สภานักเรียน

23-10-2559-8-15-48

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของโรงเรียนสมุทรปราการ ที่ช่วยพัฒนานักเรียนและโรงเรียนสมุทรปราการ ตามกระบวนการนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วมของนักเรียนและเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลในการดำเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย