คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปี 2559

15935604_1343645852346829_2049364312_n

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-1

 นายกันนที ใจแก้ว
ประธานสภานักเรียน

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-1  นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-1  นายชัยวัฒน์  อุณหนันทน์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b21

 นางสาวพิมพ์รดา สกุลไทย
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานงบประมาณ

%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b21   นางสาวปนัดดา แสงสิงห์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
/หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81-1 นางสาวธัญชนก โครตมั่นคง
เลขานุการ
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a31  นางสาวสุดาพร มั่นการไถ
หัวหน้างานวิชาการ
 %e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b21 นางสาวพุฒิดา สมศรี
หัวหน้างานประเมินผล
%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931  นางสาวกนกวรรณ เริงเกษตรกิจ
หัวหน้างานกิจกรรม
%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31 นายกันทรากร บางแสง
หัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a51 นางสาวพรพิมล ทองเหมือน
หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์
%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c1 นางสาวนุสรินทร์ ปานนอก
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931  นางสาวศศิวรรณ คุณโคตร
หัวหน้างานสวัสดิการ
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a31  นายนิติกร บุญเกิด
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s