งานส่งเสริมประชาธิปไตย

การประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561

Posted on Updated on

29197182_10204254411557401_100259474584895488_n

หนังสือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561

 

คู่มือการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

Advertisements

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ (Best Practice สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ)

Posted on Updated on

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

“กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model”

1. ความสำคัญของกิจกรรม

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การมีจิตอาสา และการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม โดยผลงานที่ผ่านมาของสภานักเรียนคือการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2559 ในเดือนมีนาคม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีทิศทางที่ชัดเจน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ประชุมและกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานสภานักเรียนสู่ความสำเร็จ ว่า “เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียน” และมีการกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการทำงานสภานักเรียน มีการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

2.1 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
2.2 เพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมของสภานักเรียนให้มีคุณภาพ
2.4 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 สภานักเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
3.1.2 สภานักเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 กิจกรรมของสภานักเรียนมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.4 การประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.5 สภานักเรียนมีแหล่งรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้

3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนมากขึ้น
3.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภานักเรียนได้ดำเนินการมีผลการประเมินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
3.2.3 สื่อสังคมออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์ผลงานสภานักเรียน ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
3.2.4 สภานักเรียนจากต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 5 โรงเรียน

SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) มีการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียนฉบับใหม่ โดยให้มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนแต่ละห้องโดยให้เพิ่มเติมตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญ

องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักเรียนที่มีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากและเข้าถึงได้ง่าย โดยจัดให้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และพัฒนาเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จัก

องค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) มีการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน มาจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนต่างโรงเรียนได้มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งไปศึกษาแหล่งเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสภานักเรียน

11-12-2560 14-51-29

ผลการดำเนินงาน ปี 2559

1. ผลการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure)

สภานักเรียนได้จัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ปีพุทธศักราช 2559 แล้วเสร็จและประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยในธรรมนูญมีการกำหนดตำแหน่ง และบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญสภานักเรียน

11-12-2560 15-06-3411-12-2560 15-07-07

โดยกำหนดให้ คณะกรรมการงานคณะสี มีหน้าที่ ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการงานห้องเรียน มีหน้าที่ ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจำชั้น/คุณครูที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียน ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity)

สภานักเรียนได้นำวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80
ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  สรุปตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.57
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.04
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ                            คิดเป็นร้อยละ 88.43
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ศึกษาดูงานสภานักเรียน                                              คิดเป็นร้อยละ 96.09
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ลองดีลองดู                                                                 คิดเป็นร้อยละ 90.45
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม 133 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู                                       คิดเป็นร้อยละ 84.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย                                       คิดเป็นร้อยละ 81.29
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ชาว ส.ป. อาสาพัฒนาสังคม                                         คิดเป็นร้อยละ 90.38
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6           คิดเป็นร้อยละ 86.55
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม หุ่นดีมีค่าเทอม                                                            คิดเป็นร้อยละ 80.56
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1             คิดเป็นร้อยละ 94.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม พัฒนาห้องสภานักเรียน                                             คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ผลการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations)

สภานักเรียนได้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเผยแพร่ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งในปี 2559 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 42 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12,047 ครั้ง โดยเรื่องที่มีผู้เข้าชม สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 เรื่อง ครบรอบ 133 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 1,115 ครั้ง อันดับที่ 2 เรื่อง โครงสร้างสภานักเรียน 799 ครั้ง และอันดับที่ 3 สภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 660 ครั้ง

11-12-2560 15-20-52

เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นเพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนที่มียอดกด like เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 (12 กุมภาพันธ์ 2560) มียอดกด like อยู่ที่ 6,891 like โดยมียอดกด like เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ  90 จากปีการศึกษา 2558 (18 กุมภาพันธ์ 2559) มียอดกด like อยู่ที่ 3,582

4. ผลการเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) 

สภานักเรียนได้ไปศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยสภานักเรียนได้นำความรู้กลับมาพัฒนากระบวนการในการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร การปรับเปลี่ยนห้องสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียนจากห้องทำงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สภานักเรียน และแนวทางในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และสภานักเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ภาพการศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ

 

ที่มา: รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model วันที่ 15 มีนาคม 2560

นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 “Samutprakan School Open House“ สมุทรปราการก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ) ได้มีการจัดบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

27332675_1503351923110672_1416741615733039185_n

ภาพกิจกรรม

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ (ปี 2560)

Posted on Updated on

800px-prajadhipoks_coronation_records_-_001

             จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยช่วงเริ่มต้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”จนถึงในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7) ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เรียกว่า “ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475”พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุด เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ และมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

หลังจากนั้นประเทศไทยจึงถือได้ว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ โดยในปีปัจจุบันครบรอบ 85 ปี ย่างเข้าปีที่ 86 ของการมีรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ

รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (10/12/2559)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

This slideshow requires JavaScript.

สำหรับปีนี้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

This slideshow requires JavaScript.

และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรม โดยจะมีการจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ประชาธิปไตยที่ฉันอยากได้” และวาดภาพในหัวข้อ “10 ธันวา วันรัฐธรรมนูญ” ทางสภานักเรียนก็ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการส่งผลงานเข้าประกวดกันนะครับ

 

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัด สพม. 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสภานักรเียนตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีความเข้มแข็ง

สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-3870308 หรือ E-mail: samutprakan-sp@hotmail.com

Update 22/6/2560 โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
1. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
3. สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
4. สภานักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ
5. สภานักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
6. สภานักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
7. สภานักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาชัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
8. สภานักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
9. สภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
10. สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ
11. สภานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
12. สภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
13. สภานักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
14. สภานักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปาน คลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
15. สภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
16. สภานักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
17. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
18. สภานักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
19. สภานักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
20. สภานักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ
21. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
22. สภานักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
23. สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
24. สภานักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
26. สภานักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
27. สภานักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
28. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
29. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
30. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
31. สภานักเรียนโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
32. สภานักเรียนโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
33. สภานักเรียนโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
34. สภานักเรียนโรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
35. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
36. สภานักเรียนโรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
37. สภานักเรียนโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
38. สภานักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

S__31244309

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img389