กิจกรรม ปี 2560

1.

4-1-2560-13-34-32

วันที่ 4 มกราคม 2559 คุณครูสิทธิชัย บุญนาค หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด/ โรคเอดส์ /TO BE NUMBER ONE และนายกันนที ใจแก้ว ตำแหน่งประธานสภานักเรียนและรองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้นำเงินทำบุญของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นจำนวนเงิน 12,640 บาท ส่งมอบให้กับ สำนักงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสให้จังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันนี้ 11 มกราคม 2560 ที่จะถึง