เดือน: มีนาคม 2018

QR Code เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ภาพ QR Code เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ในปีการศึกษา 2561 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมากขึ้น โดยการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ในจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่าง แผ่นพับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561แผ่นพับสภานักเรียน_Page_1

แผ่นพับสภานักเรียน_Page_2

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ (Best Practice สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ)

Posted on Updated on

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

“กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model”

1. ความสำคัญของกิจกรรม

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การมีจิตอาสา และการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม โดยผลงานที่ผ่านมาของสภานักเรียนคือการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2559 ในเดือนมีนาคม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีทิศทางที่ชัดเจน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ประชุมและกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานสภานักเรียนสู่ความสำเร็จ ว่า “เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียน” และมีการกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการทำงานสภานักเรียน มีการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

2.1 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
2.2 เพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมของสภานักเรียนให้มีคุณภาพ
2.4 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 สภานักเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
3.1.2 สภานักเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 กิจกรรมของสภานักเรียนมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.4 การประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.5 สภานักเรียนมีแหล่งรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้

3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนมากขึ้น
3.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภานักเรียนได้ดำเนินการมีผลการประเมินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
3.2.3 สื่อสังคมออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์ผลงานสภานักเรียน ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
3.2.4 สภานักเรียนจากต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 5 โรงเรียน

SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) มีการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียนฉบับใหม่ โดยให้มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนแต่ละห้องโดยให้เพิ่มเติมตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญ

องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักเรียนที่มีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากและเข้าถึงได้ง่าย โดยจัดให้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และพัฒนาเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จัก

องค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) มีการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน มาจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนต่างโรงเรียนได้มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งไปศึกษาแหล่งเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสภานักเรียน

11-12-2560 14-51-29

ผลการดำเนินงาน ปี 2559

1. ผลการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure)

สภานักเรียนได้จัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ปีพุทธศักราช 2559 แล้วเสร็จและประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยในธรรมนูญมีการกำหนดตำแหน่ง และบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญสภานักเรียน

11-12-2560 15-06-3411-12-2560 15-07-07

โดยกำหนดให้ คณะกรรมการงานคณะสี มีหน้าที่ ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการงานห้องเรียน มีหน้าที่ ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจำชั้น/คุณครูที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียน ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity)

สภานักเรียนได้นำวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80
ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  สรุปตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.57
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.04
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ                            คิดเป็นร้อยละ 88.43
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ศึกษาดูงานสภานักเรียน                                              คิดเป็นร้อยละ 96.09
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ลองดีลองดู                                                                 คิดเป็นร้อยละ 90.45
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม 133 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู                                       คิดเป็นร้อยละ 84.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย                                       คิดเป็นร้อยละ 81.29
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ชาว ส.ป. อาสาพัฒนาสังคม                                         คิดเป็นร้อยละ 90.38
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6           คิดเป็นร้อยละ 86.55
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม หุ่นดีมีค่าเทอม                                                            คิดเป็นร้อยละ 80.56
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1             คิดเป็นร้อยละ 94.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม พัฒนาห้องสภานักเรียน                                             คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ผลการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations)

สภานักเรียนได้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเผยแพร่ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งในปี 2559 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 42 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12,047 ครั้ง โดยเรื่องที่มีผู้เข้าชม สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 เรื่อง ครบรอบ 133 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 1,115 ครั้ง อันดับที่ 2 เรื่อง โครงสร้างสภานักเรียน 799 ครั้ง และอันดับที่ 3 สภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 660 ครั้ง

11-12-2560 15-20-52

เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นเพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนที่มียอดกด like เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 (12 กุมภาพันธ์ 2560) มียอดกด like อยู่ที่ 6,891 like โดยมียอดกด like เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ  90 จากปีการศึกษา 2558 (18 กุมภาพันธ์ 2559) มียอดกด like อยู่ที่ 3,582

4. ผลการเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) 

สภานักเรียนได้ไปศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยสภานักเรียนได้นำความรู้กลับมาพัฒนากระบวนการในการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร การปรับเปลี่ยนห้องสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียนจากห้องทำงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สภานักเรียน และแนวทางในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และสภานักเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ภาพการศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ

 

ที่มา: รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model วันที่ 15 มีนาคม 2560