ธรรมนูญคณะกรรมการนักเรียน ฉบับปี 2556

ธรรมนูญคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2556

หมวดที่ 1

บททั่วไป

            ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้น และโดยเห็นสมควรแก่การจัดการบริหารงานและเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบแบ่งโครงสร้างของคณะกรรมการนักเรียน จึงได้ตราธรรมนูญฉบับนี้ไว้โดยคำแนะนำและความยินยอมของนักเรียน คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า “ธรรมนูญคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2556”

ข้อ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3  ข้อความที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้

โรงเรียน       หมายความว่า   โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

นักเรียน      หมายความว่า   นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

คณะครู       หมายความว่า   คณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานประจำในโรงเรียนสมุทรปราการ

ครูที่ปรึกษา  หมายความว่า   ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายบริหาร   หมายความว่า   ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง      หมายความว่า   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง         หมายความว่า   นักเรียนและคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ

การเลือกตั้ง  หมายความว่า   การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้ง   หมายความว่า   นักเรียนและคณะครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในการจัดการและการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

หน่วยเลือกตั้ง หมายความว่า   สถานที่ที่ได้กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

การประชุม   หมายความว่า   การประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ที่ประชุม     หมายความว่า   สถานที่ที่กำหนดให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในญัตติต่าง ๆ

มติที่ประชุม  หมายความว่า   ข้อสรุปของที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ

ข้อ 4 ธรรมนูญนี้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการนักเรียน บทบัญญัติ คำสั่ง หรือระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ให้บทบัญญัติ คำสั่ง หรือระเบียบการนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการนักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคณะครูที่ปรึกษาต้องนำญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นร่วมปรึกษากับฝ่ายบริหาร

ข้อ 5 คณะกรรมการนักเรียน หมายความว่า องค์กรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพร้อมทั้งมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน และเป็นองค์กรที่ได้จำลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ข้อ 6 ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียนด้วยโดยอนุโลม

          ข้อ 7 เมื่อมีปัญหาเพราะไม่ได้บัญญัติข้อความหรือความไม่ชัดเจนของข้อความที่ได้บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้ให้วินิจฉัยปัญหานั้นด้วยเจตนารมณ์ของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือการดำเนินการของคณะกรรมการนักเรียนชุดก่อนที่ได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว

หมวด 2

คณะกรรมการกรรมการนักเรียน

ส่วนที่ 1

องค์ประกอบ

              ข้อ 8 ให้มีประธานนักเรียนคนหนึ่ง รองประธานนักเรียนอย่างน้อย 2 คน และกรรมการนักเรียนอีกอย่างน้อย 30 คน ประกอบกันเป็นคณะกรรมการนักเรียน มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้และตามคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียนต้องมีความเป็นกลางในการดำเนินนโยบาย

ข้อ 9 ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งคณะกรรมการนักเรียนต้องมีเจตนารมณ์ มีอุดมคติและมีจุดมุ่งหมายในการทำหน้าที่กรรมการนักเรียนอย่างเดียวกัน เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คณะกรรมการนักเรียนย่อมเป็นผู้แทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายในและภายนอกสถานศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียน

ข้อ 10 องค์ประชุมของการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการนักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการนักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะได้แจ้งในที่ประชุมคราวก่อนแล้วว่าการประชุมคราวต่อไปจะใช้องค์ประชุมจำนวนเท่าใด

ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนักเรียนแต่ละชุดในการตราและพิจารณากำหนดข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการนักเรียนเองโดยต้องให้สอดคล้องกับธรรมนูญฉบับนี้ดัวย

ให้ประธานนักเรียนเป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุมหรือมอบหมายให้รองประธานนักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนและดำเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุมได้โดยอนุโลม

การตราข้อบังคับตามวรรคสองนั้นต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ และอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควรให้มี

          การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่ธรรมนูญนี้หรือข้อบังคับการประชุมจะได้บัญญัติเป็นอย่างอื่น โดยกรรมการนักเรียนคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละครั้ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ส่วนที่ 2

คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน

              ข้อ 11 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน มีดังนี้

11.1 เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ

11.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นตลอดเวลา

11.3 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

11.4 ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

11.5 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเคารพ

11.6 เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

                       11.7 เป็นผู้นำในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม

ส่วนที่ 3

สิทธิของคณะกรรมการนักเรียน

              ข้อ 12 สิทธิในการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียน

ข้อ 13 สิทธิในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ เมื่อโครงการหรือกิจกรรมผ่านการพิจารณาแล้ว

ข้อ 14 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ข้อ 15 สิทธิในการจัดการประชุมและเสนอญัตติให้เรียกประชุมคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 16 สิทธิในการเสนอญัตติและใช้มติข้อบังคับตามที่ประชุม

ข้อ 17 สิทธิในการแสดงตนเป็นคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 18 สิทธิในการตักเตือน แนะนำในขอบเขตที่ตนสามารถกระทำได้

ข้อ 19 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในกิจการอันเกี่ยวข้องกับนักเรียน

ข้อ 20 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

ข้อ 21 สิทธิในการเปิดอภิปรายทั่วไปประธานและรองประธานนักเรียนในกรณีที่การบริหารงานผิดพลาดและกระทบต่อผลประโยชน์ของคณะกรรมการนักเรียน

บทบัญญัตินี้ให้เป็นอำนาจของผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ข้อ 22 สิทธิในการขอถอดถอนชื่อออกจากการเป็นกรรมการนักเรียนที่ร่วมเสนอญัตติ

ข้อ 23 สิทธิในการขอความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อ 24 สิทธิในการคัดค้านมติ ข้อบังคับที่เสนอ เมื่อตนเห็นว่ามติหรือข้อบังคับนั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการคัดค้านมติที่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบการของโรงเรียนและธรรมนูญฉบับนี้ด้วยโดยอนุโลม

              ข้อ 25 สิทธิในการรับรองหรือเข้าชื่อร่วมเสนอโครงการ เมื่อเห็นว่าโครงการนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสาธารณชน และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี

ส่วนที่ 4

หน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน

              ข้อ 26 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

ข้อ 27 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทั่วไป

ข้อ 28 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินการของคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 29 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการนักเรียน

              ข้อ 30 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนักเรียนทุกครั้ง ยกเว้นเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงได้

              การลาการประชุมต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือแจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบก่อนวันประชุมวันหนึ่ง

ข้อ 31 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกตามที่ได้มีคำสั่งโรงเรียนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ

ข้อ 32 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ต้องออกเสียงเมื่อที่ประชุมต้องการขอมติที่ประชุม

ข้อ 33 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการนักเรียนดังนี้

33.1 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและการคลัง

(1) ประสานงานกับกลุ่มงานอำนวยการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) ประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรม

(3) ประสานงานกับหัวหน้าห้อง ประธานคณะกรรมการสี ประธานชุมนุมและประธานชมรมในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(4) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน

(5) จัดดำเนินการประชุมคณะกรรมการนักเรียน

(6) จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการนักเรียน

(7) ดูแลการจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน

(8) ดูแลการจัดเก็บเงินของคณะกรรมการสภานักเรียน

(9) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.2 คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ

(1) วางแผนการโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา

(2) เสนอโครงการหรือกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนต่อฝ่ายบริหารจนโครงการหรือกิจกรรมได้รับการอนุมัติ

(3) ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ

(4) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม

(5) ออกแบบประเมินและประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามโครงการที่เกี่ยวข้อง

(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.3 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

(1) ประสานงานกับกลุ่มงานบริหารวิชาการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(3) ประสานงานกับงานห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่าน

(4) ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดบอร์ดนิเทศ การจัดนิทรรศการวิชาการ ฯลฯ

(5) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

(6) เสนอข้อมูลทางการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน

(7) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.4 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

(1) ประสานงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) ประสานงานกับคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

ใกล้เคียง

                          (3) ดูแลงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน

(4) ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
(5) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE

(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

(1) ประสานงานกับงานประสัมพันธ์ของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน

(3) จัดรายการเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ และนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียน

(4) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน

(5) นำเสนอข้อมูลของกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง

(7) ดูแลงานพิธีกรในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

(8) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.6 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

(1) ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และนักการภารโรงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

(2) ดูแลการจัดสถานที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

(3) ดูแลการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน (BIG CLEANING DAY)

(4) ดูแลนโยบายการประหยัดพลังงานทุกชนิดในโรงเรียน

(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน

(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.7 คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและสารวัตรนักเรียน

(1) ประสานงานกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) ดูแลงานจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนภายในโรงเรียน

(3) ช่วยเหลือครูเวรประจำสัปดาห์ในการกวดขันระเบียบวินัยในโรงเรียน

(4) สร้างความตระหนักในการรักษาระเบียบวินัยและกฎระเบียบของโรงเรียน

(5) ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.8 คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬา

(1) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนที่นอกเหนือจากการจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน

(4) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.9 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

(1) ประสานงานกับงานโภชนาการของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

                          (2) ดูแลการจัดอาหารว่างและอาหารในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

                          (3) ดูแลการจัดอาหารว่างและอาหารของคณะกรรมการนักเรียนในระหว่างการดำเนินกิจกรรม

(4) ดูแลการเบิกจ่ายและการเก็บอุปกรณ์ส่งคืนหลังเสร็จกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

(5) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.10 คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์

(1) ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดทำรายการพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการนักเรียน

(3) จัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของคณะกรรมการนักเรียน

(4) จัดทำบัญชียืมคืนพัสดุและครุภัณฑ์

(5) สำรวจพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะกรรมการนักเรียนทุกภาคเรียน

(6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.11 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี

(1) ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

(2) ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการ

(3) ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียนในการจัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน

(4) จัดทำสื่อต่าง ๆ ภายในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการนักเรียน

(5) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

33.12 คณะกรรมการคณะสี

(1) ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

(2) เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(3) ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

(4) ดำเนินหน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการหน้าเสาธง

(5) ช่วยเหลือครูเวรประจำสัปดาห์ในการกวดขันระเบียบวินัยในโรงเรียน

(6) ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

(7) ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนในบทบาทของคณะกรรมการคณะสี

(8) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนักเรียนสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แล้วนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาตั้งแต่ง

             ข้อ 34 คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ในการประเมินและติดตามผลของกิจกรรมต่าง ๆ

หมวด  3

ที่มาขององค์กร

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

              ข้อ 35 บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้

(1) เป็นนักเรียนโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(2) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง

(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

(4) ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ

(5) ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

(6) เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดำเนินนโยบาย

(7) เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ

ข้อ 36 บุคคลผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้

(1) ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องสมัครในรูปแบบพรรค โดยมีหัวหน้าพรรคหนึ่งคนและรองหัวหน้าพรรค 2 คน และสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 7 คน

(2) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง

(3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

(4) ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ

(5) ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

(6) เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ

ข้อ 37 บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ในวันสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของธรรมนูญฉบับนี้

(1) เป็นบุคคลผู้มีอาการทางจิตไม่ปกติ

(2) ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนครั้งก่อน

(3) เคยถูกหักคะแนนความประพฤติจากกลุ่มงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป

(4) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียนที่กำหนดตลอดเวลา

(5) เคยให้ถูกพักการเรียนไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม

ข้อ 38 คณะกรรมการนักเรียนมีวาระการดำรงตำแหน่งนับแต่วันที่คณะกรรมการนักเรียนชุดก่อนได้ส่งมอบงานในหน้าที่ให้อย่างเป็นทางการหรือมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่และให้ถือว่าสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

                       (3) ขาดคุณสมบัติ  ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 37

                       (4) เมื่อคณะกรรมการนักเรียนอื่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ายื่นญัตติเป็นหนังสือถอดถอนบุคคลนั้นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและมีมติถอดถอน โดยการลงมติเป็นการลับไม่น้อยกว่าห้าในหกของคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นให้พ้นจากตำแหน่ง

(5) เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดต่อไป

บุคคลที่พ้นจากตำแหน่งต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน บุคคลที่พ้นจากตำแหน่งตาม (1) (2) (3) และ (4) ให้กรรมการนักเรียนในสังกัดเดียวกันเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 35 หรือ 36 แล้วแต่กรณีเป็นกรรมการนักเรียนแทนบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นมีกรณีให้ออกจากตำแหน่ง หากกรณีไม่สามารถหาบุคคลใหม่มาแทนได้ทันกำหนดภายในเวลาดังกล่าวหรือมีเหตุอื่นที่ทำให้คณะกรรมการนักเรียนไม่ครบคณะ ให้ครูที่ปรึกษาหาบุคคลที่เหมาะสมให้ตำรงตำแหน่งแทนก็ได้

          เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนหลังจากพ้นวาระตามวรรคหนึ่งให้ประธานและคณะกรรมการประธานนักเรียนยังคงดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนักเรียนต่อเพื่อรักษาการในช่วงก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ออกมา ในการนี้จะออกคำสั่งหรือโครงการที่มีผลได้เสียต่อคณะกรรมการนักเรียนชุดต่อไปมิได้ เว้นแต่ได้รับการแนะนำจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนแล้ว

ส่วนที่ 2

วิธีการเลือกตั้ง

              ข้อ 39 การเลือกตั้งทุกครั้งต้องมีคำประกาศหรือคำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนในการกำหนดวันรับสมัคร  วันเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและกำหนดหน่วยเลือกตั้งด้วย

ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้กำหนดและขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนในการประกาศนั้น

ข้อ 40 การกำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 15 วัน

เมื่อได้มีการกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการรับสมัครในระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันและกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อกัน

ข้อ 41 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ให้ประธานนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ให้กรรมการนักเรียนเป็นกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในการนี้ให้ครูที่ปรึกษาเป็นกรรมการผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วยก็ได้

กรรมการตามวรรคสองและวรรคสามนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อ 42 เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิหาเสียงเลือกตั้งได้เท่าที่จำเป็น  และไม่ขัดกับหลักการการเลือกตั้งตามธรรมนูญฉบับนี้และให้โรงเรียนจัดหาสถานที่สำหรับหาเสียงและแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้งด้วย

ข้อ 43 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทำการทุจริตการเลือกตั้งไม่ว่าด้วยการให้หรือสัญญาว่าจะให้สิ่งของ  หรือด้วยการขู่เข็นหรือบังคับหลอกลวงด้วยประการ  ใด ๆ เพื่อให้ตนหรือผู้อื่นนั้นได้หรือเสียผลประโยชน์ในการเลือกตั้งและให้รวมถึงการกระทำของผู้สนับสนุนผู้สมัครนั้นด้วยอนุโลม

              ข้อ 44 ในวันเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งต้องทำการเปิดและปิดหีบเลือกตั้งพร้อมกัน

              ข้อ 45 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง ที่ตนมีสิทธิและในวันเลือกตั้งต้องแสดงบัตรนักเรียน  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งเว้นแต่คณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นจะได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแต่ละกรณีไป

ข้อ 46 ให้ดำเนินการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนพร้อมกันทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ  หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ เวลาหลังจากที่ได้ปิดการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อย

ข้อ 47 ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน  โดยบัตรที่มีลักษณะต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย

(1) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายกากบาท

(2) บัตรที่มิหยั่งทราบว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด

(3) บัตรที่มีรอยฉีกขาดแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้

(4) บัตรที่กรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยตัดสินแล้วว่าเป็น“บัตรเสีย”

บัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้ระบุว่า “บัตรเสีย”

บัตรเลือกตั้งต้องมีจำนวนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งครบและต้องมีช่องระบุไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเลยด้วย

ข้อ 48 เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยส่งจำนวน

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นและคะแนนทั้งหมดที่นับได้รวมทั้งจำนวนบัตรเสียและคะแนนที่ไม่ประสงค์เลือกไปยังประธานคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการการเลือกตั้ง

คะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเรียงผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดที่นับได้ตามลำดับจนครบจำนวนผู้สมัครที่รับเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นทุกคนด้วย

ข้อ 49 ให้ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน

ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนเพียงพรรคเดียวต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากกรณีไม่มีผู้ได้คะแนนถึงเกณฑ์ตามวรรคสองให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนดอีกในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นได้รับตำแหน่งตามเสียงข้างมากเลยโดยไม่ต้องเลือกตั้งอีกในครั้งต่อไปก็ได้

ข้อ 50 ให้ประธานคณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งและแจ้งว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่ได้รับเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งนั้นให้ทุกคนได้ทราบ

ข้อ 51 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนมีหน้าที่สรรหารองประธานนักเรียนอย่างน้อย 2 คน โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 35 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 37

การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งนั้นต้องคำนึงถึงบุคคลที่มีความเหมาะสม

ข้อ 52 หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอีกตามความเหมาะสมและไม่น้อยกว่า 30 คน โดยจะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 36 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 37

การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องคำนึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคต่าง ๆ ที่สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม โดยให้มีผู้สมัครจากทุกพรรคเป็นกรรมการอย่างน้อยพรรคละ 1 คนด้วยโดยอนุโลมเว้นแต่ได้มีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการไม่ให้ความยินยอมของบุคคลที่ถูกทาบทามนั้น

          ข้อ 53 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 51 ให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนนั้นต้องไปรายงานตัวเพื่อได้รับการประกาศผลจากประธานกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

หมวด 4

การดำเนินนโยบายพื้นฐาน

              ข้อ 54 คณะกรรมการนักเรียนต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งธรรมนูญฉบับนี้

ข้อ 55 คณะกรรมการนักเรียนต้องส่งเสริมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักเรียนทุกคนรวมทั้งประสานประโยชน์ระหว่างคณะครูและนักเรียนด้วย

ข้อ 56 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละภาคเรียนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น

ข้อ 57 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งของสภานักเรียนภายในจังหวัดและสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับสภานักเรียนต่างโรงเรียน

ข้อ 58 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับงานป้องกันสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด/โรคเอดส์/TO BE NUMBER ONE

ข้อ 59 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ข้อ 60 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ข้อ 61 คณะกรรมการนักเรียนต้องให้ความช่วยเหลือและประสานงานในการจัดกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อ 62 คณะกรรมการนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ข้อ 63 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับงานอาคารสถานที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน

ข้อ 64 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน

ข้อ 65 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนตามธรรมนูญฉบับนี้

ข้อ 66 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน

             ข้อ 67 คณะกรรมการนักเรียนต้องมีการจัดทำโครงการและพิจารณาโครงการร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดงานให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ

หมวด 5

การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน

              ข้อ 68 คณะกรรมการนักเรียนต้องดำเนินการให้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการนักเรียนครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน

การเรียกประชุมตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาและชี้แจงถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีการแบ่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ที่ประชุมได้กำหนด

ข้อ 69 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่งานต่าง ๆ ให้รองประธานนักเรียนที่แต่งตั้งตามข้อ 51 ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายระเบียบวินัยและสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกีฬา ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี คณะสีและฝ่ายอื่น ๆ ที่แต่งตั้งเพิ่มเติม

ข้อ 70 คณะกรรมการนักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบในงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 33 โดยตนสมัครใจและที่ประชุมเห็นชอบ

คณะกรรมการนักเรียนอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการฝ่ายกี่ฝ่ายก็ได้แต่คณะกรรมการฝ่ายที่ตั้งขึ้นนั้นต้องมีหน้าที่ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อ 33 และให้สังกัดในความดูแลของงานรองประธานนักเรียนตามข้อ 69

ข้อ 71 คณะกรรมการนักเรียนคนหนึ่งมีสิทธิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฝ่ายได้ 2 ฝ่าย แต่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธานกรรมการนักเรียนและกรรมการนักเรียนที่เป็นประธานกรรมการฝ่ายให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฝ่ายนั้นได้เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 72 ให้ประธานนักเรียนแต่งตั้งกรรมการนักเรียนคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนักเรียนและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือสองคนก็ได้

เลขานุการตามวรรคหนึ่งให้เป็นเลขานุการการประชุมแต่ละครั้งด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 73 การดำเนินการใด ๆ ที่เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องให้คณะกรรมการนักเรียนดำเนินการให้ประธาน รองประธานนักเรียนดำเนินการเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติของที่ประชุม

             การดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการดำเนินการที่ได้ทำไปนั้นต่อคณะกรรมการนักเรียนภายในครั้งแรกที่มีการเรียกประชุม