รายชื่อประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ตราโรงเรียน

รายชื่อประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ปี 2546 นายสาโรจน์        จำปาศักดิ์           ห้อง ม.6/1

ปี 2547 นายเรืองศักดิ์      เรือหงษ์             ห้อง ม.6/7

ปี 2548 นายธีระ               มาลีหวน             ห้อง ม.6/3

ปี 2549 นาย ธัช               ขันธประสิทธิ์      ห้อง ม.6/7

ปี 2550 นายสถาพร         วงษ์วิสิตตระกูล    ห้อง ม.6/3 (ต้น)

ปี 2551 นายภัทรพงศ์       แสงสว่าง             ห้อง ม.6/4 (เฟี๊ยต)

ปี 2552 นายพัฒนพงษ์    รัตนพงษ์พร          ห้อง ม.6/2 (ต่าย)

ปี 2553 นายอำพล           รักษาคุณ             ห้อง 6/3 (ต่าย)

ปี 2554 นายณัฐนนท์      ประยูรหงษ์          ห้อง 6/4 (นนท์)

ปี 2555 นายยุทธพิชัย     ศรีพุฒ                 ห้อง 6/6 (ยุทธ)

ปี 2556 นายนครินทร์      คำบูชา                 ห้อง 6/3 (อาร์ท)

ปี 2557 นางสาวศุภิสรา   เกตุมณี                 ห้อง 6/1 (น้ำต้ม)

ปี 2558 นายปฏิวัติ          พสุธาเลิศ              ห้อง 6/12 (เฟรม)

ปี 2559 นายกันนที         ใจแก้ว                   ห้อง 6/5 (กัน)

ปี 2560 นายพงษ์สวัสดิ์   สุวภาพกุล             ห้อง 6/4 (ปีโป้)

ปี 2561 นายพีรพนธ์        แก้วสอาด              ห้อง 6/3 (พี)

ปี 2562 นายธนา             สุคนธบุษย์             ห้อง 6/2  (ตี๋)

ปี 2563 นายรัชพล          สมศรี                     ห้อง GT 6/1 (เติ้ล)