ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน

web_88279_1077690289

ความหมายของสภานักเรียน
สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของสภานักเรียน
1) เพื่อเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
3) เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
4) เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียน ในการกระทำใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ที่มาของสภานักเรียน
โรงเรียนมีภารกิจในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม นำหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน ประธานชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน โดยมีการดำเนินงานดังนี้
1) โรงเรียนแต่งตั้งคณะครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน/ประชุมวางแผน/ศึกษาแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียน
2) จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญของโรงเรียนว่าด้วยสภานักเรียน/คู่มือแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียน
3) ครูที่ปรึกษาสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่ม/ทีม/พรรคเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
4) โรงเรียนมีการดำเนินการรับสมัครผู้แทนสภานักเรียน
5) เปิดโอกาสให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน
6) ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– ตรวจบัญชีรายชื่อ
– แสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
– รับบัตรเลือกตั้ง
– เข้าคูหากากบาท
– หย่อนบัตรเลือกตั้ง
7) มีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
8) โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน