งานส่งเสริมประชาธิปไตย

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img389

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ส.ป. กับ บ.ส.

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img388

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Posted on Updated on

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

35-3

เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 6 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็กรัวกรับ เวลา 15.08 น. ชาวม่านเปิดพระวิสูตร

ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เวลา 15.11 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งหมด 3 ฉบับ แล้วพระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไปประทับพระราชลัญจกร แล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองสี่เสาบัวหน้ามหาสมาคม

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จากนั้น ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัด และวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง

ครั้นสิ้นเสียงปืนใหญ่ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

10-615-3

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

 

 

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่

Posted on Updated on

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนำโดยประธานสภานักเรียน (นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล) และเพื่อนๆ คณะกรรมการสภานักเรียนอีก 4 คน มาช่วยทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ในการอำนวยความสะดวกในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าประจำปี 2559 และการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่ ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ

29-3-2560 10-30-5729-3-2560 10-31-2029-3-2560 10-31-3729-3-2560 10-31-5129-3-2560 10-32-05

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทางคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความขออนุญาตในการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

15-1-2560-11-04-50

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2559 ภาพบรรยากาศการรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี

15-1-2560-11-11-58

ผู้ลงสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องส่งใบสมัครทั้งในนามพรรค และรายบุคคล

15-1-2560-11-08-18

ในใบสมัครนอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญสภานักเรียนแล้วจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นด้วย

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 วันจับสลากหมายเลขผู้สมัครทั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี และเมื่อจับสลากหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องกล่าวอะไรเล็กน้อยๆ เป็นการแนะนำตัวเองให้ทุกคนภายในโรงเรียนได้รับทราบ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้สม้ครสามารถหาเสียงได้โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ จัดทำเพจ facebook  จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตนเอง จัดทำไวนิล สื่อต่างๆ หาเสียงในรายการ SP Radio เสียงตามสายของสภานักเรียน การหาเสียงบริเวณหน้าเสาธง และตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบายและแนวคิดในการทำงานให้กับทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 10 มกราคม 2560 มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

วันที่ 13 มกราคม 2559 วันเลือกตั้ง

This slideshow requires JavaScript.

15871680_354986501541149_7644848365592696971_n

ว่าที่ประธานสภานักเรียนคนใหม่ นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ม.5/4 ชื่อเล่นปีโป้

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

Posted on Updated on

800px-prajadhipoks_coronation_records_-_001

             จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยช่วงเริ่มต้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”จนถึงในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7) ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เรียกว่า “ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475”พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุด เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ และมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

หลังจากนั้นประเทศไทยจึงถือได้ว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ โดยในปีปัจจุบันครบรอบ 84 ปี ย่างเข้าปีที่ 85 ของการมีรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ

รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (10/12/2559)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สำหรับปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหลายๆ กิจกรรม เช่น

กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2559
23-10-2559-8-15-48

กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับนักเรียนภายในโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในชีวิตของฉัน” และวาดภาพในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในฝัน”

 

กิจกรรมการร่างธรรมนูญสภานักเรียน พุทธศักราช 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559