ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ 26 สิงหาคม 2559

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%91

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

        ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนานักเรียนโดยรวมของโรงเรียน เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ นักเรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิต พัฒนานักเรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการตามแนววิถีพุทธ ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเดินเข้าประตูโรงเรียนทางด้านขวามือ ไหว้พระสมุทรปัญโญ ไหว้ครูเวรประตูเช้าแล้วเดินผ่านไปทางอาคาร 6
2. หากพบครูให้หยุดยืนไหว้ให้เรียบร้อย พร้อมกล่าวคำทักทายสวัสดีครับ (นักเรียนชาย) สวัสดีค่ะ (นักเรียนหญิง)
3. เมื่อได้ยินเสียงเพลงค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ให้นักเรียนรีบมาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธงในวันจันทร์และศุกร์ ส่วนวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องโฮมรูม
4. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา สงบนิ่ง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงมาร์ชโรงเรียน ปฏิญาณตน ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
5. นักเรียนปฏิบัติสมาธิทุกวันอังคารและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันพฤหัสบดีอย่างพร้อมเพรียงกัน
6. นักเรียนพบครูประจำชั้นในกิจกรรมโฮมรูมทุกวัน
7. เมื่อเปลี่ยนคาบเรียนให้นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ และนั่งสมาธิบริหารจิตเจริญปัญญา ก่อนเริ่มเรียนแต่ละวิชาเป็นเวลา 1 นาที ของแต่ละคาบเรียน
8. รณรงค์ให้นักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน และไม่ซื้อน้ำอัดลมหรืออาหารขยะมารับประทาน โดยรับประทานอาหารอย่างมีมารยาท คือ ไม่เสียงดัง ไม่หก ไม่เหลือ
9. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำภาชนะไปวางไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้และนำขวดน้ำดื่มที่ดื่มหมดแล้วไปใส่ไว้ในตะแกรงของคณะสี
10. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ไม่เล่นเกมส์และใช้โทรศัพท์ขณะกำลังเรียนในแต่ละคาบเรียน
11. นักเรียนไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดใด ๆ และช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้แจ้งครูประจำชั้น, ครูฝ่ายปกครอง หรือครูตำรวจสายตรวจโรงเรียน
12. นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนหลังโรงเรียนเลิก เสร็จแล้วให้รายงานครูประจำชั้นทราบ
13. โรงเรียนเลิก นักเรียนเดินแถวออกทางประตูด้านขวามือของนักเรียนไหว้พระสมุทรปัญโญ ไหว้ครูเวรประตูแล้วเดินเป็นแถวออกนอกประตูโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ โดยมีครูเวรคอยดูแลนักเรียนบริหารหน้าประตูโรงเรียน
14. นักเรียนบันทึกรายรับ-รายจ่าย และสมุดบันทึกความดีทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
15. นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดและชุมชน หมู่บ้าน กิจกรรมสาํธารณประโยชน์แล้วแต่กรณีที่ทางโรงเรียนส่งเสริม
จึงประกาศให้ปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ