วัน: กรกฎาคม 8, 2018

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมขับเคลื่อนทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 3R x 8C ซึ่งประกอบด้วย
3R ได้แก่
Reading – อ่านออก
Writing – เขียนได้
Arithenmatics – คิดเลขเป็น
8C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
Collaboration teamwork and leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
Communications information and media literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Computing and ICT literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
Career and learning skills ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion ความมีเมตตากรุณา

329177