ตราสัญลักษณ์

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

หมายเหตุ ตราสัญลักษณ์ สภานักเรียนถูกจัดทำขึ้น ในปี 2559 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญของโรงเรียนใหม่จากคณะกรรมการนักเรียน มาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีนายกันนที ใจแก้ว เป็นประธานนักเรียน คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน เป็นคุณครูที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข เป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ