ชมรม TO BE NUMBER ONE

download (1)

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ 

   การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ เริ่มจัดตั้งชมรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,200 คน โดยยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ โดยมีหลักดำเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในโรงเรียนสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคม ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการดำเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจ สร้างสุขและเกิดสุข สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพจะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” โดยการดำเนินงานใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหา ยาเสพติดร่วมกัน ซึ่งสมาชิกจะได้แก่ ครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนสมุทรปราการ

หลักเกณฑ์การตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

   องค์ประกอบของชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 3 ก ได้แก่
1. คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย 5 คน เพื่อเป็นกรรมการชมรม ประกอบด้วย
– ประธาน 1 ตำแหน่ง
– รองประธาน 1 – 2 ตำแหน่ง
– เลขานุการ 1 ตำแหน่ง กรรมการอย่างน้อย 2 ตำแหน่งและจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการเป็นตัวแทน ได้มาจาก
– การคัดเลือก มาจากคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
– เลือกตั้งจากสมาชิก
ตัวอย่างการแบ่งคณะกรรมการ เช่น
– ฝ่ายจัดหาทุน
– ฝ่ายกิจกรรม
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์
– ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
– ฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล
2. กิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อสมาชิกภายในชมรม หรือมอบหมายสมาชิกเข้าร่วมดำเนินการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้งนี้ให้นับรวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเป็นคุณค่าของตนเองอันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาส และสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชมรม จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลักทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ ได้แก่
2.1 กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกระแส เช่น
– การรับสมัครสมาชิกชมรม
– ประชาสัมพันธ์ชมรม
– จัดกิจกรรมดนตรี กีฬา การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ
– การตรวจหาสารเสพติด
– เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐ
– สนับสนุนการศึกษา/อุปกรณ์ แก่สถานศึกษา/ชุมชน ฯลฯ
– ร่วมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
2.2 กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เช่น
– การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
– การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
– การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.3 กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เช่น
– สนับสนุนวิทยากร (อบรมให้ความรู้), เงินทุนและอุปกรณ์ แก่ชุมชนและสถานศึกษา ฯลฯ ในการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE/ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
– เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE แก่โรงเรียนอื่น ๆ ฯลฯ
3. กองทุน หมายถึง กรรมการและสมาชิกร่วมดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชมรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนของชมรม ร่วมถึงทรัพย์สินของชมรมด้วย ซึ่งหมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 เงินซึ่งได้จากการบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน/ได้รับสนับสนุนจากทางโรงเรียน ภาครัฐหรือเอกชน
3.2 ทรัพย์สิน
– ประเภทไม่สามารถเคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ห้องประกอบกิจกรรมชมรม เป็นต้น
– ประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์กีฬา และดนตรี เป็นต้น