เครือข่ายสภานักเรียน

เครือข่าย
เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจำเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน

การสร้างเครือข่าย
     การสร้างเครือข่าย หมายถึง การขยายตัวขององค์กรในการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ และเป็นการช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทั่วไปเครือข่ายการดำเนินงานมีหลายระดับตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร

องค์ประกอบของเครือข่าย
1. ต้องมีสมาชิกองค์กรต่าง ๆ มารวมกัน
2. ต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
3. ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหวางสมาชิกทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
4. ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน
5. ต้องมีการระดมทรัพยากรร่วมกัน
6. ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
7. ต้องมีแกนหลักในการประสานงาน

หลักในการทำงานของเครือข่าย
1. คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก
2. มีการประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน
3. มีความเข้าใจในข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย
4. มีความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
5. ยึดหลักความเสมอภาคในการทำงาน
6. มีทัศนคติที่ว่าผู้ประสานงานคือผู้ให้บริหารและให้การสนับสนุน
7. ไม่ใช่ผู้นำหรือสั่งการแต่เป็นผู้ริเริ่มและมีแกนกลางที่มีประสิทธิภาพ
8. ต้องเป็นการทำงานแบบกระจายอำนาจ
9. องค์กรสมาชิกมีความเท่าเทียมกัน
10. มีการสื่อสารกันหลายทาง
11. มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์โดยเกิดจากความร่วมมือของสมาชิก

ลักษณะของเครือข่ายที่ดี
1. ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นไปตามความสมัครใจของทุกคน
2. ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ต้องร่วมมือกันเป็นทีมในการทำกิจกรรม
4. ต้องมีใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
5. ต้องมีการบริหารและจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6. ต้องมีทรัพยากรสนับสนุน
7. ต้องมีเครื่องมือและกลไกในการทำงาน

แนวทางการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนระหว่างโรงเรียน/ชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน
1. การกำหนดแผนการดำเนินงานในการสร้างเครือข่าย
2. การกำหนดการทำงานระหว่างโรงเรียน/ชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน
3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย
4. การได้รับสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ จากชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน

ที่มา: สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน. โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแ่ห่งชาติ