อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำชีวิต
Identity : A life with good morals

ปรัชญา : รักโรงเรียน  เพียรทำดี
Philosophy : Do good for our school
เอกลักษณ์ : รักการเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  ร่าเริงแจ่มใส  ใฝ่คุณธรรม
Uniqueness : Focus on learning  Good deeds  Discipline  Liveliness  Morality
 1. รักการเรียน
 1.1 เข้าเรียนตรงเวลา มีความพร้อม และ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายสมำเสมอ
 1.2 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
 2. เพียรทำดี
 2.1 รักษาสมบัติของส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่น
และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
 2.2 ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะในการทำงาน
 3. มีวินัย
 3.1 มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 3.2 ปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน
 4. ร่าเริงแจ่มใส
 4.1 สุขภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์
 4.2 ห่างไกลยาเสพติด
 5. ใฝ่คุณธรรม
 5.1 กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 5.2 ซื่อสัตย์ สุจริต