โรงเรียนสมุทรปราการ

QR Code เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ภาพ QR Code เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ในปีการศึกษา 2561 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมากขึ้น โดยการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ในจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่าง แผ่นพับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561แผ่นพับสภานักเรียน_Page_1

แผ่นพับสภานักเรียน_Page_2

Advertisements

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ (Best Practice สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ)

Posted on Updated on

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

“กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model”

1. ความสำคัญของกิจกรรม

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การมีจิตอาสา และการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม โดยผลงานที่ผ่านมาของสภานักเรียนคือการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2559 ในเดือนมีนาคม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีทิศทางที่ชัดเจน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ประชุมและกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานสภานักเรียนสู่ความสำเร็จ ว่า “เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียน” และมีการกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการทำงานสภานักเรียน มีการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

2.1 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
2.2 เพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมของสภานักเรียนให้มีคุณภาพ
2.4 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 สภานักเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
3.1.2 สภานักเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 กิจกรรมของสภานักเรียนมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.4 การประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.5 สภานักเรียนมีแหล่งรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้

3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนมากขึ้น
3.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภานักเรียนได้ดำเนินการมีผลการประเมินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
3.2.3 สื่อสังคมออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์ผลงานสภานักเรียน ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
3.2.4 สภานักเรียนจากต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 5 โรงเรียน

SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) มีการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียนฉบับใหม่ โดยให้มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนแต่ละห้องโดยให้เพิ่มเติมตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญ

องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักเรียนที่มีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากและเข้าถึงได้ง่าย โดยจัดให้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และพัฒนาเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จัก

องค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) มีการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน มาจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนต่างโรงเรียนได้มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งไปศึกษาแหล่งเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสภานักเรียน

11-12-2560 14-51-29

ผลการดำเนินงาน ปี 2559

1. ผลการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure)

สภานักเรียนได้จัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ปีพุทธศักราช 2559 แล้วเสร็จและประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยในธรรมนูญมีการกำหนดตำแหน่ง และบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญสภานักเรียน

11-12-2560 15-06-3411-12-2560 15-07-07

โดยกำหนดให้ คณะกรรมการงานคณะสี มีหน้าที่ ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการงานห้องเรียน มีหน้าที่ ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจำชั้น/คุณครูที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียน ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity)

สภานักเรียนได้นำวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80
ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  สรุปตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.57
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.04
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ                            คิดเป็นร้อยละ 88.43
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ศึกษาดูงานสภานักเรียน                                              คิดเป็นร้อยละ 96.09
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ลองดีลองดู                                                                 คิดเป็นร้อยละ 90.45
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม 133 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู                                       คิดเป็นร้อยละ 84.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย                                       คิดเป็นร้อยละ 81.29
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ชาว ส.ป. อาสาพัฒนาสังคม                                         คิดเป็นร้อยละ 90.38
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6           คิดเป็นร้อยละ 86.55
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม หุ่นดีมีค่าเทอม                                                            คิดเป็นร้อยละ 80.56
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1             คิดเป็นร้อยละ 94.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม พัฒนาห้องสภานักเรียน                                             คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ผลการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations)

สภานักเรียนได้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเผยแพร่ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งในปี 2559 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 42 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12,047 ครั้ง โดยเรื่องที่มีผู้เข้าชม สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 เรื่อง ครบรอบ 133 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 1,115 ครั้ง อันดับที่ 2 เรื่อง โครงสร้างสภานักเรียน 799 ครั้ง และอันดับที่ 3 สภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 660 ครั้ง

11-12-2560 15-20-52

เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นเพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนที่มียอดกด like เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 (12 กุมภาพันธ์ 2560) มียอดกด like อยู่ที่ 6,891 like โดยมียอดกด like เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ  90 จากปีการศึกษา 2558 (18 กุมภาพันธ์ 2559) มียอดกด like อยู่ที่ 3,582

4. ผลการเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) 

สภานักเรียนได้ไปศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยสภานักเรียนได้นำความรู้กลับมาพัฒนากระบวนการในการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร การปรับเปลี่ยนห้องสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียนจากห้องทำงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สภานักเรียน และแนวทางในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และสภานักเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ภาพการศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ

 

ที่มา: รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model วันที่ 15 มีนาคม 2560

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้าอันดับ 3 ของประเทศในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

Posted on Updated on

27751626_1513872728725258_323412611575394857_n

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 2 ห้อง Grand 201 โดยมีสภานักเรียนเข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้น 12 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ได้แก่ สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ สภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สภานักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สภานักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  สภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตัวแทนภาคเหนือและสภานักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สภานักเรียนโรงเรียนศรียาภัย สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตัวแทนภาคใต้ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาได้ โดยชนะเลิศ ได้แก่ สภานักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

14-2-2561 12-36-56

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นคนมีคุณภาพได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาภายในจังหวัดมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์
2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
4. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
6. โรงเรียนปายวิทยาคาร
7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
8. โรงเรียนขุนยวมวิทยา
9. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
11. โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
12. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

27067142_1496581427121055_2442758545687325152_n

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 “Samutprakan School Open House“ สมุทรปราการก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ) ได้มีการจัดบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

27332675_1503351923110672_1416741615733039185_n

ภาพกิจกรรม

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on

 

 

ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการมีตราประจำโรงเรียน รูปพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีสองลักษณะคล้ายกันคือ

1. พ.ศ. 2481 – 2511 เป็นตรารูปพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ มีก้อนเมฆอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ด้านล่างเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28หมายถึงปัญญาเป็นแก้วของนรชน ซึ่งใช้ก่อนตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ
2. พ.ศ. 2511 –  ปัจจุบัน เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์ซ้อนอยู่กับโบสถ์ บนยอดองค์พระสมุทรเจดีย์มีรัศมีแผ่กระจายโดยรอบ ใต้องค์พระเป็นอักษรย่อของโรงเรียนสมุทรปราการใช้คำว่า “ส.ป.” ด้านล่างสุดเป็นแถบผ้าระบายมีคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28

อักษรย่อ
ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ “ส.ป.” ย่อมาจากคำว่า สมุทรปราการ

สีของโรงเรียน
“ฟ้า-เหลือง” โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้
สีฟ้า หมายถึ น้ำทะเล
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา

คติพจน์ประจำโรงเรียน
17-12-2560 10-15-28หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

ปรัชญาของโรงเรียน
“รักโรงเรียน เพียรทำดี”

นโยบายของโรงเรียน
“วิชาการเป็นเลิศ ทูนเทอดคุณธรรม เป็นผู้นำการกีฬา”

ต้นไม้ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ
เดิมทีโรงเรียนสมุทรปราการยังไม่มีต้นไม้ประจำโรงเรียน จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2535 นายบรรเลง รอดแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ มีแนวความคิดในการที่จะกำหนดต้นไม้ที่มีความหมายหรือเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือท้องถิ่น จากการพิจารณาแล้วจึงกำหนดให้ประดู่บ้านเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน โดยให้ความหมายว่า
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของทหารเรือจังหวัดหนึ่ง และผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการก็จะเป็นทหารเรือ ซึ่งเรารู้จักกันว่าทหารเรือก็คือ ลูกดอกประดู่ นอกจากนี้ดอกประดู่ยังมีสีเหลืองซึ่งก็เป็นสีหนึ่งของสีโรงเรียนซึ่งหมายถึงศาสนา และรูปทรงของต้นไม้มีลักษณะรูปทรงสัณฐานเป็นแบบเจดีย์ทรงต่ำ ซึ่งก็สามารถที่จะแทนความหมายขององค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตราของโรงเรียน นอกจากนั้นยังสามารถบอกถึงกาลเวลาได้อีกเนื่องจาก ประดู่บ้าน จะออกดอกปีละครั้งในตอนต้นปี และจะบานจนดอกร่วงโรยในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ก็จะเปรียบความหมายเป็นช่วงระยะเวลาที่นักเรียนสอบปลายปีและผู้ที่จะจบการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้นเป็นผู้ที่จะขยายความเจริญก้าวหน้าของทรัพยากรของประเทศชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับดอกประดู่ที่ร่วงก็จะมีเมล็ดเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ให้เจริญมากขึ้นดุจกับนามโรงเรียนสมุทรปราการที่สร้างสมนามนับร้อยปี และต้นไม้นี้ยังมีอายุยืนมากขึ้นเท่าใดทรงพุ่มของต้นไม้ก็ยิ่งใหญ่ ดอกก็จะเป็นช่อใหญ่เหลืองสดใส หนาแน่นยิ่งขึ้น เปรียบปานศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลืองที่สามัคคีกันสร้างสมชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสมุทรปราการตราบนานเท่านานเช่นนั้นแล

ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

ผู้แพร่แผ่ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ตามนโยบายในการสร้างความตระหนักถึงความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา)

ที่มาของคำว่า “ฟ้าเหลือง” โรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

16-12-2560 16-17-16

หลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถือได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชนชาติไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ฉะนั้นรัฐจึงจัดงานฉลองเป็นประเพณีสืบต่อมา งานฉลองรัฐธรรมนูญที่ว่านี้จัดเป็น 3 วัน มีจัดพิธีสงฆ์ มหรสพนานาชนิดเป็นการสมโภช นอกจากนั้นเวลากลางวันจัดให้ลูกเสือ นักเรียนเดินสวนสนาม แข่งขันกีฬา เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพื่อให้พึงตระหนักว่าเป็นกฎหมายแม่บทคุมกฎหมายอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง งานฉลองรัฐธรรมนูญดังกล่าว โรงเรียนสมุทรปราการจำต้องมีบทบาทให้เด่น เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด รุ่นพี่เขา บังเอิญในต้น พ.ศ. 2477 นั้นเอง โรงเรียนจัดครู และนักเรียนชาย – หญิง แสดงละคร 3 คืน ขายตั๋วและรับบริจาคได้เงิน 3,000 บาทเศษ อาจารย์สว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ได้จัดซื้อแตรวงครบเครื่องจ้างครูมาฝึกสอน จนสามารถบรรเลงเพลงเดินได้หลายเพลง นำลูกเสือและนักเรียนของโรงเรียนไปทำพิธีฉลองรัฐธรรมนูญและแสดงกีฬา เป็นที่สรรเสริญและเพิ่มความปรีดาปราโมทแก่ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านอย่างมากมาย

คณะครูของโรงเรียนในครั้งนั้นมีความคิดเห็นพร้องต้องกันว่า การเดินแถวของกองลูกเสือและนักเรียนไปทำพิธีใด ๆ ก็ตาม หากจะมีเฉพาะแตรนำแถวเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ ควรจะได้จัดให้มีธงประจำโรงเรียนสำหรับให้กองลูกเสือและนักเรียน เมื่อแตรวงได้บรรเลงเพลงเดินนำหน้าจะสง่างามไม่น้อย คณะครูอันมีคุณครูสว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ร่วมคิดสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้น โดยตกลงกันให้มีสองสี คือ สีฟ้ากับสีเหลือง กล่าวคือ สีฟ้านั้นมีสัญลักษณ์มาจากน้ำทะเล โดยมีชื่อของเมืองว่า “สมุทร” ส่วนสีเหลืองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ “พระ” ในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยองค์พระสมุทรเจดีย์ บรรจุเด่นอยู่ตอนกลางสำหรับใช้เป็นธงประจำโรงเรียนสมุทรปราการตั้งแต่ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา

ใน พ.ศ. 2482 สมัยท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ “รัฐนิยม” (State convention) ให้ข้าราชการ ประชาชน เคารพธงชาติ และให้ทุกจังหวัดจัดทำธงประจำจังหวัด สำหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการของเรา จัดสร้างธงสีน้ำทะเล คือสีฟ้าสีเดียว และมีรูปองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์อยู่ตอนกลาง และมีอักษรว่าจังหวัดสมุทรปราการ

ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มมากที่ได้คิดค้นการสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 นับว่าได้นำหน้าโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียน ขอให้ธงฟ้าเหลืองของโรงเรียนสมุทรปราการจงอยู่ยั่งยืนสืบต่อ ๆ ไปชั่วกาลนาน

16-12-2560 16-15-20

วิเชียร โรจนุตมะ เขียน
ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

16-12-2560 15-57-51

ภาพ ปัจจุบัน (15 ธันวาคม 2560) ประธานสภานักเรียน นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ถือธงโรงเรียนสมุทรปราการนำขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานกีฬาสีภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44