค่าต่อโรงเรียนและสังคม พร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยกันพัฒนาสภานักเรียนไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

16-3-2559 13-13-07

บทความจากครูหนึ่ง (1)

Posted on Updated on

สำหรับช่วงนี้ต้องขอชมเชย ประธานนักเรียนคนใหม่ (กัน) และเพื่อน ๆ ที่ช่วยกันเตรียมงานปัจฉิมนิเทศให้กับน้อง ม.3 และพี่ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาไป กรรมการนักเรียนชุดนี้ได้เตรียมงานกันมาประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว โดยแต่ละคนก็มากันตั้งแต่เช้า 9.00 น. กลับกัน 17.30 น. ซึ่งแต่ละคนทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สิ่งที่จัดเตรียมช่วงนี้คือ การทำสายสินธุ์ผูกข้อมือ เตรียมซุ้มถ่ายภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ และของที่ระลึกให้กับนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ให้ออกมาอย่างน่าประทับใจและสมบูรณ์ที่สุด
สำหรับงานก็ใกล้จะถึงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนต่อไปนะครับ

ครูหนึ่ง (ครูที่ปรึกษา)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภานักเรียน

Posted on Updated on

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ