หน้าแรก

ชื่อโครงการ      : เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมสภานักเรียน

หลักการและเหตุผล

          เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนดี คนเก่งและมีความสุข” ซึ่งการพัฒนาคนให้เป็นคนที่พึงประสงค์ได้นั้น การส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะกิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรมซึ่งพัฒนาผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเรียนรู้วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนผ่านกระบวนการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม ดำเนินการสอดคล้องหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ด้านภาวะความเป็นผู้นำ ด้านการเรียนรู้กระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ/ติดตามงาน และการปรับปรุงพัฒนานำไปสู่การส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมที่มีศักยภาพ ด้านการพัฒนาความคิดที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ด้านความกล้าแสดงออก ด้านการปลูกฝังจิตสาธารณะและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่อยู่ในโรงเรียน อีกทั้งกรรมการสภานักเรียนมีส่วนสำคัญในการเสนอแนะข้อคิดเห็นช่วยในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน จึงจัดโครงการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยด้วยกิจกรรมสภานักเรียนขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย กรรมการสภานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ พัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน และสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

2.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล

2.4  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

2.5  เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม

2.6  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและให้เกิดความมีน้ำใจต่อหมู่คณะ

2.7  เพื่อให้นักเรียนได้นำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำกิจกรรมและการดำเนินชีวิต

2.8  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตามมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s