วัน: กันยายน 21, 2016

ที่ปรึกษาสภานักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คณะกรรมการอำนวยการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%ad

นายชาญสินธ์ุ กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%871

นายวิสูตร       ยอดสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มบริหารทั่วไป

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%872

นายนิวัตรชัย  วรรณชาลี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%873

นายทำนอง    รุ่งระวี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

%e0%b8%9c%e0%b8%8a1

นายปริวรรต    มโนรมชัชวาล
เลขานุการ/ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%871

นายวิสูตร       ยอดสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มบริหารทั่วไป

%e0%b8%9c%e0%b8%8a1

นายปริวรรต    มโนรมชัชวาล
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3

นางสาวสมพร  สังข์พูล
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2

นายสิทธิชัย     บุญนาค
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด/โรคเอดส์/ TO BE NUMBER ONE

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1

นายธรรศกร     ดิษฐสุวรรณ
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานห้องสมุด

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa

นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%99

นางสาวรสริน ดีเรือง
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%ad

นางทรรศนีย์    อติศักดิ์กุล
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/เจ้าหน้าที่แผนงานและระบบควบคุมภายใน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a8

นายนเรศ         บุญพริ้ง
ที่ปรึกษาสภานักเรียน/รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

21-9-2559-19-58-22

จ่าสิบตรีณัฐวุฒิ  เภาสูตร
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87

นายวรัญญู       อติศักดิ์กุล
เลขานุการที่ปรึกษา/หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปี 2559

15935604_1343645852346829_2049364312_n

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-1

 นายกันนที ใจแก้ว
ประธานสภานักเรียน

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-1  นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-1  นายชัยวัฒน์  อุณหนันทน์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b21

 นางสาวพิมพ์รดา สกุลไทย
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานงบประมาณ

%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b21   นางสาวปนัดดา แสงสิงห์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
/หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81-1 นางสาวธัญชนก โครตมั่นคง
เลขานุการ
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a31  นางสาวสุดาพร มั่นการไถ
หัวหน้างานวิชาการ
 %e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b21 นางสาวพุฒิดา สมศรี
หัวหน้างานประเมินผล
%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931  นางสาวกนกวรรณ เริงเกษตรกิจ
หัวหน้างานกิจกรรม
%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31 นายกันทรากร บางแสง
หัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a51 นางสาวพรพิมล ทองเหมือน
หัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์
%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c1 นางสาวนุสรินทร์ ปานนอก
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931  นางสาวศศิวรรณ คุณโคตร
หัวหน้างานสวัสดิการ
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a31  นายนิติกร บุญเกิด
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์