เครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนดังนี้

1. เครือข่ายกับสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปี 2559 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีการจัดทำข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่าง สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนของทั้งสองโรงเรียน 2) ทั้งสองโรงเรียนจะร่วมมือและสนับสนุนพันธกิจของสภานักเรียนระหว่างโรงเรียน และ 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภานักเรียนโรงเรียนเป็นต้นแบบของสภานักเรียนและขยายผลสู่โรงเรียนอื่นต่อไป โดยปัจจุบันกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และการศึกษาดูงานที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาการดำเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการต่อไป
14199379_1011267485652454_6693203235324673049_n

2. เครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย
ตั้งแต่ปี 2558 นายธาราธร นิลจรัสวณิช คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และปี พ.ศ. 2559 นายธรรมรัตน์ สุขหร่อง คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง หรือ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเพื่อการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับเยาวชนภายในสถานศึกษา และร่วมกิจกรรมกับทางรัฐสภา และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่ายต่อไป โดยนายธาราธร นิลจรัสวณิช ยุวชนประชาธิปไตยรุ่นที่ 2/2558 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย แห่งรัฐสภา ในหลายกิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช   รีสอร์ท กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (CSR) กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ ภาคกลาง ประจำปี 2559 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยประโยชน์ของเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย แห่งรัฐสภา ทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม
13043760_228974157473204_4768829304691367742_n
3. เครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2559 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อประเทศไทย ครั้งที่ 5” ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย โดยวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคือการเป็นแบบอย่างของผู้นำเยาวชนที่ดี และสนับสนุนให้คณะกรรมการสภานักเรียนในโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายฯ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายฯ ซึ่งนางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ รองประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานภายใน รุ่นที่ 6 ของเครือข่าย โดยกิจกรรมที่เครือข่ายได้ดำเนินการไปแล้ว คือ โครงการ “Chance For Child” จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ บ้านไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมปรับปรุงโรงเรียน ทาสีและบริจาคสิ่งของ ประโยชน์ที่ได้รับจากเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์ความเป็นผู้นำเยาวชนที่ดี และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
13139340_963406863776370_7350805544620581927_n

4. เครือข่ายสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ปี 2559 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 โดยนายกันนที ใจแก้ว ประธานสภานักเรียนได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เครือข่ายสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดตั้งขึ้นภายหลังการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การดำเนินการของเครือข่ายสภานักเรียนในปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละโรงเรียนไปดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนภายในโรงเรียนและมีการประสานงานระหว่างเครือข่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำผลการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ โดยประโยชน์ที่ได้รับถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสภานักเรียนภายในเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและสามารถให้กำลังใจในการทำงานซึ่งกันและกันได้

13164368_1185335474834179_5796542935111379965_n

5. เครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสมุทรปราการและโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ได้แก่ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายวรัญญู อติศักดิ์กุล ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ นางสาวปรางค์ศรี สุกขากรณ์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และนายณัฐพงศ์ เพชรแสง ประธานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

21-5-2560 23-06-26
6. เครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสมุทรปราการและโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ โดยมีผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ได้แก่ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ นายพงศกร ครองศิริ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม นายวรัญญู อติศักดิ์กุล ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ นายนรินทร์ ทองสวัสดิ์ ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลมและนายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

21-5-2560 23-06-57