สรุปกิจกรรม ปี 2558

วันที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2 ก.พ. 58 กิจกรรมมอบนโยบายจากผู้บริหารและเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ปี 2557 และครูที่ปรึกษา
3 ก.พ. 58 กิจกรรมรับมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ปี 2557
3 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 คณะกรรมการนักเรียน ปี 2558 ทั้งหมด
20 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
20 ก.พ. 58 กิจกรรมแสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับงานแนะแนว
6 มี.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 3/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
10 มี.ค. 58 จัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
10-24 มี.ค. 58 แจกใบสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน
20 มี.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 4/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
20-24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน วันละ 12 คน
28 มี.ค. 58 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวฟ้า-เหลือง คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
31 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 คณะกรรมการนักเรียน
3 เม.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 5/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
3-5 พ.ค. 58 จัดสวนหย่อมบริเวณอาคารเรียน 2 คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่ และ ม.6/1
8 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 6/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
15 พ.ค. 58 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
18 พ.ค. 58 เริ่มโครงการเสียงตามสาย (SP RADIO) และรับหน้าที่พิธีกรหน้าเสาธง (ทุกวัน) คณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พ.ค. 58 เริ่มช่วยครูเวรในการดูแลเรื่องมารยาทและระเบียบวินัย และดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง (ทุกวัน) คณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายคณะสี

22 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 7/2558 พร้อมทำปฏิทินงานคณะกรรมการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
25 พ.ค. 58 ร่วมจัดนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนักเรียน ในนาม

ชมรม TO BE NUMBER ONE

29 พ.ค. 58 กิจกรรมรับมอบธงคณะสี คณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าคณะสี  ปี 2558
3-5 มิ.ย. 58 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 ประธานและเพื่อน ๆ ม.6/12
7 มิ.ย. 58 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียนครั้งที่ 1/2558 โดยมาเป็นฝ่ายต้อนรับ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสวัสดิการ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19 มิ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 8/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก คณะกรรมการนักเรียนในนาม

ขมรม TO BE NUMBER ONE

3 ก.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 9/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
7 ก.ค. 58 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
14-15 ก.ค. 58 จัดนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม คณะกรรมการนักเรียนในนาม

ขมรม TO BE NUMBER ONE

18 ก.ค. 58 พิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษาในวันสถาปนาโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสวัสดิการ และอาคารสถานที่
28 ก.ค. 58 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 ก.ค. 58 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดชัยมงคล คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7 ส.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 10/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
7 ส.ค. 58 กิจกรรมมหกรรมวิชาการ SP GO AEC คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับงานอาเซียน
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายคณะสีกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ส.ค. 58 กิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 11/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
21-27 ส.ค. 58 การแข่งขันฟุตซอลในกิจกรรมลองดีลองดู คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและกิจกรรม
28 ส.ค. 58 การประกวดวงดนตรี การประกวดเต้นโคฟเวอร์และการประกวดโฟล์คซอง คณะกรรมการนักเรียนทุกฝ่าย
4 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 12/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
11 ก.ย. 58 กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน BIG CLEANING DAY คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป
17 ก.ย. 58 กิจกรรม 132 ปี เทิดศรีพระคุณครู คณะกรรมการนักเรียนทุกฝ่าย
30 ก.ย. 58 กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการร่วมกับทางโรงเรียน
26 ต.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 13/2558 คณะกรรมการนักเรียน ปี 2558 ทั้งหมด
1 พ.ย. 58 กิจกรรมแห่งผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน
6 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 14/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
12-13 พ.ย. 58 กิจกรรมกีฬาภายใน คณะกรรมการนักเรียน

ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

20 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 15/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
21-22 พ.ย. 58 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2558 โดยมาเป็นฝ่ายต้อนรับ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสวัสดิการ
25 พ.ย. 58 กิจกรรมวันลอยกระทง คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 ธ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 16/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
5 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายคณะสี

กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8-9 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม
11 ธ.ค. 58 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนและจังหวัด
18 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสมาสต์ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันรักโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 ม.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 17/2558 ประธาน รองประธาน เลขานุการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
12 ม.ค. 59 กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนล่วงหน้า คณะกรรมการนักเรียน
15 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน
15 ม.ค. 59 กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน
2-3 ก.พ. 59 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ SP Open House คณะกรรมการนักเรียน
5 ก.พ. 59 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่หมู่บ้านขุนสมุทรจีน คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับห้องเรียนสีเขียว
17 ก.พ. 59 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน
ตลอดทั้งปี กิจกรรมเก็บขวดน้ำ คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับนักเรียนทุกคน
ตลอดทั้งปี พิธีการหน้าเสาธง คณะกรรมการนักเรียน
ตลอดทั้งปี สอดส่องพฤติกรรมนักเรียนและมารายงานฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายระเบียบวินัยและสารวัตรนักเรียน
ตลอดทั้งปี การสร้างเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์