โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

Posted on Updated on

กิจกรรมย้อนหลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้แก่ งานสภานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระดับชั้น งานคณะสี งาน TO BE NUMBER ONE และงานส่งเสริมคุณธรรม โดยงานนี้ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเปิดวิดีโอการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ให้คณะศึกษาดูงานได้รับชม

9-4-2560 11-27-359-4-2560 11-28-229-4-2560 11-28-4217098433_1186164924829375_6887222225838265839_n17103262_1186166208162580_6703183663051927273_n

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผูกข้อมือ กิจกรรมวันดอกประดู่บานมีการมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นต้น สำหรับปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

17759990_1215606441885223_2890864982599673690_n9-4-2560 11-08-579-4-2560 11-07-5217760193_1215560828556451_5677917481003962048_n9-4-2560 11-06-56

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Posted on Updated on

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

35-3

เมื่อเวลา 15.05 น. วันที่ 6 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็กรัวกรับ เวลา 15.08 น. ชาวม่านเปิดพระวิสูตร

ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เวลา 15.11 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งหมด 3 ฉบับ แล้วพระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไปประทับพระราชลัญจกร แล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองสี่เสาบัวหน้ามหาสมาคม

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จากนั้น ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัด และวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง

ครั้นสิ้นเสียงปืนใหญ่ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

10-615-3

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

 

 

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

หนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ ด้านสิทธิในการได้รับการพัฒนา คือ การที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มาอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการเพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาสที่สมัครเข้าเรียนต่อ โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560

29-3-2560 15-31-2229-3-2560 15-30-2629-3-2560 15-30-4829-3-2560 15-31-0829-3-2560 15-31-37

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่

Posted on Updated on

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนำโดยประธานสภานักเรียน (นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล) และเพื่อนๆ คณะกรรมการสภานักเรียนอีก 4 คน มาช่วยทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ในการอำนวยความสะดวกในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าประจำปี 2559 และการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่ ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ

29-3-2560 10-30-5729-3-2560 10-31-2029-3-2560 10-31-3729-3-2560 10-31-5129-3-2560 10-32-05

งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ผลงานย้อนหลัง ทางสภานักเรียนร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสภานักเรียนในงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปด้วย คารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้กับทุกคนได้รับทราบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

28-3-2560 11-28-1028-3-2560 11-26-3428-3-2560 11-28-4028-3-2560 11-25-5828-3-2560 11-27-03

ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”

Posted on Updated on

ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม  ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยทางสภานักเรียนได้ไปช่วยกันทาสี ทำสนามเปตอง มอบสิ่งของบริจาค จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้กับน้องนักเรียนชั้น ป.1 –  ป.6 ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

28-3-2560 10-52-0028-3-2560 10-51-1428-3-2560 10-50-1828-3-2560 10-17-0528-3-2560 10-11-13