วงจรคุณภาพ PDCA

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้นำแนวการปฏิบัติงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการและกิจกรรมของสภานักเรียนแต่ละกิจกรรม ประสบความสำเร็จและทันสมัยอยู่เสมอ

a_1445ภาพจาก http://www.npc-se.co.th/knowledge_center/npc_knowledge_detail_varity.asp?id_head=11&id_sub=36&id=655