ผลการแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ผลการแข่งขันทางวิชาการในงานมหกรรม SP GO AEC 2016 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ครบรอบ 133 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ (18 ก.ค. 59)

Posted on Updated on

ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ

ตราโรงเรียน

“ ครั้น ณ วัน จันทร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง ”

พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทรปราการ  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย

พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง

พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

พุทธศักราช ๒๔๙๘
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน กศส.  ซื้อที่ดินที่ถนนสุขุมวิท  ๑๗ ไร่ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ราคาที่ดินจริง ๓๙๙,๕๐๐  ที่เหลือนำส่งคืน ๕๐๐  บาท )

พุทธศักราช ๒๕๑๐
ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียนสามชั้นขนาด ๙.๕ × ๗๒ ตารางเมตร จำนวน ๑๘ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างหอประชุม  บ้านพักภารโรง  ถนนเข้าโรงเรียนและห้องสุขา  รวมเป็นเงิน  ๔๐๘,๒๐๐  บาท

พุทธศักราช ๒๕๑๑
ได้ย้ายจากนักเรียนวัดกลางไปยังโรงเรียนแห่งใหม่  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๑ 
นับเป็นวันแรกของการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนสมุทรปราการในปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนสมุทรปราการมีอาคารถาวร ๙ หลัง  จัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ช่วงชั้นคือ  ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โดยจัดชั้นเรียนเป็น ๑๒ – ๑๒ – ๑๒ และ ๑๒ – ๑๒ – ๑๒  รวม ๗๒ ห้องเรียน

*  จากหลักฐานทางราชการของโรงเรียนพบว่า ได้ใช้ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖

R9mCd46g5232

ภาพกิจกรรมงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2559

This slideshow requires JavaScript.

ที่มาของข้อมูลจาก : เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรปราการ และ เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (17/7/2559)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

Posted on Updated on

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2559

This slideshow requires JavaScript.

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

Posted on Updated on

7 สิงหา – ออกเสียงประชามติ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

ร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญ

 • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด
 • เอกสารสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

ref3

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

ref2

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปี 2559

Posted on Updated on

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559

This slideshow requires JavaScript.

 

รองประธานสภานักเรียน สพม.6

Posted on Updated on

ช่วงวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ส่งตัวแทน คือ นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ  และนายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์ รองประธานนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ1ภาพ ชัยวัฒน์ (ซ้าย) และกันนที (ขวา)

ในกิจกรรมสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและกรรมการระดับเขตพื้นที่ ขึ้นซึ่งผลจากการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สพม.6 ได้แก่ นายศรายุทธ อ่อนหวาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอันดับ 2 (ได้รับตำแหน่งรองประธานสภานักเรียน สพม.6) ได้แก่ นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งได้รับคะแนนเสียง 13 คะแนนจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 9 คน โดยทั้ง 9 คนจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ3ภาพ นายศรายุทธ อ่อนหวาน ประธานสภานักเรียน สพม.6

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ2
ภาพ กรรมการสภานักเรียน รองผู้อำนวยการ สพม.6 และทีมวิทยากร

 

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ปี 56-58

Posted on Updated on

กรรมการนักเรียน ปี 56

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2556

กรรมการนักเรียน ปี 57

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2557

กรรมภารนักเรียน ปี 58 (1)

กรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558