วัน: กันยายน 5, 2016

การเก็บขวดน้ำเพื่อกีฬาสี โรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

หนึ่งในกิจกรรมที่ทางสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการดำเนินการได้สำเร็จเป็นอย่างดี และเป็นแหล่งรายได้ของคณะสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสภานักเรียนนั้นก็คือ รายได้จากการขายขวดน้ำของคณะสีทั้ง 6 คณะสี โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนช่วยกันเก็บมาใส่ไว้ในตะแกรง ทำรายได้ประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท

หลักธรรมาภิบาล

Posted on Updated on

ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย

2. หลักคุณธรรม (Morality)
          หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจำชาติ

3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้ามกับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง อย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
          หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ

 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง

6. หลักความคุ้มค่า (Cost)

ขอขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์ sanook.com (http://guru.sanook.com/6313/)

        สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเอง ก็ได้นำหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ มาใช้ในการบริหารจัดการเช่นเดียวกัน 

1. หลักนิติธรรม
        คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม ดำเนินงานและปฏิบัติตนตามธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 และมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมที่ทำ เช่น การช่วยเหลือครูเวรประจำสัปดาห์ในการดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายและการมาโรงเรียนสายของนักเรียน
2. หลักคุณธรรม
       สภานักเรียนร่วมจัดกิจกรรมโตไปไม่โกงและเป็นแกนนำในจัดกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสมุทรปราการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น โดยคณะกรรมการสภานักเรียนได้ยึดหลักความถูกต้อง ดีงาม ความสำนึกในหน้าที่ของตน เคารพสิทธิผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนา
3. หลักความโปร่งใส
       สภานักเรียนมีการเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ก่อนใช้เงินจะมีการขออนุญาตก่อนใช้ทุกครั้ง และจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมผ่านทางฝ่ายพัสดุของโรงเรียนและมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
4. หลักการมีส่วนร่วม
สภานักเรียนได้ประสานความร่วมมือกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการทำกิจกรรมหรือดำเนินการต่าง ๆ ของสภานักเรียน ในทางกลับกันสภานักเรียนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้ร้องขอมา เช่น การช่วยเหลือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือฝ่ายงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม การจัดงาน “รวมใจผู้ปกครอง” จัดกิจกรรมตามโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกับ อบจ. เป็นต้น
5. หลักความรับผิดชอบ
     คณะกรรมการสภานักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ก่อนที่จะดำเนินการทำกิจกรรม และปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมงานไปจนถึงเสร็จสิ้นงาน ในทุก ๆ กิจกรรมที่คณะกรรมการสภานักเรียนได้ดำเนินการ
6. หลักความคุ้มค่า
คณะกรรมการสภานักเรียนมีการกำหนดแผนงานโครงการโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน ทุกครั้งจะคำนึงถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดทำบัญชีพัสดุของคณะกรรมการนักเรียนและบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ

 

กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน

Posted on Updated on

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสมุทรปราการ ในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังเขตพื้นที่