ผลการดำเนินงาน ปี 2559

1. ผลการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure)

สภานักเรียนได้จัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ปีพุทธศักราช 2559 แล้วเสร็จและประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยในธรรมนูญมีการกำหนดตำแหน่ง และบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญสภานักเรียน

11-12-2560 15-06-3411-12-2560 15-07-07

โดยกำหนดให้ คณะกรรมการงานคณะสี มีหน้าที่ ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการงานห้องเรียน มีหน้าที่ ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจำชั้น/คุณครูที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียน ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity)

สภานักเรียนได้นำวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80
ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  สรุปตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.57
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนข้อที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.04
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ                            คิดเป็นร้อยละ 88.43
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ศึกษาดูงานสภานักเรียน                                              คิดเป็นร้อยละ 96.09
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ลองดีลองดู                                                                 คิดเป็นร้อยละ 90.45
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม 133 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู                                       คิดเป็นร้อยละ 84.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย                                       คิดเป็นร้อยละ 81.29
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ชาว ส.ป. อาสาพัฒนาสังคม                                         คิดเป็นร้อยละ 90.38
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6           คิดเป็นร้อยละ 86.55
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม หุ่นดีมีค่าเทอม                                                            คิดเป็นร้อยละ 80.56
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1             คิดเป็นร้อยละ 94.00
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรม พัฒนาห้องสภานักเรียน                                             คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. ผลการการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations)

สภานักเรียนได้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเผยแพร่ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งในปี 2559 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 42 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12,047 ครั้ง โดยเรื่องที่มีผู้เข้าชม สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 เรื่อง ครบรอบ 133 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 1,115 ครั้ง อันดับที่ 2 เรื่อง โครงสร้างสภานักเรียน 799 ครั้ง และอันดับที่ 3 สภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 660 ครั้ง

11-12-2560 15-20-52

เพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นเพจเฟซบุ๊กสภานักเรียนที่มียอดกด like เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 (12 กุมภาพันธ์ 2560) มียอดกด like อยู่ที่ 6,891 like โดยมียอดกด like เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ  90 จากปีการศึกษา 2558 (18 กุมภาพันธ์ 2559) มียอดกด like อยู่ที่ 3,582

4. ผลการเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) 

สภานักเรียนได้ไปศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยสภานักเรียนได้นำความรู้กลับมาพัฒนากระบวนการในการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร การปรับเปลี่ยนห้องสำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียนจากห้องทำงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สภานักเรียน และแนวทางในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และสภานักเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนแรก ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

This slideshow requires JavaScript.

ภาพการศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

ภาพ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ

ที่มา: รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ โดยใช้ SAPL Model วันที่ 15 มีนาคม 2560