โครงสร้างสภานักเรียน

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_nแผนผัง

บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างคณะกรรมการสภานักเรียน

 1. ประธานสภานักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
  (2)   นำเสนอโครงการ/กิจกรรมของสภานักเรียนต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน และฝ่ายบริหารพิจารณาเพื่อดำเนินการ
  (3)   ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
  (4)   เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในสภานักเรียนและโรงเรียน
  (5)   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสภานักเรียน
  (6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและครูที่ปรึกษา
 2. รองประธานสภานักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   เป็นผู้ช่วยประธานสภานักเรียนในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ ตามที่ประธานมอบหมาย
  (2)   ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานักเรียนในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่แทนให้เป็นไปตามลำดับ
  (3)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (2)   ทำหน้าที่งานสารบรรณของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (3)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
  4.1 คณะกรรมการงานวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
  (2)   ประสานงานกับงานห้องเรียนสีเขียว ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
  (3)   ประสานงานกับงานห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
  (4)   ประสานงานกับงานแนะแนว ในการนำเสนอข้อมูลทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน
  (5)   ประสานงานกับงานศูนย์อาเซียน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  (6)   ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้
  (7)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.2 คณะกรรมการงานประเมินผล มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมที่สภานักเรียนจัดขึ้น
  (2)   แจกและรวบรวมแบบประเมิน เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
  (3)   วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานเสนอต่อครูที่ปรึกษา
  (4)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
  5.1 คณะกรรมการงานกิจกรรม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
  (2)   ประสานงานกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม
  (3)   ประสานงานกับงานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  (4)  ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ ใกล้เคียง
  (5)   จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน
  (6)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.2 คณะกรรมการงานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับงานพัฒนาวินัยและบุคลิกภาพนักเรียนและครูตำรวจสายตรวจโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
  (2)   ช่วยเหลือครูเวรประจำสัปดาห์ในการกวดขันระเบียบวินัยในโรงเรียน
  (3)   สร้างความตระหนักในการรักษาระเบียบวินัยและกฎระเบียบของโรงเรียน
  (4)   ป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทในโรงเรียน
  (5)   รับเรื่องร้องเรียนของนักเรียนในโรงเรียน นำเสนอต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
  (6)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.3 คณะกรรมการงานคณะสี มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
  (2)   เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  (3)   ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
  (4)   ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง
  (5)   ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
  (6)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.4 คณะกรรมการงานห้องเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูประจำชั้น/คุณครูที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียน
  (2)   ดูแลความสงบเรียบร้อย และความสะอาดภายในห้องเรียน
  (3)   ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
  (4)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 งาน ได้แก่
  6.1 คณะกรรมการงานงบประมาณ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (2)   ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (3)   จัดกิจกรรมหารายได้ของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (4)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6.2 คณะกรรมการงานพัสดุและครุภัณฑ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
  (2)   จัดทำรายการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (3)   จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (4)   ดูแลการจัดเก็บและเบิก – จ่ายพัสดุต่างๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (5)  สำรวจพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการสภานักเรียนทุกภาคเรียน
  (6)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
  7.1 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับงานประสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
  (2)   จัดรายการเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียน
  (3)   จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (4)   นำเสนอข้อมูลของกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
  (5)   ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง
  (6)   เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
  (7)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7.2 คณะกรรมการงานสวัสดิการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ดูแลการจัดอาหารว่างและอาหารในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  (2)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7.3 คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  (2)   จัดสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  (3)   ดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน (BIG CLEANING DAY)
  (4)   จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน
  (5)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
  (6)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7.4 คณะกรรมการงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  (1)   ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
  (2)   ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการ
  (3)   ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (4)   จัดทำสื่อวีดิทัศน์ และไวนิลในกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน
  (5)    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย