วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นต้นแบบสภานักเรียน แนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมสภานักเรียน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการทำงานสภานักเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ
2. เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3. สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง
4. ร่วมกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

เป้าประสงค์

1. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้
2. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้
3. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีการสร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งภายในจังหวัดสมุทรปราการ และต่างจังหวัด
4. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด