เครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมมือกับเครือข่ายชมรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ปี 2558 และตอบรับอย่างเป็นทางการในสมัยนายกันนที ใจแก้ว เป็นประธานนักเรียน (3/12/2559)

14729167_1862197293996102_3414336061918028267_n

ชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Youth Club Samutprakan ย่อภาษาไทยว่า “ชดย.สป.” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “YCS”
สำนักงานของชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ตั้ง ณ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขตท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 20/70 หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-7034992 โทรสาร 02-7034992
ตราสัญลักษณ์ของชมรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรูปองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำอักษรรอบตราองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำเขียนคำว่า “ชมรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ”
มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อ
1. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
2. เป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และประสบการณ์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้ประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับกิจกรรม

3-12-2559-22-23-13

ภาพ การประชุมชมรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ (3/12/2559)

3-12-2559-23-11-46

เกียรติบัตร โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับยกย่องให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ดี
ในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จากชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ