บทความครูหนึ่ง

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ด้วยเทคนิค STAR STEMS

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n16-5-2560 23-16-51

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ด้วยเทคนิค STAR STEMS

         บทบาทหน้าที่สำคัญของกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนคือ การสร้างคนไทยให้เป็น พลเมืองดี มีวินัย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ตอนหนึ่งที่ว่า

“การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน และสร้างจิตสำนึกที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้นำแนวคิด STAR STEMS มาใช้เป็นหลักคิดในการดำเนินกิจกรรมของผู้นำนักเรียนในโรงเรียน

ความหมายของ STAR STEMS
กระบวนการเรียนรู้แบบ STAR STEMS และ SBL นั้น เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิสังคมของประเทศไทย กล่าวคือ กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking), การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย (Thai – Technology), ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English – Engineering), ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่คุณธรรม มุ่งสู่ความดี (Moral – Mathematics) และเข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย (Socio – Geology) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาสถานการณ์ (Situation – Based Learning: SBL) เป็นเครื่องมือบูรณาการ หลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย สภาพภูมิสังคม ออกแบบแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ ยืนยันด้วยตรรกะ เหตุผล และคุณธรรม นำเสนอด้วยภาษาไทย – อังกฤษ

STAR : Student Teacher Academics Revolution
STEMS : Scientific Thinking/ Thai – Technology/ English – Engineering/ Moral – Mathematics/ Socio – Geology

STAR

S (Student) = นักเรียน
T (Teacher) = ครู
A (Academic) = การศึกษา วิชาการ
R (Revolution) = การปฏิวัติ

STEMS

S (Scientific Thinking) = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์
T (Thai – Technology) = การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย
E (English – Engineering) = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
M (Moral – Mathematics) = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี
S (Socio – Geology) = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

มุมมองในแง่ของการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียน เกี่ยวกับแนวคิด STAR STEMS

S (Student) = คณะกรรมการสภานักเรียน/นักเรียนที่ส่วนเกี่ยวข้อง
T (Teacher) = ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
A (Academic) = การศึกษา วิชาการที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน/การทำกิจกรรม
R (Revolution) = การปฏิวัติ

โดยในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งของคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องยึดหลัก

S (Scientific Thinking) = กระบวนการคิดด้วยเหตุด้วยผลแบบวิทยาศาสตร์ คือ สภานักเรียนจะต้องรับฟังเหตุและผลของผู้อื่น ไม่ยึดตนเองเป็นหลัก รับฟังเสียงข้างน้อย ยึดหลักความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นประชาธิปไตย
T (Thai – Technology) = การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย คือ ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจะต้องนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีแบบไทย มาใช้ในการทำกิจกรรม เช่น เรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
E (English – Engineering) = ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คือ สภานักเรียนจะต้องนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้รับทราบ และนำวิธีการ/เครื่องมือ/ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
M (Moral – Mathematics) = ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี คือ สภานักเรียนจะต้องยึดหลักของคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม และบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล
S (Socio – Geology) = เข้าใจในพหุสังคม วัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย คือ สภานักเรียนจะต้องทำงานร่วมกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสภานักเรียนจะต้องเข้าใจในความหลากหลายของสังคม แนวคิด วัฒนธรรม และสภาพของภูมิศาสตร์ ของสังคมที่ตนเองอยู่หรือไปร่วมทำกิจกรรม

แหล่งข้อมูล: เอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ “STAR STEMS” และ “SBL” ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

10 เรื่องดีๆ ในปี 2559 จากคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

10 เรื่องดีๆ ในปี 2559

                        อาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคม ถ้าครูดี ก็จะสามารถสอนลูกศิษย์อีกหลายๆ คนให้เป็นคนดีได้ อีกทั้งปีนี้เป็นปีพิเศษและเป็นปีแรกที่ครูหนึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจได้รับทราบใน 10 เรื่องที่ดีๆ ในปี 2559 ให้กับทุกคนได้รับทราบ
สำหรับงานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนที่ตั้งใจเขียน ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่ผู้เขียนคิดแล้วคิดอีกอยู่เรื่องหนึ่งว่า “เราจำเป็นจะต้องบอกให้คนอื่นๆ รู้รึเปล่าในสิ่งที่เราทำ ทำเอง เขียนเอง ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ในเมื่อสิ่งๆ หนึ่งที่ครูยึดเป็นหลักคิดอยู่เสมอ คือ การปิดทองหลังพระ ซึ่งก็ทำมาโดยตลอด” แต่ปีนี้เป็นปีที่ครูได้มีโอกาสผลักดันและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนหลายๆ คนที่ประสบความสำเร็จจากการทำความดี สิ่งที่พบคือ คนดี ควรจะมีโอกาสได้รับการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีๆ ที่ตนเองได้ทำไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม และเป็นสื่อด้านดีให้กับคนในสังคมได้ปฏิบัติตามเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยเราทุกคนสามารถทำตามหรือเลียนแบบจากตัวอย่างดีๆ ที่มีอยู่จริงได้

1.

31-12-2559-16-57-08

วันที่ 22 กันยายน 2559 สมาชิกใหม่ของครอบครัวอติศักดิ์กุลถือกำเนิดขึ้น คือ เด็กชายกตัญญู อติศักดิ์กุล หรือน้องเก่ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ของครูหนึ่งกับครูเอ ทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล โดยบุตรคนแรก ชื่อ เด็กหญิงเบญจศีล อติศักดิ์กุล หรือน้องเก้า ครูหนึ่งต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณครอบครัวทั้งพ่อแม่หนึ่งกับเอ น้องๆ เพื่อนครู เพื่อนๆ และคนรู้จักอีกหลายๆ ท่านที่ได้มาเยี่ยมและซื้อสิ่งของมามอบให้กับน้องเก่ง

2.

25-11-2559-10-51-57

ความสำเร็จของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่คณะกรรมการสภานักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในฐานะหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในปลายปีที่ผ่านมา คือ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เป็นตัวแทน ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยในระดับภาค สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครอง ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนทุกๆ ท่าน คณะครูโรงเรียนสมุทรปราการที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสภานักเรียนและให้คำปรึกษาสภานักเรียนถึงแม้นว่าจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาโดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายของสภานักเรียนทุกๆ เครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายสภานักเรียนด้วยกัน เครือข่ายภายในโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

3.

7-11-2559-1-07-20

มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ควบคู่ไปกับ Page facebook ของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันเป็น Page facebook สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็น Page สภานักเรียน ที่มียอดกด like มากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีเป้าหมายของการจัดทำขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมผลงานของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นระเบียบ คณะกรรมการสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมสามารถค้นหาผลงานที่ตนเองได้ทำได้จากการกด กิจกรรม แล้วเข้าไปที่ กิจกรรม ปี 2559 ซึ่งจะ link กับข้อมูลใน facebook ทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลของตนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ประโยชน์อย่างที่ 2 คือ เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับชุมชนและสังคมได้รับทราบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียนของตนเองได้ ประโยชน์อย่างที่ 3 คือ การสร้างเว็บไซต์จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ของสภานักเรียนเป็นทางการมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถ search หาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักของสังคมวงกว้าง เช่น พิมพ์ชื่อ กันนที ใจแก้ว ใน google ก็จะสามารถหาข้อมูลได้อย่างมากมาย โดยการจัดทำเว็บไซต์เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

4.

12-11-2559-22-15-39

การจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 สำเร็จ ปัจจุบันเป็นธรรมนูญฉบับที่ 3 ที่ได้เคยร่างมา หลังจากที่ได้มีโอกาสจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน ฉบับแรก คือ ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ฉบับที่ 2 คือ ธรรมนูญกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2556 ซึ่งการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 ได้มีการพัฒนาการจัดทำธรรมนูญ โดยในฉบับนี้ ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างธรรมนูญสภานักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญฉบับนี้ จนเป็นผลสำเร็จ โดยธรรมนูญฉบับนี้มีการกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะสี เพิ่มขึ้นมา และปรับปรุงธรรมนูญให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น มีการเปลี่ยนคำจาก “กรรมการนักเรียน” มาเป็น “สภานักเรียน” การเพิ่มเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการเข้ามาเป็นหนึ่งในหน้าที่ของสภานักเรียนที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดเกรดของผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และต้องขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆ จากในอดีตที่ครูเคยเป็นนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บงบประมาณมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

5.

31-12-2559-21-34-56

เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ทั้งในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ถึงแม้นว่าจะได้เพียงแค่เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันแต่ถือได้ว่าเราได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาก โดยทุกๆ ปี ครูมีหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันคิดเลขเร็ว และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ทั้งในระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ซึ่งปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้มีโอกาสฝึกซ้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสเข้ารอบไปแข่งขันในระดับภาค และได้สร้างมิติใหม่ของการฝึกซ้อมนักเรียนโดยการให้คุณครูภัทรพล แก้วเสนา โรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแข่งขัน GSP ภายในจังหวัดสมุทรปราการได้ช่วยสอนนักเรียน ถึงแม้นว่าในระดับเขตพื้นที่จะเป็นคู่แข่งขันกันก็ตาม แต่คุณครูภัทรพล แก้วเสนา ก็สอนนักเรียนอย่างไม่ห่วงวิชาความรู้เลย และต้องขอขอบคุณคุณครูภัทรพล แก้วเสนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

6.

การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

31-12-2559-22-07-48

ช่วงต้นปี วันที่ 16 มกราคม 2559 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี โดยคุณครูวุฒิศักดิ์ พวงทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อนที่แสนดีและคบกันมานานกว่า 10 ปี ได้รับการติดต่อให้ไปสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 3 หลังจากครั้งล่าสุด เมื่อเกือบ 8 ปีที่แล้ว  ครูได้ไปเป็นวิทยากร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ “เรียนๆ เล่นๆ ต้องเรียนเป็น” สิ่งที่ประทับใจ คือ นักเรียนตั้งใจเรียนดี และได้รับเงินตอบแทนค่าวิทยากร มาเป็นจำนวนสามพันกว่าบาท ครูได้ตัดสินใจอย่างไม่ลังเลในการมอบเงินจำนวน 2,500 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เงินอีกจำนวนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าเดินทางเนื่องจากต้องขับรถไปสิงห์บุรีด้วยตนเอง ต้องขอขอบคุณ คุณครูวุฒิศักดิ์ พวงทอง มากๆ ที่ให้โอกาสในการเป็นวิทยากรในครั้งนั้น ทำให้เพื่อนคนนี้มีความมั่นใจในการสอนนักเรียนมากขึ้น

31-12-2559-21-51-05

ช่วงปลายปี วันที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม เพื่อนครูที่อบรมลูกเสือ ATC ด้วยกันเมื่อปี 2558 ได้โทรศัพท์ติดต่อมาให้ช่วยเป็นวิทยากรคณิตศาสตร์ให้หน่อย เนื่องจากไม่สามารถติดต่อวิทยากรคนอื่นได้ ในความคิดครู เมื่อเพื่อนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเสมอ โดยงานนี้ครูได้เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และได้ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ “STEM EDUCATION”  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ทั้งโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 350 คน และต้องขอขอบคุณคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม ที่ให้โอกาสวิทยากรคนนี้มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

7.

31-12-2559-22-35-15

เป็นคุณครูประจำชั้นที่รวบรวมเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนสมุทรปราการได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียน โดยได้เป็นเงินประมาณ 106,000 บาท มามอบให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อนำมาพัฒนาห้องเรียนต่างๆ ในโรงเรียน โดยโรงเรียนได้นำเงินผ้าป่าที่ได้ ไปทำการติดตั้งเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพภายในห้องเรียน จากผลงานผ้าป่าสามัคคีที่ได้เป็นอันดับที่ 2 และยอดเงินเกินหนึ่งแสนบาท ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมอบสร้อยคอทองคำ 1 สลึงให้กับคุณครูที่สามารถทำได้ ครูได้นำสร้อยคอทองคำที่ไได้ในวันนั้นไปขาย แล้วนำเงินที่ได้จากการขายทั้งหมดมอบให้กับนักเรียนห้องเรียน ม.2/1 เพื่อเป็นเงินห้อง สุดท้ายนี้เงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา บุคคลที่มีผลงานมากที่สุดคือผู้ปกครองนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกท่านและนักเรียน ม.2/1 ทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนำเงินมาพัฒนาโรงเรียนสมุทรปราการให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ครูหนึ่งต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

8.

31-12-2559-22-48-37

เด็กหญิงปุณณมาส ขาวผ่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับโล่ห์รางวัลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการในวันเด็ก ปี 60 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้เข้ามาถ่ายทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและแนวคิดของปุณณมาส ปุณณมาส ไม่ใช่นักเรียนห้อง ม.2/1 คนเดียวที่ครูหนึ่งได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ครูได้สอนให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคม เมื่อมีการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมใดๆ ครูก็จะสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมและรู้จักที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนักเรียนห้อง ม.2/1 ไม่มีนักเรียนที่ติด 0, ร , มส , มผ และยังมีผลการเรียนในระดับต้นๆ ของระดับชั้นเรียนอยู่หลายคน เช่น เด็กชายอลงกรณ์ ซึ่งมีผลการเรียน 4.00 ทุกภาคเรียน ครูเองก็ต้องขอบใจนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกคนที่ตั้งใจเรียน และเป็นนักเรียนที่ดีอยู่เสมอ

9.

31-12-2559-23-02-25

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำความดี โดยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้กับผู้อื่น เนื่องจากครูหนึ่งเป็นครูที่บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 แล้ว จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิตคือ มีเพื่อนครูในโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คือ พี่เนตร ติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ต้องการเลือดกรุ๊ป A มาใช้ในการรักษา ครูหนึ่งตอนนั้นก็อายุ 27 ปีแล้ว ต้องการที่จะบริจาคโลหิตให้กับพี่เนตร ซึ่งก่อนหน้านั้นก็กลัว ไม่เคยจะบริจาคโลหิตเลย แต่จากวันนั้น ทำให้ครูหนึ่งบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอมา และปีนี้ในฐานะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ครูหนึ่งและครูปาล์ม (คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ) ได้ร่วมกันเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2559 ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงเรียนสมุทรปราการไม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการบริจาคมาหลายปีแล้ว และจากจุดเริ่มต้นนั้นเอง จึงทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการหลายคน เริ่มที่จะบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

10.

31-12-2559-23-17-18

การสอนเสริมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นประจำทุกปี ที่ครูหนึ่งได้ขออนุญาตผู้อำนวยการในการสอนเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทั้งช่วงเย็น เวลา 15.10 – 16.00 น. สอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียน ม.1/1 มีความรู้มากกว่านักเรียนปกติ และเวลา 16.00 – 17.00 น. สอนเสริมให้กับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการจะเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม และในช่วงปิดภาคเรียน ครูหนึ่งเองก็สอนเสริมให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย ถึงแม้นว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยุ่งมากไม่ค่อยจะได้สอน แต่ความตั้งใจของครูก็ยังคงมีอยู่เสมอ ” เพราะคนเป็นครูจะต้องสอนหนังสือ ให้นักเรียนมีความรู้และเป็นคนดี ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รู้จักที่จะเสียสละ เพราะปัจจุบัน ถ้าครูทุกคนหันไปสอนพิเศษ เก็บเงินนักเรียนกันหมด แล้วใครเล่าจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ นักเรียนโตขึ้น ก็จะสอนคนอื่นโดยหวังสิ่งตอบแทนเช่นตัวอย่างที่พบเห็นอยู่ ความรู้ไม่ควรจะคิดเป็นเงินเสมอไป ถ้ามีโอกาสมอบให้ได้ ครูคนนี้ก็จะไม่ปฏิเสธเลย ”

สุดท้ายนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องราวในปีที่ผ่านมาที่ครู ไม่ได้กล่าวถึง ครูต้องขอขอบคุณพ่อ แม่ ที่สอนให้ครูเป็นคนดี รู้จักที่จะเสียสละ ขอขอบคุณภรรยา ที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆ การกระทำเป็นผู้ให้กับสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณน้องๆ ลูกๆ ที่เป็นกำลังใจให้กับเข้าใจกัน ขอขอบคุณครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสอนให้เป็นคนดี ขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนครู และเพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่ดีๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่มอบของขวัญปีใหม่ให้และช่วยเหลือครูเมื่อขอความร่วมมือ ขอขอบใจคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2559 ทุกคนที่รวมกันพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน ขอขอบใจนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกคนที่เป็นนักเรียนที่น่ารักและตั้งใจเรียน และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการที่เริ่มที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ให้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

บทความโดย วรัญญู อติศักดิ์กุล เขียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานสภานักเรียนและประธานฝ่ายวิชาการได้รับรางวัลนักเรียนผลการเรียนดี

Posted on Updated on

ใครว่านักเรียนที่ทำกิจกรรมไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน…?
ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ นายกันนที ใจแก้ว และนางสาวสุดาพร มั่นการไถ ประธานฝ่ายวิชาการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นตัวอย่างที่ดี ในการแสดงให้เห็นว่าในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมาทั้งสองคนได้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของสภานักเรียนมาโดยตลอดทุกกิจกรรม ล่าสุดคือกิจกรรมวันรวมใจผู้ปกครอง จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559  มาทำหน้าที่เป็น staff ในการจัดกิจกรรม
สำหรับผลงานทางด้านการเรียนของทั้งสองคนก็ไม่แพ้กัน ทั้งสองคนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี 1 – 10 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดในแผนการเรียนศิลป์-ภาษา โดยทั้งสองคนเป็นนักเรียนห้อง ม.6/5 สายศิลป์คำนวณ โดยนางสาวสุดาพร มั่นการไถ มีผลการเรียน 3.82 และนายกันนที ใจแก้ว มีผลการเรียน 3.74
จากตัวอย่างของพี่กันและพี่บีมแสดงให้เห็นว่าการเป็นนักกิจกรรมในฐานะคณะกรรมการสภานักเรียนไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใดต่อการเรียน อยู่ที่การแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ทำการบ้านส่งให้ตรงเวลา และมีเวลาในการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน ซึ่งเวลาเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านักเรียนทั่วๆ ไป จากเมื่อก่อนเข้านอนตอน 4 ทุ่ม ก็กลายเป็นเที่ยงคืนในบางวัน

สภานักเรียนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

Posted on Updated on

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจได้รายงานข่าวเกี่ยวกับ “พลเอกเปรม” ย้ำแนวคิดเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
โดยคำกล่าวที่ว่า “ขณะนี้ ไม่มีมาตรวัดความขี้โกง และไม่มีมาตรวัดความร่วมมือ ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดและแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการสร้างแรงจูงใจความร่วมมือจากทุฝ่าย เพื่อที่จะไม่มองว่า ตนเองไม่เดือดร้อนและไม่ใช่เรื่องของตนเอง จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ส่วนตัวจึงย้ำแนวคิดเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พร้อมเสนอแนวทางไว้ว่า ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาตั้งแต่เด็ก และสร้างความร่วมมือคนในชาติให้ได้” พลเอกเปรม กล่าว

ภาพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

จากคำกล่าวของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ผมคิดว่ากิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนประสบการณ์ให้เยาวชนรู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณของสิ่งที่มีคุณค่า แต่หลาย ๆ คนมองข้ามไป เช่น โรงเรียน ประเทศชาติและโลก นักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนมาอย่างดีแล้ว จากประสบการณ์ จากคณะครูที่ปรึกษาและการเป็นผู้นำกิจกรรมในโรงเรียน ทำให้นักเรียนเหล่านี้มีความคิด รู้จักที่จะมองประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทำในสิ่งที่ควรทำ และมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำและก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

กิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น เป็นนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง นำร้องเพลงชาติ นำสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวค่านิยม 12 ประการ การช่วยกันรักษาความสะอาด การช่วยกันเก็บขวดน้ำ  ปิดน้ำปิดไฟที่เปิดไว้โดยไม่ได้ใช้งาน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของหาย เพื่อให้ผู้ที่ทำหายมารับคืน การเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรี กีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย วิชาการ และความกตัญญูกตเวที การเป็นนักเรียนแกนนำในการนำเสนอโครงการ/กิจกรรม และดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำเสนอมา ฯลฯ ประสบการณ์เหล่านี้ จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องตอบตัวเองว่าเราทำเพื่อใคร และอะไรคือสิ่งที่ได้กลับคืนมา เพราะหลาย ๆ กิจกรรมทั้งเหนื่อย เวลาส่วนตัวน้อยลง ต้องใช้ความพยายาม ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย นักเรียนที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ไปได้ พวกเขาเหล่านี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการขยายความคิดไปสู่ประเทศชาติและโลกต่อไป แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนจะผ่านสถานการณ์ทางความคิดเหล่านี้ไปได้ทุกคน ยังมีปัจจัยภายนอกอีกมากมาย เช่น ครอบครัว สังคมที่อาจไม่เข้าใจ ว่าทำแล้วจะได้อะไร  ทำให้นักเรียนท้อถอย หมดแรงใจจะสู้ต่อหรือหันไปหาหนทางที่สบายมากกว่า

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้ตระหนักว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อชาติของเรา เพื่อประเทศไทยของเรา แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน

เขียนโดยวรัญญู อติศักดิ์กุล ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ และ youtube

ประวัติการส่งผลงานสภานักเรียน

Posted on Updated on

คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล เริ่มบรรจุครั้งแรก ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง โดยได้รับภาระงานพิเศษคือเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน ก่อนที่จะย้ายมาสอนที่โรงเรียนสมุทรปราการ ทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้มอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้น คือ ผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา และรองผู้อำนวยการดำรง วรรณแรก ให้คุณครูวรัญญู ดำเนินการส่งผลงานคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ผลปรากฎว่าได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ สพม. เขต 13 จังหวัดตรัง เข้าร่วมการคัดเลือกต่อในระดับภาค ซึ่งวันที่รู้ผลระดับจังหวัดเป็นวันที่มีงานเลี้ยงส่งย้ายมาโรงเรียนสมุทรปราการ โดยรองดำรง ได้บอกว่าโรงเรียนเราได้เป็นตัวแทนของจังหวัด โดยคู่แข่งที่สำคัญในขณะนั้นคือโรงเรียนสภาราชินี ตรัง และไม่คิดเลยว่า ผลงานที่ส่งต่อไปนั้น ทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์และเพื่อนครูทุกคนได้ดำเนินการต่อจนทางโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เมื่อย้ายมาโรงเรียนสมุทรปราการ ทางโรงเรียนสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ จึงได้มอบหมายให้คุณครูวรัญญู มาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน และเริ่มที่จะมีการเขียนโครงการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยด้วยสภานักเรียนขึ้นมาครั้งแรก ในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การบริหารงานของสภานักเรียนมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น และมีคุณครูดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งผู้บริหารที่ดูแลอยู่ในขณะนั้น คือ รองผู้อำนวยการอภิญญา สุขเกษม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล โดยในอดีตงานกิจกรรมสภานักเรียนถึงแม้นจะมีมานานแต่ไปแฝงอยู่ในโครงการเสริมสร้างพัฒนานักเรียนรวมพลังต้านภัยสารเสพติดและโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้นงานสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการจึงได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากทีมที่ปรึกษา ได้แก่ คุณครูนิพนธ์ โตโฉม คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูสิทธิชัย บุญนาค และอีกหลาย ๆ ท่าน และจุดเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การมีธรรมนูญคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้อำนวยการชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติของสภานักเรียนปฏิบัติใช้เรื่อยมา ซึ่งปัจจุบัน ปี 2559 ทางรองผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้แนวนโยบายในการส่งสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทางคุณครูวรัญญู คุณครูธรรศกร คุณครูสมพร คุณครูสิทธิชัย คุณครูพิชัย คุณครูพุทธิพงษ์ นายธาราธร กรรมการนักเรียน ปี 2558 และนายกันนที ประธานนักเรียน ปี 2559 ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรวบรวมผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนตั้งแต่ปี 2556 – 2559 โดยผลงานที่ทำได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

บทความจากครูหนึ่ง (1)

Posted on Updated on

สำหรับช่วงนี้ต้องขอชมเชย ประธานนักเรียนคนใหม่ (กัน) และเพื่อน ๆ ที่ช่วยกันเตรียมงานปัจฉิมนิเทศให้กับน้อง ม.3 และพี่ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาไป กรรมการนักเรียนชุดนี้ได้เตรียมงานกันมาประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว โดยแต่ละคนก็มากันตั้งแต่เช้า 9.00 น. กลับกัน 17.30 น. ซึ่งแต่ละคนทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สิ่งที่จัดเตรียมช่วงนี้คือ การทำสายสินธุ์ผูกข้อมือ เตรียมซุ้มถ่ายภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ และของที่ระลึกให้กับนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน ให้ออกมาอย่างน่าประทับใจและสมบูรณ์ที่สุด
สำหรับงานก็ใกล้จะถึงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนต่อไปนะครับ

ครูหนึ่ง (ครูที่ปรึกษา)