TEAMWORK

TEAMWORK

T = Trust ความไว้วางใจกัน
E = Empathy ความเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลกัน
A = Agreement มีความเห็นทิศทางเดียวกัน
M = Mutual Benefit ผลประโยชน์ร่วมกัน
W = Willingness ความเต็มใจในการทำงานร่วมกัน
O = Opportunity ให้โอกาสแสดงความสามารถ
R = Recognition ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน
K = Knowledge แลกเปลี่ยนใช้ความรู้ร่วมกัน