เดือน: กรกฎาคม 2016

ครบรอบ 133 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ (18 ก.ค. 59)

Posted on Updated on

ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ

ตราโรงเรียน

“ ครั้น ณ วัน จันทร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง ”

พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทรปราการ  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย

พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง

พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

พุทธศักราช ๒๔๙๘
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน กศส.  ซื้อที่ดินที่ถนนสุขุมวิท  ๑๗ ไร่ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ราคาที่ดินจริง ๓๙๙,๕๐๐  ที่เหลือนำส่งคืน ๕๐๐  บาท )

พุทธศักราช ๒๕๑๐
ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียนสามชั้นขนาด ๙.๕ × ๗๒ ตารางเมตร จำนวน ๑๘ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างหอประชุม  บ้านพักภารโรง  ถนนเข้าโรงเรียนและห้องสุขา  รวมเป็นเงิน  ๔๐๘,๒๐๐  บาท

พุทธศักราช ๒๕๑๑
ได้ย้ายจากนักเรียนวัดกลางไปยังโรงเรียนแห่งใหม่  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๑ 
นับเป็นวันแรกของการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนสมุทรปราการในปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนสมุทรปราการมีอาคารถาวร ๙ หลัง  จัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ช่วงชั้นคือ  ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โดยจัดชั้นเรียนเป็น ๑๒ – ๑๒ – ๑๒ และ ๑๒ – ๑๒ – ๑๒  รวม ๗๒ ห้องเรียน

*  จากหลักฐานทางราชการของโรงเรียนพบว่า ได้ใช้ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖

R9mCd46g5232

ภาพกิจกรรมงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559

This slideshow requires JavaScript.

ที่มาของข้อมูลจาก : เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรปราการ และ เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (17/7/2559)

โฆษณา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

Posted on Updated on

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2559

This slideshow requires JavaScript.

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

Posted on Updated on

7 สิงหา – ออกเสียงประชามติ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

ร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญ

 • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด
 • เอกสารสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

ref3

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

ref2

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559

This slideshow requires JavaScript.