กิจกรรม ปี 2559

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 11 ก.พ. 59 มอบรางวัลการประกวดจัดบอร์ดส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัล โดยอันดับที่ 1 ห้อง ม.1/1 และอันดับที่ 2 ห้อง ม.3/1 กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
 11 ก.พ. 59  การประชุมมอบนโยบายและเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาและกรรมการสภานักเรียน ปี 58
 12 ก.พ. 59  พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งมอบงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการสภานักเรียน ปี 58 และ 59
 15 ก.พ. 59  จัดทำคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559  ประธานนักเรียนและฝ่ายเทคนิค
 17 ก.พ. 59  กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสมุทรปรากาาร กรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 59  ดำเนินการขายขวดน้ำของคณะสี ครั้งที่ 8  กรรมการคณะสี
 19 ก.พ. 59  กิจกรรม Last day ซึ่งเป็นกิจกรรมบอกความในใจให้กับน้อง ม.3 และ พี่ ม.6 โดยคณะกรรมการสภานักเรียนจะเป็นสื่อกลางในการมอบความสุข กรรมการสภานักเรียน
 23 ก.พ. 59 ถึง  3 มี.ค. 59  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  นักเรียนทั้งโรงเรียน
 25 ก.พ. 59  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนในการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  กรรมการสภานักเรียน
 1 มี.ค. 59  ถ่ายภาพหมู่กรรมการสภานักเรียน ปี 2558  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 1 – 9 มี.ค. 59  จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ครูที่ปรึกษา ประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ปี 58, 59
 5 มี.ค. 59  เข้าร่วมกิจกรรมอบรม สมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE ประธานนักเรียนและคณะสี
13 มี.ค. 59 จำหน่ายเสื้อผ้าชุดนักเรียน โดยทางโรงเรียนประสานงานให้สภานักเรียนเป็นผู้ดำเนินการหาคน รายได้วันละ 300 บาท  รองประธานนักเรียน
 14 มี.ค. 59  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ) ประจำปีการศึกษา 2559  สพม.6
 14 – 24 มี.ค. 59 แจกใบสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.4 สภานักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
 15 มี.ค. 59 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประธานและรองประธาน
 16 มี.ค. 59 ประชุมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศร่วมกับคณะครูที่ปรึกษา ประธานนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษา
 1ึ7 มี.ค. 59 จัดทำคลิปวิดีโอ งานคืนสู่เหย้า ราตรี ฟ้า – เหลือง วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม นี้  ประธานนักเรียนและฝ่ายเทคนิค
 18 มี.ค. 59 จัดเตรียมงานคืนสู่เหย้า ราตรี ฟ้า – เหลือง  กรรมการสภานักเรียนและคณะสี
 19 มี.ค. 59 กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ราตรี ฟ้า – เหลือง  กรรมการสภานักเรียนและคณะสี
 20 – 24 มี.ค. 59 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559  กรรมการสภานักเรียนและคณะสี
 22 – 31  มี.ค. 59 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  นางสาวสุรางคณา บัวเหมือน
 17 – 30 มี.ค. 59 จัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558  กรรมการสภานักเรียนและคณะสี
24 มี.ค. 59  เริ่มจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการอย่างเป็นทางการ  คุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน
26 – 27 มี.ค. 59 อำนวยความสะดวกในการสอบให้กับนักเรียนที่สอบเข้า ชั้น ม.1 และ ม.4  กรรมการสภานักเรียน วันละ 10 คน
 26 มี.ค. 59 ช่วยงานศพ สามี คุณครูกรณิศา อำนวยโชคสวัสดิ์  ตัวแทนคณะสีและกรรมการสภานักเรียน
 31 มี.ค.59  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมดอกประดู่บาน กิจกรรมอำลา  นำโดยคณะกรรมการสภานักเรียน คณะสี และนักเรียนทั้งโรงเรียนมีส่วนร่วม
 31 มี.ค. 59 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 ช่วยคุณครูวิไล ที่บริเวณเวที   ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน 4 คน
 9-10 เม.ย. 59 ช่วยทางโรงเรียนขายชุดนักเรียนและชุดพละ ได้รายได้พิเศษวันละ 300 บาท   ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน 16 คน
 19 – 28 เม.ย. 59 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 ณ สถาบันวิชาการทีโอที  นายธรรมรัตน์ สุขหร่อง กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
 20 เม.ย. 59  ถ่ายรูปนักเรียนลงคู่มือนักเรียน  รองประธานนักเรียนและหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 59 เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อประเทศไทย” ครั้งที่ 6 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (องค์กรสาธารณประโยชน์) นายกันทรากร บางแสง
หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
รองประธานนักเรียน
นางสาวทิพวรรณ อู่สำเภา เลขาฯ
 10 – 11 พ.ค. 59  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สพม.6 ประจำปี 2559 นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียน
นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์
รองประธานและ
คุณครูที่ปรึกษา
 เริ่ม 10 พ.ค. 59  การสร้างเครือข่ายสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน
 11 พ.ค. 59 กันนที ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6  นายกันนที ใจแก้ว
 12 – 13 พ.ค. 59  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการสภานักเรียนประมาณ 40 คน
 13 พ.ค. 59  ขายขวดของคณะสี ครั้งที่ 9 ยอดเงินปัจจุบัน 15,645 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายคณะสี
 16 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหุ่นดีมีค่าเทอม   ประธานนักเรียน
16 พ.ค. 59  SP Radio จัดตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 16 พ.ค. 59 จัดแถว นำกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดีมหาราชา กล่าวนำคำปฏิญาณตน และค่านิยม 12 ประการ  จัดตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน (คณะสี)
16 พ.ค. 59 รับแจ้งและประกาศของหายให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ ดำเนินการตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน
16 พ.ค. 59  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับส่งเสริมงานด้านวิชาการ กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมความพอเพียง กิจกรรมของศูนย์อาเซียน และกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ดำเนินการตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 พ.ค. 59 BIKE FOR EDUCATION โรงเรียนสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
24 พ.ค. 59  ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ นายกันนที ใจแก้ว
นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์
25 พ.ค. 59  อำนวยความสะดวกในการถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ม.1 และ ม.4 นายเศรษฐ์ศรัณย์ ปะทีปะวณิช
นายนวพล สำเภา
นายณัฐชัญ จันทิมา
นายนุติ ปราโมข
นายอรรถมิต บุญคง
27 พ.ค. 59  ร่วมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2559 ร่วมกับ อบจ. เหล่ากาชาดจังหวัดและเทศบาลนครสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนที่สนใจ ม.6 จำนวน 13 คน
 27 พ.ค. 59  ขายขวดของคณะสี ครั้งที่ 10 ยอดเงินปัจจุบัน 17,871 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายคณะสี
30 พ.ค. 59  ประชุมกรรมการสภานักเรียนร่วมกับคณะสี ครั้งที่ 2/2559  คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะสี
 30 พ.ค. 59 จัดสถานที่เพื่อประเมินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่สาธารณสุขจังหวัด   ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ
 30 พ.ค. 59 เผยแพร่ spot กิจกรรมหุ่นดีมีค่าเทอม คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 31 พ.ค. 59  สมาชิกชมรมทูบีมันเบอร์วัน โรงเรียนสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของจังหวัดสมุทรปราการ  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ
1-3 มิ.ย. 59  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559  คณะกรรมการสภานักเรียน
 2 มิ.ย. 59 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน สพม. เขต 6  ประธานนักเรียน
2 มิ.ย. 59  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 3 มิ.ย. 59 เข้าพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน  ประธาน รองประธานและคุณครูที่ปรึกษา
6-7 มิ.ย. 59 เข้าร่วมโครงการครอบครัว พอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมที่สร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคน
7 มิ.ย. 59  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะทางภาษา “สัปดาห์วันสุนทรภู่” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ
 7 มิ.ย. 59  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่างธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 นายกันนที ใจแก้ว
นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์
 8 มิ.ย. 59  ขายขวดน้ำคณะสี ครั้งที่ 11 ยอดเงินปัจจุบัน 
19,953 บาท
 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายคณะสี
 8 มิ.ย. 59  ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
9 มิ.ย. 59  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร
 10 มิ.ย. 59  ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู นายกันนที ใจแก้ว
นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์
 12 มิ.ย. 59  กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
15 คน
 13 มิ.ย. 59  ประชุมคณะกรรมการนักเรียนดำเนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการสภานักเรียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการชมรม
 13 มิ.ย. 59  เริ่มจำหน่ายโบว์ผูกผม ในราคา 15 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียน
 13 มิ.ย. 59  คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 58 มอบเงิน 10,000 บาท ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 มิ.ย. 59  กิจกรรมนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ มาสอนทักษะเกี่ยวกับบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 มิ.ย. 59  กิจกรรมไหว้ครู  คณะกรรมการสภานักเรียน
 16 มิ.ย. 59 ตัดต่อวิดีโอกิจกรรมไหว้ครู  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 17 มิ.ย. 59 ขายขวดน้ำคณะสี ครั้งที่ 12 ยอดเงินปัจจุบัน 
21,951 บาท
 คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายคณะสี
 17 มิ.ย. 59  เข้าร่วมกิจกรรม “คิดส์สร้างสรรค์” ประจำปี 2559 จัดโดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะสี จำนวนทั้งหมด 10 คน พร้อมคุณครูผู้ดูแล 2 คน
 20 มิ.ย. 59 มอบของที่ระลึกจาก รฟม. ให้กับผู้อำนวยการ  ประธานและครูที่ปรึกษา
 21 มิ.ย. 59  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมชั้น ตรี โท และเอก  รองประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียนอีก 5 คน
 22 มิ.ย. 59  ประชุมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและรับเสร็จ  ตัวแทนกรรมการสภานักเรียนและคณะสี
 22 มิ.ย. 59 บันทึกข้อความ  เรื่อง ปัญหาการจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านข้างโรงเรียน  ประธานนักเรียน
 22 มิ.ย. 59  ประกวดแต่งกลอนสุภาพ 1 บท เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา เนื่องในวันสุนทรภู่  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
 23 มิ.ย. 59  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ  คณะกรรมการสภานักเรียน คณะสี ชมรม TO BE NUMBER ONE
 24 มิ.ย. 59  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและส่งเสริมสุขภาพ ปี 59  คณะกรรมการสภานักเรียน คณะสี ชมรม TO BE NUMBER ONE
24 มิ.ย. 59  กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และตัวแทนนักเรียน
 24 มิ.ย. 59 กิจกรรม Big Cleaning Day  คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะสี
 24 มิ.ย. 59 กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  คณะกรรมการสภานักเรียน คณะสี ชมรม TO BE NUMBER ONE
 25-26 มิ.ย. 59  โครงการจิตอาสา ของนักเรียนชั้น ม.6/12 โรงเรียนสมุทรปราการ  นักเรียนห้อง ม.6/12
27 มิ.ย. 59 ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 29 มิ.ย. 59  จัดสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  คณะกรรมการสภานักเรียน และชมรม TO BE NUMBER ONE
 29 มิ.ย. 59  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
30 มิ.ย. 59 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  คณะกรรมการสภานักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE และตัวแทนนักเรียนประมาณ 450 คน
 1 ก.ค. 59  ขายขวดน้ำคณะสีครั้งที่ 13 ยอดเงินปัจจุบัน 23,757 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายคณะสี
1 ก.ค. 59  กองเนตรนารีโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ให้เชิญธงลูกเสือประจำจังหวัด  ตัวแทนเนตรนารีชั้น ม.3
2 ก.ค. 59  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 6 – 9 ก.ค. 59  กิจกรรม “มหกรรมเยาวชน ปลุกพลังเปลี่ยนไทยต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4” สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง) ณ จังหวัดชลบุรี  ตัวแทนนักเรียน 4 คน
 6 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะในถังขยะของคณะสี ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะสี
 7 ก.ค. 59 โครงการหนึ่งปณิธาน…สานสายใย…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…น้อมถวายความดี ประจำปี 2559 จัดโดย อบจ.สมุทรปราการ ณ ชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน 7 คน นำโดยรองประธานสภานักเรียน
 8 ก.ค. 59 ตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย ปี 2558 นำเอกสารประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติมามอบให้กับสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ นายธาราธร นิลจรัสวณิช กรรมการสภานักเรียน ปี 2558
 8 ก.ค. 59 การประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง ประจำปี 2559 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10 ก.ค. 59 กิจกรรม ROBINSON SUZUKI GREEN RUN   ตัวแทนนักเรียนและครู
 11 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ฟุตซอลนักเรียน สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 นัดที่ 5  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 11 ก.ค. 59 จัดเตรียมสถานที่หล่อเทียนจำนำพรรษาและจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 11 ก.ค. 59  การฝึกซ้อมพิธีประดับเข็มโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ก.ค. 59  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559  ประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 12 ก.ค. 59 กิจกรรมทะนะบะตะ ประจำปี 2559  คณะกรรมการสภานักเรียน ห้องเรียนศิลป์ญี่ปุ่น
 13 ก.ค. 59  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดใกล้โรงเรียน ได้แก่ วัดกลางวรวิหาร วัดชัยมงคล และ วัดใน สองวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 14 – 15 ก.ค. 59  มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี  คณะกรรมการสภานักเรียน และชมรม TO BE NUMBER ONE
 14 ก.ค. 59  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 14 ยอดเงินปัจจุบัน 25,719 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายคณะสี
 15 ก.ค. 59  กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559 (ครบ 133 ปี)  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 ก.ค. 59  พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 ก.ค. 59  เปิดตัวเสื้อแจ็คเก็ตคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 16 ก.ค. 59  กิจกรรม รด.จิตอาสารณรงค์ประชามติ  ประธานคณะสีแดง และ นศท. โรงเรียนสมุทรปราการอีก 4 คน
 16 ก.ค. 59  ค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leader Camp) ครอบครัวพอเพียง  ประธานคณะสีม่วง และนักเรียนชั้น ม.5 อีก 4 คน
21 ก.ค. 59  เผยแพร่ วิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมลองดีลองดู หัวหน้างานกิจกรรมสภานักเรียน และกรรมการสภานักเรียน
26 ก.ค. 59  เผยแพร่ วิดีโอเกี่ยวกับพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาสภานักเรียน และกรรมการสภานักเรียน
 25-30 ก.ค. 59  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559    นักเรียนทุกคน
 28 ก.ค. 59  สมาชิกสภานักเรียนชั้น ม.2 เดินทางไปรับเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การลงประชามติที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภานักเรียนชั้น ม.2
 30 ก.ค. 59  กิจกรรม รด. จิตอาสารณรงค์ประชามติ ครั้งที่ 2  ประธานคณะสีแดง และ นศท. โรงเรียนสมุทรปราการอีก 4 คน
 2 ส.ค. 59  ประชาสัมพันธ์ fanpage: ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_โรงเรียนสมุทรปราการ  งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
3 ส.ค. 59  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปี 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกรรมการสภานักเรียน
 3 ส.ค. 59  ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในรายการ Sp Radio และจัดบอร์ดหน้าห้องสภานักเรียน  งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
 3 ส.ค. 59  แจกร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ให้กับห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประธานนักเรียน
 4 ส.ค. 59  เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
– ช่วงเช้า                     – ช่วงหลังเลิกเรียน
 นักเรียน ม.4/8 และกรรมการสภานักเรียน
5 ส.ค. 59  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติบริเวณหน้าเสาธง  งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
5 ส.ค. 59  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงประชามติ 7 ส.ค. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5 ส.ค. 59  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 15 ยอดเงินปัจจุบัน 27,249 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 6 ส.ค. 59  จัดทำไวนิลให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ส.ค. 59  ช่วยงานแต่งงานคุณครูรสริน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 8 ส.ค. 59  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกรรมการสภานักเรียน
8 – 24 ส.ค. 59  การแข่งขันฟุตซอลและวอลเลย์บอลกิจกรรมลองดีลองดู  ค้นหาภาพได้ในอัลบั้มในเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
 9 ส.ค. 59  กิจกรรม SP GO AEC 2016  คณะกรรมการศูนย์อาเซียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
9 ส.ค. 59  การแข่งขันฟุตซอลและวอลเลย์บอลกิจกรรมลองดีลองดูวันที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
 9 ส.ค. 59  ออดิชั่นวงดนตรีโฟล์คซอง  คณะกรรมการสภานักเรียน
 10 ส.ค. 59  ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
10 ส.ค. 59  การแข่งขันฟุตซอลและวอลเลย์บอลกิจกรรมลองดีลองดูวันที่ 3  คณะกรรมการสภานักเรียน
 11 ส.ค. 59  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ส.ค. 59  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
– ช่วงเช้า                           – ช่วงเย็น
 คณะกรรมการสภานักเรียน
15 ส.ค. 59  กิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ปี 59  คณะกรรมการสภานักเรียน
16 ส.ค. 59 นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด สพม.6

กันนที ใจแก้ว และสุพรรษา บุญมาทัศ

16 ส.ค. 59  Audition วงดนตรีสากล กิจกรรมลองดีลองดู  คณะกรรมการสภานักเรียน
18 ส.ค. 59  งานวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมุทรปราการ
ค้นหาภาพได้ในอัลบั้มในเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และคณะกรรมการสภานักเรียนห้องวิทย์คณิต
 18 ส.ค. 59  บันทึกข้อความได้รับอนุญาตจัดกิจกรรมให้จัดกิจกรรม 133 ปี เทิดศรีพระคุณครู  สุดาพร มั่นการไถ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม
 19 ส.ค. 59  กิจกรรมการตักบาตรในเช้าวันศุกร์  ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับสภานักเรียน
 19 ส.ค. 59  กิจกรรมการประกวด “ตัวโน๊ตคนดี TO BE NUMBER ONE” ชมรม TO BE NUMBER ONE คณะกรรมการสภานักเรียน
21 ส.ค. 59  เข้าร่วมรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กิจกรรม “ไตรกีฬา โรงเรียนนายเรือ เฉลิมพระเกียรติ 2559”  นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการและ สภานักเรียน
 23 ส.ค. 59  นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในงานนิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  กันนที ใจแก้ว และสุพรรษา บุญมาทัศ
 23 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน   คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ส.ค. 59 อบรมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์  ชมรม TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการสภานักเรียน (คณะสี)
 25 ส.ค. 59 ผังรายการเสียงตามสาย Sp Radio งานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ส.ค. 59 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมลองดีลองดู กับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน คณะครูและรองผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข
26 ส.ค. 59  พิธีเปิด การประกวด cover dance โฟล์คซองและวงดนตรีสากล กิจกรรมลองดีลองดู  ภาพชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
30 ส.ค. 59  ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน
เช้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
บ่าย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม          MOU
ค้นหาภาพได้ในอัลบั้มในเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
 คณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 31 ส.ค. 59  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 16 ยอดเงินปัจจุบัน 29,439 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 31 ส.ค. 59 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ชมรม TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการสภานักเรียน (คณะสี)
1 ก.ย. 59  เข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน ณ รัฐสภา และโรงละครศาลาเฉลิมกรุง จัดโดย อนุ กมธ.กิจการเด็กและเยาวชน  นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ รองประธานสภานักเรียนและเพื่อนๆ อีก 6 คน
 5 ก.ย. 59  กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
 5 ก.ย. 59  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  งานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน
6-11 ก.ย. 59 ช่วยงานศพคุณครูระพี มูลศรีแก้ว ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
 8 ก.ย. 59  ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 8 ก.ย. 59 ปรับเปลี่ยนเพจจากกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมาเป็นสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  ประธานนักเรียน
 9 ก.ย. 59 การแข่งขันวอลเลย์บอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 7  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
12 ก.ย. 59 จัดเตรียมความพร้อมและสถานที่ กิจกรรม 133 ปี เทิดศรีพระคุณครู  คณะกรรมการสภานักเรียน
 13 ก.ย. 59  กิจกรรม 133 ปี เทิดศรีพระคุณครู  คณะกรรมการสภานักเรียน
14 ก.ย. 59 ร่วมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์เยาวชนฯ เทศบาลสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียน ม.6 ที่สนใจ
15 ก.ย. 59 ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน ม.3 และ ม.6
 15 ก.ย. 59 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 1 ยอดเงินปัจจุบัน 1,704 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 16 ก.ย. 59  กิจกรรมการตักบาตรในเช้าวันศุกร์  ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับสภานักเรียน
 26 ก.ย. 59 –
10 ต.ค. 59
ซ้อมกีฬาเชียร์กีฬาสีของทุกคณะสีช่วงปิดภาคเรียน ค้นหาภาพได้ในอัลบั้มในเพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ อัลบั้ม ซ้อมกีฬาสีช่วงปิดเทอม ปี 59  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 3 – 5 ต.ค. 59 พี่เลี้ยงค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 11  ประธานและเพื่อน ๆ กรรมการสภานักเรียนห้อง ม.6/5
 6 ต.ค. 59 เผยแพร่บทความ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
9 ต.ค. 59 เ่ผยแพร่บทความสภานักเรียนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
 9 ต.ค. 59 เผยแพร่บทความยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการวันชัย ทัศนิยม คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
17-18 ต.ค. 59  คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดทำโบว์ไว้อาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจะแจกให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนได้ติดเพื่อร่วมไว้อาลัย คณะกรรมการสภานักเรียน
 19 ต.ค. 59 เผยแพร่บทความสภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 21 ต.ค. 59 ร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสีและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
 23 ต.ค. 59 ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 25 ต.ค. 59  พิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 25 ต.ค. 59  คณะกรรมการสภานักเรียนนำริบบิ้นไว้อาลัยที่จัดทำขึ้นแจกให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการซึ่งทำมาทั้งสิ้น 3,800 ชิ้น คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 ต.ค. 59 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้นำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ มอบให้หน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เทศบาลตำบลแพรกษา และ เทศบาลตำบลบางปู ประธานสีน้ำเงินและเพื่อนๆ
 27 ต.ค. 59 ร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 ต.ค. 59 ประธานนักเรียน ติว PAT1 ให้กับเพื่อน ๆ คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT PAT ที่จะถึง ประธานสภานักเรียน
 27 ต.ค. 59 คณะกรรมการสภานักเรียนส่งตัวแทนร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ (รองผู้อำนวยการ วันชัย ทัศนิยม) ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการและประธานคณะสี
28 ต.ค. 59  ประชุมเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประธานคณะสีและกรรมการภายในคณะสี
28 ต.ค. 59 ช่วยงานศพคุณแม่ของคุณครูพีรญา ลิ้มวงษ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมุทรปราการ ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ คณะกรรมการสภานักเรียน
3 พ.ย. 59 จัดทำริบบิ้นไว้อาลัยเพิ่มเติม 10,000 ชิ้น นำไปแจก ณ สนามหลวง คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
14 พ.ย. 59 ร่วมการแข่งขันสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนอีก 9 คน
14 พ.ย. 59  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับทางโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
15 – 16 พ.ย. 59 การจัดเตรียมงานการแปรอักษรในวันเปิดกีฬาสีวันที่18 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสภานักเรียน
18 พ.ย. 59  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการคณะสีและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
19 พ.ย. 59  จัดทำวิดีโอการแปรอักษรโรงเรียนสมุทรปราการ  ประธานสภานักเรียน
19 – 20 พ.ย. 59 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 7 – 10 คน
 22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
-ต้นไม้แห่งปณิธานความดี
คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
 28 พ.ย. 59 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 2 ยอดเงินปัจจุบัน 2,731 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
1-2 ธ.ค. 59  การอบรมนักเรียนแกนนำสุขภาพ TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน 2559 คณะกรรมการสภานักเรียน
 2 ธ.ค. 59 ประธานนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและทุนการศึกษา จากนายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภานักเรียน
 3 ธ.ค. 59 เผยแพร่บทความประธานสภานักเรียนและประธานฝ่ายวิชาการได้รับรางวัลผลการเรียนดี คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 3 ธ.ค. 59 เข้าร่วมประชุมชมรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนอีก 4 คน
 9 ธ.ค. 59 ร่วมกิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดสมุทรปราการ) ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ
 10 ธ.ค. 59 เผยแพร่บทความ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
10 ธ.ค. 59 เด็กหญิงปุณณมาส ขาวผ่อง นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 13 ธ.ค. 59  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ตามบันทึกข้อความ 
1. การประกวดเขียนเรียงความพร้อมทั้งคัดลายมือ ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในชีวิตของฉัน” 
2. การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ประชาธิปไตยในฝัน”
 คณะกรรมการสภานักเรียนงานวิชาการ
13 ธ.ค. 59  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 15 ธ.ค. 59 ประกาศการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560
– คุณสมบัติและตัวอย่างใบสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
– คุณสมบัติและตัวอย่างใบสมัครประธานคณะสี
 คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
18 ธ.ค. 59  สภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี  คณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 10 คน
 19 ธ.ค. 59  ประชาสัมพันธ์โครงการ “ยุวชนประชาธิปไตย สัมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐”  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 19 ธ.ค. 59  การประชุมผู้สมัครประธานและคณะกรรมการนักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560  ประธานสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
19 ธ.ค. 59 ผลการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้อันดับที่ 2 และได้เป็นตัวแทนแข่งต่อในระดับประเทศ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 21 ธ.ค. 59  ประชาสัมพันธ์บรรยากาศการส่งใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 21 ธ.ค. 59  ประกาศผลการประกวดการเขียนเรียงความและวาดภาพ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560  คณะกรรมการสภานักเรียนงานวิชาการ
 21 ธ.ค. 59  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 3 ยอดเงินปัจจุบัน 4,081 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 21 ธ.ค. 59 บรรยากาศการจับสลากหมายเลข ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี  ประธานและรองประธานสภานักเรียนเป็นพิธีกร
21 ธ.ค. 59  เพจเฟซบุ๊คพรรคจิ๊กซอว์สมุทร ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน เบอร์ 1
– วิดีโอหาเสียง
 ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
21 ธ.ค. 59  เพจเฟซบุ๊คพรรค SP. Family ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน เบอร์ 2  ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
 21 ธ.ค. 59  เพจเฟซบุ๊คพรรค ดี ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน เบอร์ 3  ผู้สมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
 23 ธ.ค. 59  สภานักเรียนมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ตัวแทนสภานักเรียนชั้น ม.5
 27 ธ.ค. 59  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรคนดีศรีสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน 1ุ6 คน และนักเรียนอื่นๆ อีก 1 คน
 30 ธ.ค. 59  คลิปวิดีโอ สวัสดีปีใหม่ 2560 จากสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราากร  ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 4 ม.ค. 60 สภานักเรียนจัดกิจกรรมร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 12,640 บาทและได้นำส่ง สำนักงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสบทบกับทางจังหวัด เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ชมรม TO BE NUMBER ONE และนักเรียนทั้งโรงเรียน
 4 ม.ค. 60  สภานักเรียนนำของขวัญปีใหม่ มอบให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนด้วยดีเสมอมา  คณะกรรมการสภานักเรียน
 5 ม.ค. 60  การหาเสียงเลือกตั้งประธานสีน้ำเงิน สีแสด และประธานนักเรียนเบอร์ 1
– รายการ SP Radio
– หน้าเสาธง ประธานสี   ประธานนักเรียน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะสีและประธานนักเรียน
 9 ม.ค. 60   การหาเสียงเลือกตั้งประธานสีเขียว สีแดง และประธานนักเรียนเบอร์ 2
– หน้าเสาธง ประธานสี   ประธานนักเรียน
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะสีและประธานนักเรียน
9 ม.ค. 60  บันทึกข้อความจัดกิจกรรม “ชาว ส.ป. ร่วมใจรินน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้”  คณะกรรมการสภานักเรียน
 9 ม.ค. 60 คลิปวิดีโอ กิจกรรม ชาว ส.ป. ร่วมใจรินน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้  ประธานสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 10 ม.ค. 60 คลิปวิดีโอแนะนำตัวผู้สมัครประธานคณะสี
– สีน้ำเงิน เบอร์ 1  เบอร์ 2
– สีแสด เบอร์ 1 เบอร์ 2
– สีเขียว เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
– สีแดง เบอร์ 1 เบอร์ 2
– สีชมพู เบอร์ 1 เบอร์ 2
– สีม่วง เบอร์ 1 เบอร์ 2
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะสีและกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 10 ม.ค. 60  การหาเสียงเลือกตั้งประธานสีชมพู สีม่วง และประธานนักเรียนเบอร์ 3
– หน้าเสาธง ประธานสี   ประธานนักเรียน
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะสีและประธานนักเรียน
10 ม.ค. 60  บรรยากาศการจัดกิจกรรม “ชาว ส.ป. ร่วมใจรินน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้” วันแรก  คณะกรรมการสภานักเรียน
11 ม.ค. 60  การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ล่วงหน้า  คณะกรรมการสภานักเรียน
 11 ม.ค. 60  บรรยากาศการจัดกิจกรรม “ชาว ส.ป. ร่วมใจรินน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้” วันที่ 2
-คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ม.ค. 60  คลิปวิดีโอ การกากบาทในบัตรเลือกตั้ง  ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 13 ม.ค. 60  การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
13 ม.ค. 60  การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
 13 ม.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560   ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 14 ม.ค. 60  บรรยากาศการรับเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบ “คนดีศรีสมุทรปราการ” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับรางวัล
15 ม.ค. 60  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อเสนอ 5 ประเด็นที่สภานักเรียนระดับชาติ ยื่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 15 ม.ค. 60 บทความสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการพร้อมดำเนินนโยบายเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 17 ม.ค. 60  สรุปยอดบริจาคจัดกิจกรรม “ชาว ส.ป. ร่วมใจรินน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้”  คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
19 ม.ค. 60  พี่ๆ ยุวชนประชาธิปไตยโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2558 และ 2559 มาพบกับน้องๆ ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560
– คลิปวิดีโอ เชิญชวนสมัคร
 รุ่นพี่สภานักเรียนที่เป็นยุวชนประชาธิปไตย
 20 ม.ค. 60  ค่ายคุณธรรมนำชีวิต  คณะกรรมการสภานักเรียนงานห้องเรียน
 20 ม.ค. 60  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 20 ม.ค. 60  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 20 ม.ค. 60  บันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสภานักเรียนในงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559 ประธานสภานักเรียน
 27 ม.ค. 60  บรรยากาศการฝึกซ้อมสภานักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียนระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66  คณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 10 คน
 30 ม.ค. 60  สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้าเกียรติบัตรระดับทองในการแข่งขันสภานักเรียน ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 31 ม.ค. 60  บรรยากาศการจัดเตรียมงาน Open House  คณะกรรมการสภานักเรียน
1 ก.พ. 60  กิจกรรมภายในบูธสภานักเรียน งาน Open House  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 ก.พ. 60  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหุ่นดีมีค่าเทอม และสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จ  นายกันทรากร บางแสน ผู้รับผิดชอบโครงการหุ่นดีมีค่าเทอม
 9 ก.พ. 60  สภานักเรียนได้รับอนุญาตจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60
 10 ก.พ. 60  คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  คณะกรรมการสภานักเรียน
  17 ก.พ. 60  กิจกรรมรับบริจาคโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
– ช่วงเช้า      – ช่วงเย็น      – คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
21 ก.พ. 60  ถ่ายภาพหมู่คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการสภานักเรียน