ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการ ว่าด้วยคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ๒๕๕๐

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการ
ว่าด้วยคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ฉบับแก้ไขปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑. ระเบียบฉบับนี้ว่า “ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการว่าด้วยคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฉบับแก้ไขปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๐” เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๒. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนสมุทรปราการ
๓. ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติประจำตัวคนละ ๘๐ คะแนนตลอดปีการศึกษา
๔. ครูทุกท่านมีสิทธิแจ้งตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน เพื่อพิจารณาตัดคะแนนต่อหัวหน้าระดับ โดยผ่านครูประจำชั้น หัวหน้าระดับชั้นจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมระดับชั้น แล้วนำผลการพิจารณาเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ ผ่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารบุคคล
๕. การพิจารณาโทษในการกระทำผิดของนักเรียน
๕.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๕.๒ ตัดคะแนน
๕.๒.๑ ตัดคะแนน ๒๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบครั้งที่ ๑ อบรมนักเรียนและบันทึกความผิดของนักเรียน
๕.๒.๒ ตัดคะแนน ๔๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบครั้งที่ ๒ และบำเพ็ญประโยชน์
๕.๒.๓ ตัดคะแนน ๕๐ คะแนนขึ้นไป เชิญผู้ปกครองมารับทราบ และร่วมในการแก้ปัญหา นักเรียนต้องเข้าสู่ระบบพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมให้มีความประพฤติที่เหมาะสมเมื่อดำเนินการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วให้ครูประจำชั้นเสนอปรับคะแนนความประพฤติขึ้นได้ไม่เกิน ๖๐ คะแนน โดยเสนอผ่านหัวหน้าระดับชั้น และกลุ่มงานบริหารบุคคล เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ
๕.๓ การทำทัณฑ์บนให้อยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มงานบริหารบุคคลว่าสมควรทำทัณฑ์บนเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนหรือไม่
๖. กรณีความผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันควรแก่การพิจารณาตัดคะแนนมีดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ลักษณะความผิด

คะแนนที่ถูกต้อง/ครั้ง
(คะแนน)

ไม่คล้องบัตรประจำตัวนักเรียน

มาโรงเรียนสายบ่่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผล

ส่งเสียงดังรบกวน ไม่รักษามารยาท ก่อกวนทำลายสมาธิผู้อื่น

ไม่ร่วมมือในการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณอาคาร

เล่นในสถานที่ที่โรงเรียนห้ามเล่น เช่น ในห้องเรียน

ขาดเรียนโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบและไม่มีใบลา

หนีเรียน หรือหนีชั่วโมงเรียน

แต่งกายผิดระเบียบ

ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

๑๐

๑๐

ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๐

๑๑

นำสื่อลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน

๑๐

๑๒

เล่นการพนัน

๑๐

๑๓

ทำลายทรัยพ์สินของโรงเรียนเสียหาย

๒๐

๑๔

แสดงความก้าวร้าว ขาดความเคารพครู

๒๐

๑๕

ทะเลาะวิวาท

๒๐

๑๖

มีหรือใช้สารเสพติดทุกชนิด

๒๐

๑๗

ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง และผู้อื่น

๒๐

๑๘

ลักขโมย

๓๐

๑๙

ชู้สาว

๓๐

๒๐

ทำลายชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน

๓๐

๒๑

พกอาวุธหรือมีวัตถุระเบิด

๓๐

๒๒

ความผิดอื่นๆ ตามที่ปรากฏ

แล้วแต่ความผิด

๗. นักเรียนผู้ใดที่ประพฤติตนกรณีความผิดตามข้อ ๖ ให้ดำเนินการตามข้อ ๕ ตั้งแต่ ๕.๑ – ๕.๓
๘. เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา ร่วมกันพิจารณาคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนเพิ่มได้คนละไม่เกิน ๒๐ คะแนน โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียนดังนี้ ดีมาก คะแนน ๑๖ – ๒๐ ดี คะแนน ๑๐ – ๑๕ พอใช้ คะแนน ๕ – ๙ และให้นำคะแนนที่เพิ่มรวมกับคะแนนที่นักเรียนมีอยู่ สรุปเป็นคะแนนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนประจำปีการศึกษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๙. ทั้งนี้มอบให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารบุคคลเป็นผู้รักษาระเบียบนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

นางปลื้มจิต สถาพรดำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

ที่มา: คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙