นวัตกรรมสภานักเรียน

Posted on Updated on

นวัตกรรมสภานักเรียนที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้คิดค้นขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีอยู่หลาย ๆ ผลงานด้วยกัน ผลงานนวัตกรรมบางผลงานก็ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ต่อยังสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ กันอย่างแพร่หลาย ผลงานบางผลงานเป็นการคิดใหม่ทำใหม่ถึงแม้นไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ในอนาคตเชื่อแน่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบให้กับสภานักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ได้ประยุกต์ใช้เช่นกัน

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้ความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับสภานักเรียนให้กับสังคม เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เจริญขึ้นต่อไป โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นแนวหน้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาและเป็นการสร้างรากฐานในการเป็นนักสร้างนวัตกรรมให้กับแกนนำสภานักเรียน

เรามาทำความรู้จักนวัตกรรมบางส่วนของทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกันนะครับ

  1. ผังโครงสร้างสภานักเรียน

แผนผัง

2. เพจเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

13-7-2561 9-45-47

เป็นเพจที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เซ็นบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน มีการแชร์ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนร่วมกัน เพื่อนำไปปรับใช้กับสภานักเรียนของโรงเรียนตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้กดถูกใจแล้ว 882 คน โดยสภานักเรียนอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเพจเครือข่ายสภานักเรียนของโรงเรียนตนเองได้นะครับ

3. การสร้างเว็บไซต์เก็บรวบรวมผลงานของสภานักเรียน
โดยเป้าหมายหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์เก็บรวมรวมผลงานของสภานักเรียนคือเก็บผลงานให้กับนักเรียนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละปี ให้สามารถหาข้อมูลในการทำกิจกรรมได้สะดวก นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาภาพถ่ายเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมงาน ผลทางอ้อมคือ สภานักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารสรุปกิจกรรมในแต่ละปีได้อย่างง่ายดาย

หน้าเว็บกิจกรรม

4. SAPL Model
สภานักเรียนจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสภานักเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศขึ้น โดยใช้ SAPL Model มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SAPL Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (S: Structure) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ (A: Activity) สภานักเรียนมีการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบที่ 3 การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (P: Public Relations) โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  และองค์ประกอบที่ 4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ (L: Learning Center) สภานักเรียนมีการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และผลงานต่าง ๆ ของสภานักเรียน นำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

11-12-2560 14-51-29