กิจกรรมสภานักเรียน ปี 2561

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
24 พ.ย. 60 สภานักเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ครั้งแรก เพื่อกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่และรับฟังแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นพี่ คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560 และ 2561
1 ธ.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียนปี 60 61 และประธานคณะสี ปี 61 พร้อมคุณครูที่ปรึกษา รวมจำนวน 45 คน ไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560 และ 2561
1 ธ.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียนได้ดำเนินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา คณะกรรมการสภานักเรียนปี 2560 และ 2561
4 ธ.ค. 60 กิจกรรมลูก ส.ป. น้อมนำศาสตร์พระราชามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสมุทรปราการ
9 ธ.ค. 60 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สภานักเรียนงานคณะสีและงานหัวหน้าห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 ธ.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” จัดโดยศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ศยธท.) นายพีรพนธ์ แก้วสอาด
ประธานสภานักเรียน
15 ธ.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ฟ้าเหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44
ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียนและงานคณะสี
18 ธ.ค. 60 การขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 3 สำหรับกีฬาสี ปี 2561 ในวันที่ 11 ม.ค. 61 ยอดรวมจากการขายขวดน้ำทั้งสิ้น 5,473.5 บาท คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
18 ธ.ค. 60 กิจกรรมสมทบทุน”ก้าวคนละก้าว” คณะกรรมการสภานักเรียน
25 ธ.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนำเงินจำนวน 23,692 บาท ร่วมสมทบทุน กิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ประธานและเลขานุการ
สภานักเรียน
10-14 ม.ค. 61 ว่าที่ประธานสภานักเรียนนายพีรพนธ์ แก้วสอาด และคุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 นายพีรพนธ์ แก้วสอาดและ
คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ
11 ม.ค. 61 การขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 3 สำหรับกีฬาสี ปี 2561 ในวันที่ 11 ม.ค. 61 ยอดรวมจากการขายขวดน้ำทั้งสิ้น 7215.5 บาท ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
12 ม.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
12 ม.ค. 61 มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
15-16 ม.ค. 61 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561

ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานักเรียน

15 ม.ค. 61 ภาพประชาสัมพันธ์จากเพจสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
17 ม.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
18 ม.ค. 61 ข่าวสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
23 ม.ค. 61 พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี ปี 61 ชุดที่1 ชุดที่2 คณะกรรมการสภานักเรียน
26 ม.ค. 61 กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข่าวสภานักเรียน คลิปวิดีโอ

คณะกรรมการสภานักเรียน

26 ม.ค. 61 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6 (ฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะกรรมการสภานักเรียน
27-28 ม.ค. 61 กิจกรรม Chance for child 2 ณ โรงเรียนบ้านหัวลำ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสภานักเรียน
29 ม.ค. 61 กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
30 ม.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน

คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน

2 ก.พ. 61 นิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านสมุทรปราการ ประจำปี 2560 ข่าวสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
8 ก.พ. 61 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
9-13 ก.พ. 61 ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ บรรเลง รอดแดง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
9 ก.พ. 61 การประชุมสามัญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการสภานักเรียน
13 ก.พ. 61 ร่วมให้กำลังใจพี่ ๆ ในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 คณะกรรมการสภานักเรียน
5 มี.ค. 61 เว็บเพจ อ่าวไทย วาไรตี้ เผยแพร่ผลงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เพจ อ่าวไทย วาไรตี้
9 มี.ค. 61 นางสาวณัฐนิชา กันหมุด และนายวัชระ สารรัตน์ กรรมการสภานักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 นางสาวณัฐนิชา กันหมุด
และนายวัชระ สารรัตน์
11 มี.ค. 61 ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนน้อง ๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ในการจัดกิจกรรม 135 ปี คืนสู่เหย้าราตรีฟ้าเหลือง นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล และตัวแทนสภานักเรียนรุ่นพี่
12 มี.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
13 มี.ค. 61 จัดทำและประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้อที่ระลึก 135 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ  ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
ฝ่ายงบประมาณ
14 มี.ค. 61 เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา
14 – 23 มี.ค. 61 นางสาวณัฐนิชา กันหมุด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา รุ่นที่ 1/61 นางสาวณัฐนิชา กันหมุด
รองประธานสภานักเรียน
15 มี.ค. 61 จัดทำและประชาสัมพันธ์จำหน่าย Wristband คณะกรรมการสภานักเรียน
ฝ่ายงบประมาณ
16 มี.ค. 61 ยอด like ครบ “10,000”  คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 19-28 มี.ค. 61 แจกใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 มี.ค. 61 การศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่  คณะกรรมการสภานักเรียน
21 มี.ค. 61 กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภา ’61 คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 60 และ 61
22 มี.ค. 61 จัดทำและประชาสัมพันธ์จำหน่ายพวงกุญแจรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการสภานักเรียน
ฝ่ายงบประมาณ
 24 มี.ค. 61  กิจกรรม 135 ปี คืนสู่เหย้าราตรีฟ้าเหลือง  คณะกรรมการสภานักเรียน
 25-28 มี.ค. 61  กิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  คณะกรรมการสภานักเรียน
 30 มี.ค. 61  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  คณะกรรมการสภานักเรียน
 1 เม.ย. 61 ประธานสภานักเรียนได้รับพระราชทานวโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ  นายพีรพนธ์ แก้วสอาดและคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 8 เม.ย. 61 การรับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการสภานักเรียน
 8 เม.ย. 61 สภานักเรียนจำหน่ายโบว์ผูกผมตราสัญลักษณ์โรงเรียนสมุทรปราการให้กับนักเรียน ชั้น ม.4  คณะกรรมการสภานักเรียน
ฝ่ายงบประมาณ
 19 เม.ย. 61 สภานักเรียนนำกิจกรรมหน้าเสาธงในการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4  คณะกรรมการสภานักเรียน
4 พ.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของคุณครูอชิรญา  คณะกรรมการสภานักเรียน
 11 พ.ค. 61 แสดงความยินดีกับพี่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 11 พ.ค. 61 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  คณะกรรมการสภานักเรียน
15 พ.ค. 61 ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ มยุรีย์ คนเจน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่  คณะกรรมการสภานักเรียน
 18 พ.ค. 61 การศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
 18 พ.ค. 61 ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพคุณครูนิภาพร แก่นแก้ว  คณะกรรมการสภานักเรียน
19 พ.ค. 61 กิจกรรมรับน้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประธานคณะสีแดงและเพื่อน ๆ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 22 พ.ค. 61 งานฌาปนกิจศพคุณครูนิภาพร แก่นแก้ว  คณะกรรมการสภานักเรียน
 22 พ.ค. 61 กิจกรรม “ECO MASK หน้ากากอนุรักษ์”  คณะกรรมการสภานักเรียน
24 พ.ค. 61 กิจกรรมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2561   คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนที่สนใจ
 28 พ.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานกิจกรรม
 28 กับ 30 พ.ค. 61 ช่วยอำนวยในการถ่ายรูปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
 30-31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียนและ
กรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
 31 พ.ค. 61 การขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 4 สำหรับกีฬาสี ปี 2561 ยอดรวมจากการขายขวดน้ำทั้งสิ้น 8,315.5 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
 31 พ.ค. 61 การขายขวดน้ำของคณะสีกรณีพิเศษ  ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา สำหรับกีฬาสี ปี 2561 ยอดรวมจากการขายขวดน้ำทั้งสิ้น 9,785.5 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
 1 มิ.ย. 61  การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 2-3 มิ.ย. 61 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2561  ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
 4 มิ.ย. 61 ร่วมเวทีสานพลังขับเคลื่อนการป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน ระดับเขตตรวจสุขภาพ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประธานสภานักเรียนและกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE
 4-6 มิ.ย. 61 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 มิ.ย. 61 กิจกรรมสดุดีเทิดศรีพระคุณครูรองผู้อำนวยการทำนอง รุ่งระวี  คณะกรรมการสภานักเรียน
 10 มิ.ย. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE   ประธานสภานักเรียนและกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE
 13 มิ.ย. 61 การประกวดจัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการสภานักเรียน
 14 มิ.ย. 61  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15-16 มิ.ย. 61 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 นายพีรพนธ์ แก้วสอาดและนางสาวณัฐนิชา กันหมุด
 15 มิ.ย. 61 การศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนสีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการสภานักเรียน
 16-17 มิ.ย. 61 จิตอาสาทาสีบ้านพักคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 19 มิ.ย. 61 การเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของสภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
20 มิ.ย. 61 ร่วมการประเมินสภาพจริงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของสภานักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระพัง จังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 21 มิ.ย. 61 การขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 5 สำหรับกีฬาสี ปี 2561 ยอดรวมจากการขายขวดน้ำทั้งสิ้น 11,660.5 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
 21 มิ.ย. 61 เข้าร่วมการประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE
 22 มิ.ย. 61 ร่วมการประเมินสภาพจริงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของสภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   คณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 23 มิ.ย. 61 ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 24 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ  ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE
 24 มิ.ย. 61 กิจกรรมชมรมคนรักในหลวง  คณะกรรมการสภานักเรียนและลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ
 25 มิ.ย. 61 การมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนที่เป็นยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 และคณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน  นางสาวณัฐนิชา กันหมุด
นายวัชระ สารรัตน์และนายพีรพนธ์ แก้วสอาด
 25 มิ.ย. 61 โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน 61  คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 25 มิ.ย. 61 – ก.ค. 61 กิจกรรมการแข่งขัน ROV 2561  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE
 26 มิ.ย. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนทั้งโรงเรียน
 27 มิ.ย. 61 การประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการชมรม  TO BE NUMBER ONE
 30 มิ.ย. 61 TSC ครูดีที่หนูรัก : คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล  คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนทั้งโรงเรียน
 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนประชาธิปไตยภาคกลาง  นายวัชระ สารรัตน์ กรรมการสภานักเรียน
 2 ก.ค. 61 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ “ทีมหมูป่า อคาเดมี”  คณะกรรมการสภานักเรียน
3 ก.ค. 61 การศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา  ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ก.ค. 61 การขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 6 สำหรับกีฬาสี ปี 2561 ยอดรวมจากการขายขวดน้ำทั้งสิ้น 13,349.5 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
14 ก.ค. 61 เข้าร่วมการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน 25 โรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายพีรพนธ์ แก้วสอาดและ
คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล
16 ก.ค. 61 กิจกรรมการแข่งขัน ROV รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการสภานักเรียน
16 ก.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
17 ก.ค. 61 ฝึกซ้อมพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.4 คณะกรรมการสภานักเรียน
18 ก.ค. 61 กิจกรรมวันคล้ายวันสถปนาโรงเรียน ครบ 135 ปี    ชุดที่2  ชุดที่3 คณะกรรมการสภานักเรียน
18 ก.ค. 61 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปี 2561     ชุดที่2 คณะกรรมการสภานักเรียน
20 ก.ค. 61 อบรมแกนนำสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนและ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
20 ก.ค. 61 ประชุมสามัญสภานักเรียน ครั้งที่ 2/2561 คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
23 ก.ค. 61 กิจกรรมลองดีลองดู “ฟุตบอล 7 คน”    ชุด2  ชุด3  ชุด4   ชุด5  ชุด6   รอบรอง   รอบชิง คณะกรรมการสภานักเรียน
24 ก.ค. 61 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
25 ก.ค. 61 การประชุมประจำสัปดาห์ คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
25 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา    ชุด2 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
25 ก.ค. 61 เข้าร่วมโครงการเสวนาระดับเยาวชน เรื่อง เยาวชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGs สร้างด้วยกัน ตอน สร้าง ใช้ ใส่ใจโลก” จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ นายวัชระ สารรัตน์ และ
คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
26 ก.ค. 61 โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด : ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
27 ก.ค. 61 รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวลาว โรงเรียนสมุทรปราการ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
27 ก.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ชุด2
โรงเรียนสมุทรปราการ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
3 ส.ค. 61 ประชุมประจำสัปดาห์ คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
4 ส.ค. 61 เข้าร่วมโครงการ “การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์” ร่วมกับสภานักเรียนภายในจังหวัดสมุทรปราการอีก 4 โรงเรียน  ประธานสภานักเรียน และ
คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
8 ส.ค. 61 เข้าร่วมเป็น STAFF ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่13 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
9 ส.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพ 
พี่ฟร้อง บุรินธร  เซ็นเครือ คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2559
คณะกรรมการสภานักเรียน และ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
10 ส.ค. 61 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสมุทรปราการ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
12 ส.ค. 61 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โรงเรียนสมุทรปราการ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
13 ส.ค. 61 กิจกรรมลองดีลองดู “ประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง”
รอบออดิชั่น ทีม1  ทีม2  ทีม3  ทีม4  ทีม5  ทีม6
ทีม7  ทีม8  ทีม9  ทีม10  ทีม11  ทีม12  ทีม13  ทีม14  ทีม15 ทีม16  ทีม17  ทีม18  ทีม19  ทีม20  ทีม21  ทีม22  ทีม23
คณะกรรมการสภานักเรียน
14 ส.ค. 61 ศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานครและโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสภานักเรียน และ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
15 ส.ค. 61 รายงานการขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 7 สำหรับกีฬาสี ปี 2561 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
15 ส.ค. 61 กิจกรรมลองดีลองดู “ประกวดวงดนตรีแบนด์”
รอบออดิชั่น
คณะกรรมการสภานักเรียน
15 ส.ค. 61 กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปี2561   ชุด2 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
17 ส.ค. 61 เปิดรับบริจาคสมทบทุนให้โรงเรียนวัดสะพาน จ.นครนายกบริเวณหน้าโรงเรียน   ชุด2 คณะกรรมการสภานักเรียน
25 ส.ค. 61 เปิดรับบริจาคสมทบทุนให้โรงเรียนวัดสะพาน จ.นครนายกบริเวณหน้าโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
27 ส.ค. 61 กิจกรรมลองดีลองดู “COVER DANCE” ระดับชั้น ม.ปลาย  คณะกรรมการสภานักเรียน
28 ส.ค. 61 กิจกรรมลองดีลองดู “COVER DANCE” ระดับชั้น ม.ต้น คณะกรรมการสภานักเรียน
28 ส.ค. 61 กิจกรรม Independent Study Fair 2018 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
31 ส.ค. 61 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเช้าวันศุกร์ ของศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสมุทรปราการ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
31 ส.ค. 61 กิจกรรมลองดีลองดู “การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองและวงดนตรีแบนด์” คณะกรรมการสภานักเรียน
1 ก.ย. 61 กิจกรรมตอบคำถามห้องสมุดเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ในช่วงเช้าบริเวณหน้าเสาธง กลุ่บริหารวิชาการ และ
คณะกรรมการสภานักเรียน
1 ก.ย. 61 รายงานการขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 8 สำหรับกีฬาสี ปี 2561  คณะกรรมการสภานักเรียน
งานคณะสี
1 ก.ย. 61 สภานักเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์” จัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายสภานักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คณะกรรมการสภานักเรียน
2 ก.ย. 61 กิจกรรมจิตอาสา รับบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนวัดสะพานบริเวณตลาดไมอามี่บางปู คณะกรรมการสภานักเรียน
3 ก.ย. 61 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ชุด2 คณะกรรมการสภานักเรียน และ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
4 ก.ย. 61 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ณ ตากอากาศบางปู   ชุด2 คณะกรรมการสภานักเรียน และ
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
4 ก.ย. 61 การเปิดมวกรับบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการสภานักเรียน