รายนามนายกรัฐมนตรีไทย

รายนามนายกรัฐมนตรีไทย

1 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
    มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย ชื่อเดิมว่า “ก้อน หุตะสิงห์” เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของนายฮวด กับนางแก้ว หุตะสิงห์ ท่านถึงอสัญกรรม ณ ปีนัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 รวมอายุได้ 64 ปีเศษ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
-สมัยที่ 1 : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
-สมัยที่ 2 : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 1 เมษายน พ.ศ. 2476
-สมัยที่ 3 : 1 เมษายน พ.ศ. 2476 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476

2 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศไทย ชื่อเดิมว่า “พจน์ พหลโยธิน” เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2430 เวลา 03.30 น. ณ บ้านหน้าวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (ถิ่น พหลโยธิน) กับท่านผู้หญิงจับ พหลโยธิน สมรสกับท่านผู้หญิงบุญหลง พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 5 สมัย รวมระยะเวลา 5 ปี 5 เดือน 21 วัน ยังได้รับสมญานามว่า เชษฐบุรุษ ด้วย ถึงแก่อสัญกรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 รวมอายุ ได้ 59 ปี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
-สมัยที่ 1 : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
-สมัยที่ 2 : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 – 22 กันยายน พ.ศ. 2477
-สมัยที่ 3 : 22 กันยายน พ.ศ. 2477 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
-สมัยที่ 4 : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
-สมัยที่ 5 : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481

3 จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)
     จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศแปลก พิบูลสงคราม (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “จอมพล ป.” เป็น นายกรัฐมนตรี ที่มีเวลาดำรงตำแหน่ง รวมกันมากที่สุดของไทย คือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน รวม 8 สมัย มีนโยบายที่สำคัญคือ การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ โดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย “รัฐนิยม” หลายอย่าง ซึ่งบางอย่างได้ประกาศเป็นกฎหมายในภายหลัง หลายอย่างกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ เช่น การรำวง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” และเป็นผู้เปลี่ยน “เพลงชาติไทย” มาเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดิมชื่อ แปลก ขีตตะสังคะ’ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เป็นบุตรนายขีด และนางสำอางค์ ขีตตะสังคะ ภริยาคือ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม (เดิมนามสกุล “พันธุ์กระวี”)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
-สมัยที่ 1 : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
-สมัยที่ 2 : 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
-สมัยที่ 3 : 8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
-สมัยที่ 4 : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
-สมัยที่ 5 : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
-สมัยที่ 6 : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
-สมัยที่ 7 : 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
-สมัยที่ 8 : 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500

4 พันตรี ควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
    พ.ต.ควง อภัยวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 ณ จังหวัดพระตะบอง ซึ่งขณะนั้นอยู่ใน มณฑลบูรพา ของราชอาณาจักรสยาม (ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา) เป็นบุตรของ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ผู้สำเร็จราชการจังหวัดพระตะบอง กับคุณหญิงรอด สมรสกับ คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2511 รวมอายุได้ 66 ปี ด้วยโรคทางเดินหายใจขัดข้อง
พันตรี ควง อภัยวงศ์ หรือที่นิยมเรียกว่า นายควง อภัยวงศ์ (17 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2511) อดีตนายกรัฐมนตรีไทย 4 สมัย ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรก
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
-สมัยที่ 2 : 31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
-สมัยที่ 3 : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
-สมัยที่ 4 : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491

5 ทวี บุณยเกตุ
นายทวี บุณยเกตุ (10 พ.ย. 2447 – 3 พ.ย. 2514) นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 หนึ่งในคณะราษฎรสายพลเรือน และขบวนการเสรีไทยและเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง พ่อสอนลูก
นายทวี บุณยเกตุ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 เวลา 13.20 น. ที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ซึ่งขณะนั้นถือเป็นอำเภอเมือง จังหวัดตรัง) เป็นบุตรของพระยารณชัยชาญยุทธ์ (ถนอม บุณยเกตุ) กับคุณหญิงรณชัยชาญยุทธ์ (ทับทิม) โดยชื่อ ทวี มาจากการที่บิดาและมารดาสมรสกันในวันทวีธาภิเษก บุคคลที่เข้าร่วมงานเมื่อเลิกจึงมาในงานสมรสโดยไม่ได้ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ติดเหรียญตราทวีธาภิเษกเข้าร่วมงานเลย นายทวีสมรสกับคุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สิริอายุได้ 67 ปี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
    -สมัยที่ 1 : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488

6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 — 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 4 สมัย ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนเข้าสู่วงการเมือง เคยเป็นผู้พิพากษา และเคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา มาก่อน
ม.ร.ว.เสนีย์ เกิดที่ค่ายทหาร ในจังหวัดนครสวรรค์ เวลาใกล้รุ่ง เป็นโอรสใน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ กับหม่อมแดง (บุนนาค) ชื่อ “เสนีย์” หมายถึง ทหาร หรือ เสนาบดี ได้รับพระราชทานนามนี้จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สันนิษฐานว่า เนื่องจากเสด็จพ่อ (พระองค์เจ้าคำรบ) เป็นทหาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 17 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489
-สมัยที่ 2 : 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 14 มีนาคม 2518
-สมัยที่ 3 : 20 เมษายน 2519 – 25 กันยายน 2519
-สมัยที่ 4 : 25 กันยายน 2519 – 6 ตุลาคม 2519

7 ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
    ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 — 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) เป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย
ปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ณ เรือนแพหน้าวัดพนมยงค์ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครอบครัวชาวนาไทย เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้อง 6 คน ของนายเสียง และนางลูกจันทน์ พนมยงค์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
-สมัยที่ 2 : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
-สมัยที่ 3 : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

 

8 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ หรือ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 — 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531) นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2489-2490
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ชื่อ-นามสกุลเดิม: ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) เกิด  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444  ที่ตำบลหัวรอ อำเภอรอบกรุง (ปัจจุบัน คือ อ.พระนครศรีอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายอู๋ กับนางเงิน ธารีสวัสดิ์ เริ่มการศึกษาที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จากนั้น เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ กรุงเทพ และได้ศึกษาวิชากฎหมายจนสำเร็จได้เป็นเนติบัณฑิตไทย ในขณะที่รับราชการอยู่ในกองทัพเรือ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
-สมัยที่ 2 : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

9 พจน์ สารสิน
    นายพจน์ สารสิน เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2448 ที่บ้านพักถนนสุรศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้) กับคุณหญิงสุ่น สมรสกับคุณหญิงศิริ สารสิน ศึกษาที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อกลับสู่ประเทศไทยเข้าเรียนวิชากฎหมาย จนสอบได้เนติบัณฑิตไทยเมื่อปี พ.ศ. 2472 และศึกษาวิชากฎหมายในประเทศอังกฤษ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2543 รวมอายุได้ 95 ปีเศษ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 1 มกราคม พ.ศ. 2501

10 จอมพล ถนอม กิตติขจร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ถนอม กิตติขจร เกิดเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2454 ณ บ้านหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นบุตรของขุนโสภิตบรรณารักษ์ (อำพัน กิตติขจร) กับนางโสภิตบรรณารักษ์ (ลิ้นจี่) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 7 คน มีแซ่ในภาษาจีนว่า ฝู เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนประชาบาลวัดโคกพลู จังหวัดตากหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก และในระหว่างรับราชการทหารได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนแผน ที่ทหาร กองทัพบก โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 1) ตามลำดับ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
-สมัยที่ 2 : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
-สมัยที่ 3 : 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
-สมัยที่ 4 : 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งจนถึงแก่อสัญกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารบกและอธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงบประมาณ และเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารทหารไทย เจ้าของคำพูดที่ว่า “พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” และ “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 บ้านท่าโรงยา ตลาดพาหุรัด และได้เสียชีวิต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (55 ปี) ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506

12 สัญญา ธรรมศักดิ์
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (5 เมษายน พ.ศ. 2450 — 6 มกราคม พ.ศ. 2545) เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา, คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี
สัญญา ธรรมศักดิ์เกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2450 ข้างวัดอรุณราชวราราม บางกอกใหญ่ ถึงแก่อสัญกรรม ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2545 สิริอายุได้ 94 ปี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
-สมัยที่ 2 : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

13 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
    หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2454 ในเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ตำบลบ้านม้า อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโอรสคนสุดท้อง ในบรรดาโอรส-ธิดา ทั้ง 6 คน ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ กับหม่อมแดง (บุนนาค) (หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นคนที่ 4) โดยชื่อ “คึกฤทธิ์” นั้น มาจากการที่ ชอบร้องไห้เสียงดังในวัยทารก จึงได้รับพระราชทานนามนี้จาก สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เกิด 20 เมษายน พ.ศ. 2454 ตำบลบ้านม้า อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สิริรวมอายุ 84 ปี 5 เดือน 20 วัน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
   -สมัยที่ 1 : 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 20 เมษายน พ.ศ. 2519

14 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2470 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอเซ่น) มีบุตร 5 คน คือ นางรูบีน่า กรัยวิเชียร สุวรรณพงศ์ นายมหินทร์ กรัยวิเชียร นายเขมทัต กรัยวิเชียร นายนิติกร กรัยวิเชียร และ ทันตแพทย์หญิงรีเบ้กก้า พิทซ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520

15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
    พลเอกเกรียงศักดิ์เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2460 เป็นบุตรของนายแจ่ม กันนางเจือ ชมะนันทน์ สมรสกับคุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
-สมัยที่ 2 : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523

16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลาที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ต้นตระกูลติณสูลานนท์ กับนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 30 เมษายน พ.ศ. 2526
-สมัยที่ 2 : 30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
-สมัยที่ 3 : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531

17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
    “พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ” เกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2463 ที่ตำบลพลับพลาไชย จังหวัดพระนคร เดิมมีชื่อว่า “สมบูรณ์ ชุณหะวัณ” เป็นบุตรของจอมพลผิน ชุณหะวัณ กับคุณหญิงวิบูลย์ลักษม์ ชุณหะวัณ ในครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเท่งไฮ้ (เฉิงไห่)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
-สมัยที่ 2 : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

18 อานันท์ ปันยารชุน
นายอานันท์ ปันยารชุน เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2475 เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน 12 คนของ มหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) และ คุณหญิงปรีชานุสาสน์ (ปฤกษ์ โชติกเสถียร) พี่น้องของนายอานันท์ ปันยารชุนมีดังนี้
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535
-สมัยที่ 2 : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535

19 พลเอก สุจินดา คราประยูร
พลเอกสุจินดา คราประยูรเกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 เวลาประมาณ 03.35 น. ที่ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรของนายจวง กับนางสมพงษ์ คราประยูร สมรสกับคุณหญิงวรรณี คราประยูร (หนุนภักดี)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

20 ชวน หลีกภัย
    ชวน หลีกภัย (ชื่อจีน: 呂基文; พินอิน: Lǚ Jīwén ลวี่จีเหวิน, ฮกเกี้ยน: ลู่กี่บุ๋น) เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 9 คน ของนายนิยม หลีกภัย และนางถ้วน หลีกภัย เมื่อยังเด็ก นายชวนมีชื่อเรียกในครอบครัวว่า “เอียด” หมายถึง เล็ก เนื่องจากเป็นคนรูปร่างเล็ก มีบุตรชายกับนางภักดิพร สุจริตกุล หนึ่งคน คือ นายสุรบถ หลีกภัย
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
-สมัยที่ 2 : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

21 บรรหาร ศิลปอาชา
นายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2475 (บางแหล่งกล่าวว่าแท้จริงแล้วเกิดวันที่ 19 กรกฎาคม ปีเดียวกัน แต่ที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์คือวันที่ 19 สิงหาคม) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คนของนายเซ่งกิม และนางสายเอ็ง แซ่เบ๊ เดิมมีชื่อว่า นายเต็กเซียง แซ่เบ๊ (马德祥) สมรสกับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีบุตร-ธิดารวม 3 คน เป็นชาย 1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา และเป็นหญิง 2 คน คือ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา และ น.ส.ปาริชาติ ศิลปอาชา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539

22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ที่ จังหวัดนนทบุรีเป็น บุตรของ ร้อยเอกชั้น ยงใจยุทธ และนางสุรีย์ศรี (ละมุน) ยงใจยุทธ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2496 และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2507 พล.อ.ชวลิต สมรสกับ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ (ลิมปภมร) มีบุตร 3 คน คือ นายคฤกพล ยงใจยุทธ นางอรพิณ นพวงศ์ และ พันตำรวจตรีหญิงศรีสุภางค์ โสมกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

 

23 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคนที่สอง ในจำนวน 10 คนของเลิศ และยินดี ชินวัตร ธิดาในเจ้าจันทร์ทิพย์ (ณ เชียงใหม่) ระมิงค์วงศ์ มีศักดิ์เป็นหลานทวดในเจ้าไชยสงครามสมพมิตร ณ เชียงใหม่ (ราชปนัดดาในพระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 2)
พันตำรวจโท ทักษิณ สมรสกับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ หลังลาออกจากราชการตำรวจ ในปี พ.ศ. 2523[37] และมีบุตรด้วยกันสามคน ได้แก่
1. พานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค)
2. พินทองทา ชินวัตร (เอม)
3. แพทองธาร ชินวัตร (อิ๊ง)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
-สมัยที่ 2 : 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549

24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ในค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของพันโทพโยม จุลานนท์ บุตรของพันเอกพระยาวิเศษสิงหนาถ (ยิ่ง จุลานนท์) ต้นตระกูลจุลานนท์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551

25 สมัคร สุนทรเวช
สมัคร สุนทรเวช (ชื่อจีน: 李沙馬 Lǐ Shāmǎ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2478—24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สมัคร สุนทรเวชเป็นบุตรของ เสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช:2435-2521) กับ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร:2445-2524) เป็นหลานลุงของ มหาเสวกตรี พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) นายแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุล “สุนทรเวช”และได้นำมาใช้เป็นนามสกุลร่วมกับบรรดาน้องๆของท่าน ) และเป็นหลานตาของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) จิตรกรประจำสำนัก นายสมัครเป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551

26 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายเจิม-นางดับ วงศ์สวัสดิ์ สมรสกับ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นน้องสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีดนายกรัฐมนตรี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 9 กันยายน พ.ศ. 2551 – 18 กันยายน พ.ศ. 2551
-สมัยที่ 2 : 18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

27 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีชื่อเล่นว่า “มาร์ค” เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ที่เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เขามีเชื้อสายจีนฮั่น จากฮกเกี้ยน บิดาชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ มารดาชื่อ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสดใส เวชชาชีวะ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

28 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของเลิศ และยินดี ชินวัตร (สกุลเดิม ระมิงค์วงศ์)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c_%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b2
29 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดนครราชสีมา  เป็นบุตรชายของ พันเอก (พิเศษ) ประพัฒน์ กับเข็มเพชร จันทร์โอชา มารดารับราชการครู
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
-สมัยที่ 1 : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ขอขอบคุณที่มา : http://www.bloggang.com/ และ http://th.wikipedia.org/wiki