คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปี 2560

โครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน 60 ตัวจริง