คณะกรรมการชั้นเรียน ปี 2559

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1-1

แถวบน ม.1/1 – 6 และ แถวล่าง ม.1/7 – 12

มัธยมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กหญิงกุศรินทร์ เข็มขาว ม. 1/1
2. เด็กชายทักษนัย จันทะเขียน ม. 1/2
3. เด็กชายกรวิชญ์ แท่งทอง ม. 1/3
4. เด็กชายวาทิน ธัญญเจริญ ม. 1/4
 5. เด็กหญิงสุทธิดา ฝางลิต ม. 1/5
 6. เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ฉ่ำ ม. 1/6
 7. เด็กชายกิตติ ปัตถา ม. 1/7
 8. เด็กหญิงมนทกานติ วารี ม. 1/8
 9. เด็กหญิงสรารัตน์ บำรุงวงศ์ ม. 1/9
 10. เด็กชายเพชรหนึ่ง เครือแก้ว ม. 1/10
 11. เด็กหญิงสิรินทรา อินตา ม. 1/11
 12. เด็กชายปฏิพล บุญลือ ม. 1/12

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1-2

แถวบน ม.2/1 – 6 และ แถวล่าง ม.2/7 – 11

มัธยมศึกษาปีที่ 2
1. เด็กชายอลงกรณ์ กระแสสังข์ ม. 2/1
2. เด็กหญิงพิชญาภา แม้นทิม ม. 2/2
3. เด็กชายจิรัสย์ ไชยวิเศษสกุล ม. 2/3
4. เด็กชายธนดล กำบัง ม. 2/4
 5. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศิลาสวรรค์ ม. 2/5
 6. เด็กหญิงจูฐรักษ์ ภูโท ม. 2/6
 7. เด็กชายชมอินทร์ ทองศิริ ม. 2/7
 8. เด็กหญิงวัชราภรณ์ แจ่มสุข ม. 2/8
 9. เด็กหญิงชนานันท์ อินทชิต ม. 2/9
 10. เด็กหญิงนัยนา อินคง ม. 2/10
 11. เด็กชายทิวตะวัน ถาวงกลาง ม. 2/11
 12. เด็กชายธนกฤต เมตไตร ม. 2/12

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1-3

แถวบน ม.3/1 – 6 และ แถวล่าง ม.3/7 – 12

มัธยมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กหญิงศศิวิมล กองแก้ว ม. 3/1
2. เด็กหญิงศศธร วิเชียร ม. 3/2
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์ รักช้าง ม. 3/3
4. เด็กหญิงสุภาสิตา ศรีบุตรดี ม. 3/4
 5. เด็กหญิงกมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฎี ม. 3/5
 6. เด็กชายพงษ์พัฒน์ จรดล ม. 3/6
 7. เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรพัฒน์ ม. 3/7
 8. เด็กหญิงดิสยา ศรีประเสริฐ ม. 3/8
 9. เด็กหญิงพิงค์ทอง แสนเมือง ม. 3/9
 10. เด็กหญิงนัฐยา พรมรังษี ม. 3/10
 11. เด็กหญิงสุดารัตน์ ไพเราะ ม. 3/11
 12. เด็กชายวัฒนพล สายอุบล ม. 3/12

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1-4

แถวบน ม.4/1 – 6 และ แถวล่าง ม.4/7 – 12

มัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นายณัฏฐ์ธัญ เห็นกลาง ม. 4/1
2. นายมินทร์พันธ์ นรสิงห์ ม. 4/2
3. นางสาวณัฐนิชา กันหมุด ม. 4/3
4. นายนวพล ปิยะธนพร ม. 4/4
 5. นางสาวปรารถนา วงศ์กันยา ม. 4/5
 6. นายวันธนวัฒน์ พิมพ์สุข ม. 4/6
 7. นายสิทธิชัย รักซ้อน ม. 4/7
 8. นายวัชระ สารรัตน์ ม. 4/8
 9. นายแมทธิว ริชชี ม. 4/9
 10. นายปรีดิยาธร ทองใส ม. 4/10
 11. นายโกวิท ธิตา ม. 4/11
 12. นายพีรพัฒน์ สินธนมงคล ม. 4/12

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1-5

แถวบน ม.5/1 – 6 และ แถวล่าง ม.5/7 – 12

มัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นายสหัสวรรษ รักชาติเจริญ ม. 5/1
2. นายณัฏฐกร ลอเสรีวานิช ม. 5/2
3. นางสาวประภากร ศรีบาล ม. 5/3
4. นายวิศรุต เกษมภูมิรัตน์ ม. 5/4
 5. นายธีรพันธ์ เถื่อนสาด ม. 5/5
 6. นางสาวธนภรณ์ น้ำผึ้ง ม. 5/6
 7. นายชนพัฒน์ นาวีชัยประยูร ม. 5/7
 8. นายเสรี ทองเหม ม. 5/8
 9. นางสาวณัฐณิชา เกณร์โรจน์ ม. 5/9
 10. นายบารมี พิมทอง ม. 5/10
 11. นางสาวชนม์สิตา เกื้อกูล ม. 5/11
 12. นายภราดร เจริญวงษ์ ม. 5/12

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a1-6

แถวบน ม.6/1 – 6 และ แถวล่าง ม.6/7 – 12

มัธยมศึกษาปีที่ 6
1. นายจิรายุ วงษ์ดวงแก้ว ม. 6/1
2. นายภาณุพงศ์ สุขสุวรรณ ม. 6/2
3. นางสาวอภัสนันท์ ธนพัตจรูญพงษ์ ม. 6/3
4. นายวัชระ ภูแสนใบ ม. 6/4
 5. นายเศรษฐ์ศรัณย์ ปะทีปะวณิช ม. 6/5
 6. นายวงศธร หลุงเจริญ ม. 6/6
 7. นายธรรมรัตน์ สุขหร่อง ม. 6/7
 8. นางสาวชลมาศ สังข์ทอง ม. 6/8
 9. นางสาวปนัดดา แสงสิงห์ ม. 6/9
 10. นายสุกฤษฎ์ สวัสดิกุล ม. 6/10
 11. นางสาวสุธิดา วิชัยวงษ์ ม. 6/11
 12. นายชลทิตรย์ บุญบางยาง ม. 6/12