ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการอำนวยการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

pirat-sp2

นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

ศุภรัตน์

นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

สุวรรณ นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป 
สาวิตรี

นางสาวิทตรี สุรารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ปริวรรต นายปริวรรต มโนรมชัชวาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ปริวรรต

นายปริวรรต มโนรมชัชวาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูธรรศกร

นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ
เลขานุการที่ปรึกษาสภานักเรียน/หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

ครูเขมรัฐ อิ้มอุรัง

นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง
ผู้ช่วยเลขนุการที่ปรึกษาสภานักเรียน

วิทยา แผ่นผา

นายวิทยา แผ่นผา
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูรสริน

นางรสริน ชาญอักษร
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูเอ

นางทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูนพรัตน์

นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์

นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

นนางสาวเกศสินีย์-ศรีสายพงษ์

นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูฐานันดรจูทิม

นายฐานันดร จูทิม
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ

นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ
ที่ปรึกษาสภานักเรียน

ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง

นายรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
ที่ปรึกษาสภานักเรียน