โรงเรียนสมุทรปราการ

นวัตกรรมสภานักเรียน

Posted on Updated on

นวัตกรรมสภานักเรียนที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้คิดค้นขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีอยู่หลาย ๆ ผลงานด้วยกัน ผลงานนวัตกรรมบางผลงานก็ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ต่อยังสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ กันอย่างแพร่หลาย ผลงานบางผลงานเป็นการคิดใหม่ทำใหม่ถึงแม้นไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ในอนาคตเชื่อแน่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบให้กับสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ได้ประยุกต์ใช้เช่นกัน

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้ความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสภานักเรียนให้กับสังคม เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เจริญขึ้นต่อไป โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นแนวหน้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาและเป็นการสร้างรากฐานในการเป็นนักสร้างนวัตกรรมให้กับแกนนำสภานักเรียน

เรามาทำความรู้จักนวัตกรรมบางส่วนของทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกันนะครับ

  1. ผังโครงสร้างสภานักเรียน

9-1-2560-13-03-15

ซึ่งจากข้อมูลในปีนี้พบว่ามีคนเข้ามาดูในเว็บไซต์แล้วถึง 8,312 ครั้ง เฉลี่ยแล้ววันละ 42 ครั้ง โดยแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมโครงสร้างสภานักเรียนเกิดจากแนวการบริหารโรงเรียนที่แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคลและกิจการนักเรียน งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป

13-7-2561 9-39-13

2. เพจเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

13-7-2561 9-45-47

เป็นเพจที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เซ็นบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน มีการแชร์ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้กับสภานักเรียนของโรงเรียนตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้กดถูกใจแล้ว 624 คน โดยสภานักเรียนอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเพจเครือข่ายสภานักเรียนของโรงเรียนตนเองได้นะครับ

3. การสร้างเว็บไซต์เก็บรวบรวมผลงานของสภานักเรียน
โดยเป้าหมายหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์เก็บรวมรวมผลงานของสภานักเรียนคือเก็บผลงานให้กับนักเรียนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละปี ให้สามารถหาข้อมูลในการทำกิจกรรมได้สะดวก นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาภาพถ่ายเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมงาน ผลทางอ้อมคือ สภานักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรมในแต่ละปีได้อย่างง่ายดาย

13-7-2561 10-00-09

4. SAPL Model
สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

11-12-2560 14-51-29

 

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมขับเคลื่อนทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 3R x 8C ซึ่งประกอบด้วย
3R ได้แก่
Reading – อ่านออก
Writing – เขียนได้
Arithenmatics – คิดเลขเป็น
8C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
Collaboration teamwork and leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
Communications information and media literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Computing and ICT literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
Career and learning skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion ความมีเมตตากรุณา

329177

เพลงขอให้ปลอดภัยมอบแด่ทีมหมูป่าอคาเดมี่

Posted on Updated on

เป็นเรื่องบังเอิญที่หลังจากสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ตัดต่อและอัพโหลดคลิปวิดีโอนี้เสร็จ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงทางทีมค้นหาก็ได้พบกับสมาชิกทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง 13 คน ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ทางสภานักเรียนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมกู้ภัยนำทีมหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง 13 คน ออกมาจากถ้ำและกลับไปหาครอบครัวได้โดยเร็วนะครับ

เพลง : ขอให้ปลอดภัย
คำร้อง/ทำนอง : คุณครูวิทยา แผ่นผา คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ขับร้อง : นายธนา สุคนธบุษย์ ประธานคณะสีแสด จักรกรด โรงเรียนสมุทรปราการ
ดนตรี : นายราเชนทร์ ศรีสุระ
จัดทำโดย : นายพัชรพล สุขเกษม รองหัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ร่วมส่งแรงใจโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

1336485308_1661469457298917_7166518658431188992_n

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดทำขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประจำทุกปี

ต้นฉบับเอกสารฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 285 หน้า เอกสารที่เผยแพร่มีเพียง 101 หน้า

สภานักเรียนโรงเรียนใดสนใจศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ 023950016 หรือเพจ facebook สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ