ปี 2559

ประธานคณะสี โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2559

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a51

นายณัฏฐพล เพ็ชร์แก้วหนู
ประธานสีน้ำเงิน (นารายณ์ปราบศึก)

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a51

นายธนาดล สุ่ยวงษ์
ประธานสีแสด (จักรกรด)

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a32

นายธีรภัทร บุญสุวรรณ์
ประธานสีเขียว (กายสิทธิ์)

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c1

นายอิทธินันท์ ธัญนารา
ประธานสีแดง (เสือซ่อนเล็บ)

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c1

นายอานนท์ แสนสุข
ประธานสีชมพู (ปราการ)

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c1

นายภาณุวัฒน์ แสงสว่าง
ประธานสีม่วง (ตรีเพชร)

คณะกรรมการสีน้ำเงิน (นารายณ์ปราบศึก)
1. นายณัฏฐพล เพ็ชร์แก้วหนู ม. 5/1
2. นางสาวประภัสสร สุริยะ ม. 5/1
3. นางสาวทวิติยาภรณ์ ขำเขียว ม. 5/1
4. นางสาวณัฐฐาภรณ์ ผาใต้ ม. 5/1
 5. นางสาวสุกรรณิกา ทากอง ม. 5/1
คณะกรรมการสีแสด (จักรกรด)
1. นายธนาดล สุ่ยวงษ์ ม. 5/2
2. นางสาวจิราวรรณ วรรณราช ม. 5/2
3. นางสาวอุษา นาคอรุณ ม. 5/2
4. นายดนุสรณ์ ชะอุ่มผา ม. 5/11
 5. นายชัชพงศ์ นามรักษ์ ม. 5/11
คณะกรรมการสีเขียว (กายสิทธิ์)
1. นายพีรพนธ์ แก้วสอาด ม. 4/3
2. นายธนพันธ์ แสนนนท์ ม. 4/3
3. นางสาวฐานิตา ยอดเชื้อ ม. 4/3
4. นางสาวชุติกาญจน์ อาษาสร้อย ม. 4/3
 5. นางสาวณัฐพร ใจแก้ว ม. 4/10
คณะกรรมการสีแดง (เสื้อซ่อนเล็บ)
1. นายศุภกร เฟื่องฟู ม. 4/9
2. นางสาวสุภนิดา สาระขันธ์ ม. 4/9
3. นางสาวปวริศา ดวนจันทึก ม. 4/9
4. นางสาวภัททิยา กล่อมจิต ม. 4/9
 5. นางสาวพิมพ์ลภัส ทำบัวชา ม. 4/9
คณะกรรมการสีชมพู (ปราการ)
1. นายเศรษฐโสภณ บางนาค ม. 5/5
2. นายอานนท์ แสนสุข ม. 5/5
3. นายเอกรัตน์ สำราญสุข ม. 5/5
4. นางสาวศศิพิมล บุญช่วย ม. 5/5
 5. นายรัชฎาภรณ์ บุญช่วย ม. 5/5
คณะกรรมการสีม่วง (ตรีเพชร)
1. นายภานุวัฒน์ แสงสว่าง ม. 5/7
2. นางสาวศศิกานต์ ประเสริฐ ม. 5/7
3. นายสาวเพชรไพลิน นิลรัตน์ ม. 5/7
4. นางสาวสุธิวิภา สิงห์สถิตย์ ม. 5/7
 5. นางสาวนิรมล พงษ์พัฒนา ม. 5/7