แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศ

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

“กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียน โดยใช้ SAPL Model”

1. ความสำคัญของกิจกรรม

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การมีจิตอาสา และการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม โดยผลงานที่ผ่านมาของสภานักเรียนคือการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2559 ในเดือนมีนาคม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีทิศทางที่ชัดเจน คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ประชุมและกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานสภานักเรียนสู่ความสำเร็จ ว่า “เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียน” และมีการกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการทำงานสภานักเรียน มีการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

2.1 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
2.2 เพื่อให้นักเรียนภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมของสภานักเรียนให้มีคุณภาพ
2.4 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 สภานักเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ
3.1.2 สภานักเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 กิจกรรมของสภานักเรียนมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.4 การประชาสัมพันธ์ของสภานักเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้
3.1.5 สภานักเรียนมีแหล่งรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างได้

3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนมากขึ้น
3.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภานักเรียนได้ดำเนินการมีผลการประเมินดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
3.2.3 สื่อสังคมออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์ผลงานสภานักเรียน ได้แก่ เพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ มีผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
3.2.4 สภานักเรียนจากต่างโรงเรียนมาศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 5 โรงเรียน

SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) มีการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียนฉบับใหม่ โดยให้มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนแต่ละห้องโดยให้เพิ่มเติมตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ของประธานคณะสีและหัวหน้าห้องเข้ามาในโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนในธรรมนูญ

องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะสีและห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภานักเรียนที่มีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้งานมากและเข้าถึงได้ง่าย โดยจัดให้มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และพัฒนาเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จัก

องค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) มีการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลและผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน มาจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนต่างโรงเรียนได้มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งไปศึกษาแหล่งเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสภานักเรียน

11-12-2560 14-51-29

ที่มา: รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ โดยใช้ SAPL Model วันที่ 15 มีนาคม 2560