ข้อเสนอ 5 ประเด็นจากสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560

Posted on Updated on

5ประเด็นจัดการศึกษา, วันเด็ก60, สภานักเรียน, สภา, 2560, ยื่นข้อเสนอ, จัด, การศึกษา, ประเด็น, สภานรปี, TSC

สภานร.ปี 2560 ยื่นข้อเสนอจัดการศึกษา 5 ประเด็น

      สภานร.ปี 2560 ยื่นข้อเสนอจัดการศึกษา 5 ประเด็น สานต่อพระราชปณิธาน ร.9-สร้างความเป็นพลเมือง-ขจัดปัญหายาเสพติด-อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-สิ่งแวดล้อม

    เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 ในโครงการสภานักเรียน เข้าพบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เพื่อรับโอวาทในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และนำเสนอข้อคิดเห็นของในการจัดการศึกษา โดย น.ส.สิรยา แตงดารารัตน์ ชั้นม.5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร ในฐานะประธานสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2560 กล่าวว่า สภานักเรียนฯ ได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อขอให้ ศธ.พิจารณาดำเนินการ 5 ประเด็น ดังนี้ 1.การสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ใช้หลักระเบิดจากข้างใน สร้างจิตสำนึก ศรัทธา เชื่อมั่นเห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง ขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ “TSC” ทำดีเพื่อพ่อ ,ค่ายส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การเผยแพร่พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 หน้าเสาธงทุกวัน,กิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

สภานร.ปี 2560 ยื่นข้อเสนอจัดการศึกษา 5 ประเด็น

      น.ส.สิรยา กล่าวต่อไปว่า 2.การศึกษาและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมปลูกฝังการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีผ่านกิจกรรมสภานักเรียนให้ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่การศึกษา ,ขอให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสภานักเรียน โดยเฉพาะสนับสนุนงบประมาณจัดค่ายกิจกรรม คุณธรรม และประชาธิปไตย ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เป็นต้น 3.ปัญหาสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจุบันพบว่านักเรียนในโรงเรียนบางส่วนยังมีการใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า จึงอยากเสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) ช่วยให้คำปรึกษา แก้ปัญหาเบื้องต้น ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติด ให้โรงเรียนจัดอบรมผู้ปกครองพูดคุยกับลูกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น และสนับสนุนการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และบำบัดรักษาจริงจัง

      4.การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ควรให้ทุกโรงเรียนกำหนดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รณรงค์แต่ละภูมิภาคแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำภาคตนเอง ยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน เผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติในโรงเรียนและ 5.การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานักเรียนฯขอมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาขยะ การตัดไม้ทำลายป่า การใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยจะร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึก ซึ่งจะเริ่มจากตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีไปสู่ผู้อื่น นอกจากนั้น สภานักเรียนฯ สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังด้วย

สภานร.ปี 2560 ยื่นข้อเสนอจัดการศึกษา 5 ประเด็น

       ด้าน ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ข้อเสนอของสภานักเรียนฯ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับที่ ศธ.ดำเนินการแต่เมื่อเด็กมาย้ำก็ถือเป็นการตอกย้ำให้ผู้ใหญ่เร่งดำเนินการ นอกจากนี้ ศธ.จะเร่งพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เด็กฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เสถียร ไม่สะดุดเด็กจะได้ไม่หมดอารมณ์ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ตนเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้ทำได้ดีคือการบริหารเวลาและความตรงต่อเวลา และเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องการไหว้ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของไทย ซึ่งอยากให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบการไหว้ที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไหว้อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ตลอดจนขอฝากให้ครูและบริหารสถานศึกษาเป็นต้นแบบในเรื่องความเพียรด้วย

       “ขอฝากเด็กและเยาวชนยึดมั่นในคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะทำให้ความรักที่เรามีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จะอยู่กับคนไทยตลอดไป”ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ขอขอบคุณข่าวและภาพประกอบจาก: เว็บไซต์ คม ชัด ลึก

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการพร้อมดำเนินนโยบายเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญทุกคนมารู้จักกับคำว่า ประเทศไทย 4.0 กันก่อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษในงานต่างๆ จะมีคำพูดใหม่ออกมาว่า จะนำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”

แล้ว “ประเทศไทย 4.0” คืออะไร เราๆ ท่านๆ ชาวบ้านร้านตลาดคงอดสงสัยไม่ได้ ว่าผู้นำประเทศกำลังจะพาพวกเราไปทางไหน และไปได้จริงหรือเปล่า

คำอธิบายเบื้องต้นที่ขยายความให้เห็นภาพได้บ้างก็คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก

ทว่า ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่กันตอนนี้ต้องเผชิญกับดักสำคัญที่ไม่อาจนำพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ภายใต้ 3-5 ปีนี้

เพื่อสร้างความเข้าใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น บุคคลที่จะมาไขรหัสโมเดลใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี คือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่จะมาบอกพวกเราว่า “ประเทศไทย 4.0” คืออะไร แล้วจะมีโอกาสใดในเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นมาบ้าง

ดร.สุวิทย์เริ่มต้นอธิบายว่า ดังที่ทราบกันดีว่า ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”

นอกเหนือจากการต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมไว้มานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการทำประมงแบบผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และวิกฤติภัยแล้งแล้ว

ภารกิจประการสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้

หลายประเทศได้กำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษกำลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีนได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็กำลังขับเคลื่อน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 7-8% ต่อปี อย่างไร ก็ตาม ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้น

ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้สำเร็จ ประเทศไทยจะกลายเป็น “ประเทศที่มีรายได้ที่สูง” แต่หากทำไม่สำเร็จ ก้าวข้ามกับดักนี้ไปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอีกยาวนาน

สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ

หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก

อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน”

โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่างๆมากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1

เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มที่ 3

เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น

ใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้า

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ำ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ำ และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ำ โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน

ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน

ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุ่มมิตรผล บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนทางด้านการเงิน

มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในภูมิภาคต่างๆ เป็นแกนนำในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย Wageningen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย Purdue, UC Davis และ Cornell ซึ่งจะมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุน เช่น กระทรวงการคลัง และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)

ซึ่งหนึ่งในโครงการที่กำลังผลักดันผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นต้น

โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เป็นส่วนหนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่เป็น Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve) ที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น กล่าวคือ ใน “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต้องพึ่งพิงการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)

ส่วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” นั่นเอง

ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3–5 ปี

ดร.สุวิทย์กล่าวว่า เป้าหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้เป็น Smart City

การเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ำตาล มันสำปะหลัง ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics) ที่มีมูลค่าสูง การเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีน้ำ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่สำคัญ

1.เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม

2.เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน

3.เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”

ที่มา: http://www.admissionpremium.com/news/1377

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สำหรับแนวทางในการดำเนินนโยบายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ทางสภานักเรียนมีแนวทางในการดำเนินนโยบายดังนี้
1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคิดอื่นๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและวางรากฐานในการดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน อันได้แก่ การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ทำตามลำดับขั้น ภูมิสังคม องค์รวม ไม่ติดตำรา ประหยัด เงียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทำให้ง่าย การมีส่วนร่วม ประโยชน์ส่วนรวม บริการที่จุดเดียว ปลูกป่าในใจคน ขาดทุนคือกำไร การพึงตนเอง พออยู่พอกิน ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ทำงานอย่างมีความสุข ความเพียรและรู้-รัก-สามัคคี
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://oknation.nationtv.tv/blog/jomo/2009/08/23/entry-3

2. ร่วมกับโรงเรียนช่วยกันพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนยุค Thailand 4.0 ตามพันธกิจข้อที่ 4 ของสภานักเรียนคือ “ร่วมกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด” โดยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้เข้าใจสภาพปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมของสภานักเรียนทั้งทางด้านวิชาการโดยสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา จิตอาสา เช่น ในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทางสภานักเรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ปัญหาเรื่องของธรรมชาติและการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น ทางคณะกรรมการสภานักเรียนจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การสร้างเครือข่ายทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน เพื่อการประสานความร่วมมือที่ดีและสร้างองค์ความรู้ที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้

3. การเป็นองค์กรที่ผลักดันให้ความรู้แก่สังคมไทย เพื่อพัฒนาประเทศไทยและสังคมให้ไปสู่ Thailand 4.0 โดยการเป็นสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ให้ความรู้ดีๆ แก่สังคม และนำความรู้มุ่งสู่เครือข่ายสภานักเรียนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสมุทรปราการ โดย เผยแพร่ความรู้ดีๆ ผ่านทางเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และ เพจเฟซบุ๊คสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนไทยในยุค Thailand 4.0 เป็นต้น

สุดท้ายทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย และร่วมกับทางรัฐบาลพัฒนาสังคมไทยให้ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 เพื่อไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เขียนโดย คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 15/1/2560

 

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทางคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความขออนุญาตในการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

15-1-2560-11-04-50

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2559 ภาพบรรยากาศการรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี

15-1-2560-11-11-58

ผู้ลงสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องส่งใบสมัครทั้งในนามพรรค และรายบุคคล

15-1-2560-11-08-18

ในใบสมัครนอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญสภานักเรียนแล้วจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นด้วย

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 วันจับสลากหมายเลขผู้สมัครทั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี และเมื่อจับสลากหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องกล่าวอะไรเล็กน้อยๆ เป็นการแนะนำตัวเองให้ทุกคนภายในโรงเรียนได้รับทราบ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้สม้ครสามารถหาเสียงได้โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ จัดทำเพจ facebook  จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตนเอง จัดทำไวนิล สื่อต่างๆ หาเสียงในรายการ SP Radio เสียงตามสายของสภานักเรียน การหาเสียงบริเวณหน้าเสาธง และตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบายและแนวคิดในการทำงานให้กับทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 10 มกราคม 2560 มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

วันที่ 13 มกราคม 2559 วันเลือกตั้ง

This slideshow requires JavaScript.

15871680_354986501541149_7644848365592696971_n

ว่าที่ประธานสภานักเรียนคนใหม่ นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ม.5/4 ชื่อเล่นปีโป้

10 เรื่องดีๆ ในปี 2559 จากคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

10 เรื่องดีๆ ในปี 2559

                        อาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคม ถ้าครูดี ก็จะสามารถสอนลูกศิษย์อีกหลายๆ คนให้เป็นคนดีได้ อีกทั้งปีนี้เป็นปีพิเศษและเป็นปีแรกที่ครูหนึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจได้รับทราบใน 10 เรื่องที่ดีๆ ในปี 2559 ให้กับทุกคนได้รับทราบ
สำหรับงานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนที่ตั้งใจเขียน ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่ผู้เขียนคิดแล้วคิดอีกอยู่เรื่องหนึ่งว่า “เราจำเป็นจะต้องบอกให้คนอื่นๆ รู้รึเปล่าในสิ่งที่เราทำ ทำเอง เขียนเอง ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ในเมื่อสิ่งๆ หนึ่งที่ครูยึดเป็นหลักคิดอยู่เสมอ คือ การปิดทองหลังพระ ซึ่งก็ทำมาโดยตลอด” แต่ปีนี้เป็นปีที่ครูได้มีโอกาสผลักดันและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนหลายๆ คนที่ประสบความสำเร็จจากการทำความดี สิ่งที่พบคือ คนดี ควรจะมีโอกาสได้รับการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีๆ ที่ตนเองได้ทำไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม และเป็นสื่อด้านดีให้กับคนในสังคมได้ปฏิบัติตามเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยเราทุกคนสามารถทำตามหรือเลียนแบบจากตัวอย่างดีๆ ที่มีอยู่จริงได้

1.

31-12-2559-16-57-08

วันที่ 22 กันยายน 2559 สมาชิกใหม่ของครอบครัวอติศักดิ์กุลถือกำเนิดขึ้น คือ เด็กชายกตัญญู อติศักดิ์กุล หรือน้องเก่ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ของครูหนึ่งกับครูเอ ทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล โดยบุตรคนแรก ชื่อ เด็กหญิงเบญจศีล อติศักดิ์กุล หรือน้องเก้า ครูหนึ่งต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณครอบครัวทั้งพ่อแม่หนึ่งกับเอ น้องๆ เพื่อนครู เพื่อนๆ และคนรู้จักอีกหลายๆ ท่านที่ได้มาเยี่ยมและซื้อสิ่งของมามอบให้กับน้องเก่ง

2.

25-11-2559-10-51-57

ความสำเร็จของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่คณะกรรมการสภานักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในฐานะหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในปลายปีที่ผ่านมา คือ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เป็นตัวแทน ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยในระดับภาค สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครอง ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนทุกๆ ท่าน คณะครูโรงเรียนสมุทรปราการที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสภานักเรียนและให้คำปรึกษาสภานักเรียนถึงแม้นว่าจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาโดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายของสภานักเรียนทุกๆ เครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายสภานักเรียนด้วยกัน เครือข่ายภายในโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

3.

7-11-2559-1-07-20

มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ควบคู่ไปกับ Page facebook ของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันเป็น Page facebook สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็น Page สภานักเรียน ที่มียอดกด like มากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีเป้าหมายของการจัดทำขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมผลงานของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นระเบียบ คณะกรรมการสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมสามารถค้นหาผลงานที่ตนเองได้ทำได้จากการกด กิจกรรม แล้วเข้าไปที่ กิจกรรม ปี 2559 ซึ่งจะ link กับข้อมูลใน facebook ทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลของตนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ประโยชน์อย่างที่ 2 คือ เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับชุมชนและสังคมได้รับทราบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียนของตนเองได้ ประโยชน์อย่างที่ 3 คือ การสร้างเว็บไซต์จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ของสภานักเรียนเป็นทางการมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถ search หาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักของสังคมวงกว้าง เช่น พิมพ์ชื่อ กันนที ใจแก้ว ใน google ก็จะสามารถหาข้อมูลได้อย่างมากมาย โดยการจัดทำเว็บไซต์เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

4.

12-11-2559-22-15-39

การจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 สำเร็จ ปัจจุบันเป็นธรรมนูญฉบับที่ 3 ที่ได้เคยร่างมา หลังจากที่ได้มีโอกาสจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน ฉบับแรก คือ ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ฉบับที่ 2 คือ ธรรมนูญกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2556 ซึ่งการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 ได้มีการพัฒนาการจัดทำธรรมนูญ โดยในฉบับนี้ ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างธรรมนูญสภานักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญฉบับนี้ จนเป็นผลสำเร็จ โดยธรรมนูญฉบับนี้มีการกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะสี เพิ่มขึ้นมา และปรับปรุงธรรมนูญให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น มีการเปลี่ยนคำจาก “กรรมการนักเรียน” มาเป็น “สภานักเรียน” การเพิ่มเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการเข้ามาเป็นหนึ่งในหน้าที่ของสภานักเรียนที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดเกรดของผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และต้องขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆ จากในอดีตที่ครูเคยเป็นนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บงบประมาณมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

5.

31-12-2559-21-34-56

เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ทั้งในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ถึงแม้นว่าจะได้เพียงแค่เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันแต่ถือได้ว่าเราได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาก โดยทุกๆ ปี ครูมีหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันคิดเลขเร็ว และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ทั้งในระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ซึ่งปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้มีโอกาสฝึกซ้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสเข้ารอบไปแข่งขันในระดับภาค และได้สร้างมิติใหม่ของการฝึกซ้อมนักเรียนโดยการให้คุณครูภัทรพล แก้วเสนา โรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแข่งขัน GSP ภายในจังหวัดสมุทรปราการได้ช่วยสอนนักเรียน ถึงแม้นว่าในระดับเขตพื้นที่จะเป็นคู่แข่งขันกันก็ตาม แต่คุณครูภัทรพล แก้วเสนา ก็สอนนักเรียนอย่างไม่ห่วงวิชาความรู้เลย และต้องขอขอบคุณคุณครูภัทรพล แก้วเสนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

6.

การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

31-12-2559-22-07-48

ช่วงต้นปี วันที่ 16 มกราคม 2559 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี โดยคุณครูวุฒิศักดิ์ พวงทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อนที่แสนดีและคบกันมานานกว่า 10 ปี ได้รับการติดต่อให้ไปสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 3 หลังจากครั้งล่าสุด เมื่อเกือบ 8 ปีที่แล้ว  ครูได้ไปเป็นวิทยากร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ “เรียนๆ เล่นๆ ต้องเรียนเป็น” สิ่งที่ประทับใจ คือ นักเรียนตั้งใจเรียนดี และได้รับเงินตอบแทนค่าวิทยากร มาเป็นจำนวนสามพันกว่าบาท ครูได้ตัดสินใจอย่างไม่ลังเลในการมอบเงินจำนวน 2,500 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เงินอีกจำนวนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าเดินทางเนื่องจากต้องขับรถไปสิงห์บุรีด้วยตนเอง ต้องขอขอบคุณ คุณครูวุฒิศักดิ์ พวงทอง มากๆ ที่ให้โอกาสในการเป็นวิทยากรในครั้งนั้น ทำให้เพื่อนคนนี้มีความมั่นใจในการสอนนักเรียนมากขึ้น

31-12-2559-21-51-05

ช่วงปลายปี วันที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม เพื่อนครูที่อบรมลูกเสือ ATC ด้วยกันเมื่อปี 2558 ได้โทรศัพท์ติดต่อมาให้ช่วยเป็นวิทยากรคณิตศาสตร์ให้หน่อย เนื่องจากไม่สามารถติดต่อวิทยากรคนอื่นได้ ในความคิดครู เมื่อเพื่อนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเสมอ โดยงานนี้ครูได้เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และได้ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ “STEM EDUCATION”  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ทั้งโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 350 คน และต้องขอขอบคุณคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม ที่ให้โอกาสวิทยากรคนนี้มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

7.

31-12-2559-22-35-15

เป็นคุณครูประจำชั้นที่รวบรวมเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนสมุทรปราการได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียน โดยได้เป็นเงินประมาณ 106,000 บาท มามอบให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อนำมาพัฒนาห้องเรียนต่างๆ ในโรงเรียน โดยโรงเรียนได้นำเงินผ้าป่าที่ได้ ไปทำการติดตั้งเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพภายในห้องเรียน จากผลงานผ้าป่าสามัคคีที่ได้เป็นอันดับที่ 2 และยอดเงินเกินหนึ่งแสนบาท ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมอบสร้อยคอทองคำ 1 สลึงให้กับคุณครูที่สามารถทำได้ ครูได้นำสร้อยคอทองคำที่ไได้ในวันนั้นไปขาย แล้วนำเงินที่ได้จากการขายทั้งหมดมอบให้กับนักเรียนห้องเรียน ม.2/1 เพื่อเป็นเงินห้อง สุดท้ายนี้เงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา บุคคลที่มีผลงานมากที่สุดคือผู้ปกครองนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกท่านและนักเรียน ม.2/1 ทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนำเงินมาพัฒนาโรงเรียนสมุทรปราการให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ครูหนึ่งต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

8.

31-12-2559-22-48-37

เด็กหญิงปุณณมาส ขาวผ่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับโล่ห์รางวัลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการในวันเด็ก ปี 60 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้เข้ามาถ่ายทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและแนวคิดของปุณณมาส ปุณณมาส ไม่ใช่นักเรียนห้อง ม.2/1 คนเดียวที่ครูหนึ่งได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ครูได้สอนให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคม เมื่อมีการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมใดๆ ครูก็จะสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมและรู้จักที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนักเรียนห้อง ม.2/1 ไม่มีนักเรียนที่ติด 0, ร , มส , มผ และยังมีผลการเรียนในระดับต้นๆ ของระดับชั้นเรียนอยู่หลายคน เช่น เด็กชายอลงกรณ์ ซึ่งมีผลการเรียน 4.00 ทุกภาคเรียน ครูเองก็ต้องขอบใจนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกคนที่ตั้งใจเรียน และเป็นนักเรียนที่ดีอยู่เสมอ

9.

31-12-2559-23-02-25

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำความดี โดยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้กับผู้อื่น เนื่องจากครูหนึ่งเป็นครูที่บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 แล้ว จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิตคือ มีเพื่อนครูในโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คือ พี่เนตร ติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ต้องการเลือดกรุ๊ป A มาใช้ในการรักษา ครูหนึ่งตอนนั้นก็อายุ 27 ปีแล้ว ต้องการที่จะบริจาคโลหิตให้กับพี่เนตร ซึ่งก่อนหน้านั้นก็กลัว ไม่เคยจะบริจาคโลหิตเลย แต่จากวันนั้น ทำให้ครูหนึ่งบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอมา และปีนี้ในฐานะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ครูหนึ่งและครูปาล์ม (คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ) ได้ร่วมกันเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2559 ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงเรียนสมุทรปราการไม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการบริจาคมาหลายปีแล้ว และจากจุดเริ่มต้นนั้นเอง จึงทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการหลายคน เริ่มที่จะบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

10.

31-12-2559-23-17-18

การสอนเสริมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นประจำทุกปี ที่ครูหนึ่งได้ขออนุญาตผู้อำนวยการในการสอนเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทั้งช่วงเย็น เวลา 15.10 – 16.00 น. สอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียน ม.1/1 มีความรู้มากกว่านักเรียนปกติ และเวลา 16.00 – 17.00 น. สอนเสริมให้กับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการจะเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม และในช่วงปิดภาคเรียน ครูหนึ่งเองก็สอนเสริมให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย ถึงแม้นว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยุ่งมากไม่ค่อยจะได้สอน แต่ความตั้งใจของครูก็ยังคงมีอยู่เสมอ ” เพราะคนเป็นครูจะต้องสอนหนังสือ ให้นักเรียนมีความรู้และเป็นคนดี ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รู้จักที่จะเสียสละ เพราะปัจจุบัน ถ้าครูทุกคนหันไปสอนพิเศษ เก็บเงินนักเรียนกันหมด แล้วใครเล่าจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ นักเรียนโตขึ้น ก็จะสอนคนอื่นโดยหวังสิ่งตอบแทนเช่นตัวอย่างที่พบเห็นอยู่ ความรู้ไม่ควรจะคิดเป็นเงินเสมอไป ถ้ามีโอกาสมอบให้ได้ ครูคนนี้ก็จะไม่ปฏิเสธเลย ”

สุดท้ายนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องราวในปีที่ผ่านมาที่ครู ไม่ได้กล่าวถึง ครูต้องขอขอบคุณพ่อ แม่ ที่สอนให้ครูเป็นคนดี รู้จักที่จะเสียสละ ขอขอบคุณภรรยา ที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆ การกระทำเป็นผู้ให้กับสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณน้องๆ ลูกๆ ที่เป็นกำลังใจให้กับเข้าใจกัน ขอขอบคุณครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสอนให้เป็นคนดี ขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนครู และเพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่ดีๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่มอบของขวัญปีใหม่ให้และช่วยเหลือครูเมื่อขอความร่วมมือ ขอขอบใจคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2559 ทุกคนที่รวมกันพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน ขอขอบใจนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกคนที่เป็นนักเรียนที่น่ารักและตั้งใจเรียน และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการที่เริ่มที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ให้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

บทความโดย วรัญญู อติศักดิ์กุล เขียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการที่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร “คนดีศรีสมุทรปราการ”

Posted on Updated on

1.

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5-1

นายกันนที ใจแก้ว
ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. ดำรงตำแหน่งประธานสีชมพู (ปราการ) ประจำปีการศึกษา 2558
5. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

2.

%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-1
นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
3. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการในการร่างธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
5. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภานักเรียนตามที่ประธานสภานักเรียนมอบหมายเป็นอย่างดี ด้วยความทุ่มเท
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

3.

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2-1

นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งฝ่ายประสานงานเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งเลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. เป็นนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนสมุทรปราการและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับทางชมรมนาฏศิลป์มาโดยตลอด
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

4.

27-12-2559-20-09-54

นายธรรมรัตน์ สุขหร่อง
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน งานกิจกรรม
3. เป็นยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559
4. เป็นพิธีกรในงานสำคัญๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทุกๆ กิจกรรม
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

5.

%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%931

นางสาวกนกวรรณ เริงเกษตรกิจ
หัวหน้างานกิจกรรม สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมลองดีลองดู ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

6.

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b21

นางสาวพุฒิดา สมศรี
หัวหน้างานประเมินผล สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานประเมินผล สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นรองประธานในการดำเนินกิจกรรมลองดีลองดู ประจำปีการศึกษา 2559
3. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

7.

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a31

นางสาวสุดาพร มั่นการไถ
หัวหน้างานวิชาการ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม 133 ปี เทิดศรีพระคุณครู
3. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาทุนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. มีผลการเรียนติดอันดับ 1 ใน 10 ของนักเรียนที่เรียนดีที่สุดในระดับชั้น (สายศิลป์)
6. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

8.

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a31

นายกันทรากร บางแสง
หัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมหุ่นดีมีค่าเทอม
3. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสอดส่องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

9.

%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b21

นางสาวปนัดดา แสงสิงห์
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดำรงตำแหน่งประธานประธานฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
3. ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
4. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

10.

27-12-2559-20-46-33

นางสาวไพลิน กล่อมเนียม
กรรมการงานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งกรรมการงานประชาสัมพันธ์ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ดีเจจัดรายการ SP Radio ในช่วงเช้าของทุกๆ วัน
3. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ โดยระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4. ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความและบทร้อยกรองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

11.

27-12-2559-21-02-05

นายจิรายุ วงษ์ดวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. หัวหน้าพรรคการเรียน ในการลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
3. เป็นอดีตนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา และช่วยเหลืองานโรงเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาตอนต้น
4. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

12.

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%9e%e0%b8%a51

นายณัฏฐพล เพ็ชร์แก้วหนู
ประธานสีน้ำเงิน (นารายณ์ปราบศึก) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีน้ำเงิน (นารายณ์ปราบศึก) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
3. หัวหน้าพรรคดี ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
4. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

13.

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a51

นายธนาดล สุ่ยวงษ์
ประธานสีแสด (จักรกรด) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีแสด (จักรกรด) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

14.

%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a32

นายธีรภัทร บุญสุวรรณ์
ประธานสีเขียว (กายสิทธิ์) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีเขียว (กายสิทธิ์) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

15.

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c1

นายอิทธินันท์ ธัญนารา
ประธานสีแดง (เสือซ่อนเล็บ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีแดง (เสือซ่อนเล็บ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นสมาชิกพรรคดี ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
3. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

16.

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c1

นายอานนท์ แสนสุข
ประธานสีชมพู (ปราการ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีชมพู (ปราการ) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

17.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c1

นายภาณุวัฒน์ แสงสว่าง
ประธานสีม่วง (ตรีเพชร) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
1. ดำรงตำแหน่งประธานสีม่วง (ตรีเพชร) สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นสมาชิกพรรคดี ลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
3. ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย