หนังสือเข้าออก

หนังสือเข้า

วัน/เดือน/ปี เรื่อง

จากหน่วยงาน

 23 พ.ค. 60 เชิญชวนสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง  สพม.6
 24 พ.ค. 60 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียนสภานักเรียนช่วยงาน ถ่ายรูปนักเรียน  งานพัฒนาไอซีที เพื่อกิจการนักเรียน
 26 พ.ค. 60 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สพม.6
 7 มิ.ย. 60 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนทุกภาคส่วน  สพม.6
 7 มิ.ย. 60 ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนแกนนำเป็นผู้ให้ความเห็นประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  สพม.6
 8 มิ.ย. 60 การประเมินเพื่อคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560  สพม.6
 8 มิ.ย. 60 ขอเชิญบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  อบจ.สมุทรปราการ
 9 มิ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้หัวข้อ “คุยปัญหาภาษาเด็ก”  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

หนังสือออก

วัน/เดือน/ปี เรื่อง

ไปยังหน่วยงาน

26 พ.ค. 60 รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  สมาคมส่งเสริม
ศีลธรรมและคุณธรรม
 29 พ.ค. 60 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2560  สำนักงานผู้อำนวยการ
 5 มิ.ย. 60 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมสภานักเรียนจิตอาสาเพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์  สำนักงานผู้อำนวยการ
 5 มิ.ย. 60 บันทึกข้อความขออนุญาตจัดทำสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภานักเรียน  สำนักงานผู้อำนวยการ
 8 มิ.ย. 60 บันทึกข้อความขอเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  สำนักงานผู้อำนวยการ
 8 มิ.ย. 60 บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมลอกคลองระบายน้ำสาธารณะ  กลุ่มบริหารทั่วไป
9 มิ.ย. 60 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยตรวจสอบแก้ไขคอมพิวเตอร์ห้องสภานักเรียน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมใหม่ของสภานักเรียน หน้าหนังสือเข้าหนังสือออกของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ สร้างขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 60 เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะหนังสือเข้าและหนังสือออกของสภานักเรียนให้เป็นระบบและดียิ่งขึ้น โดยที่คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สามารถเปิดอ่านเอกสารหนังสือเข้าได้สะดวกยิ่งขึ้น คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถนำหนังสือหรือเอกสารเหล่านี้ไปใช้อ้างอิงเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

Advertisements