การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

วันที่ 24 มิถุนายน 2475 “อภิวัฒน์สยาม”